งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย งานข้อมูลจ่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวป. ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย งานข้อมูลจ่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวป. ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย งานข้อมูลจ่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวป. ตุลาคม 2555

2 สืบเนื่องจากการประชุม กวป. กันยายน 2555  ข้อมูล 21 แฟ้ม เรื่อง EPI และ แพทย์แผนไทย  มอบงาน ICT วิเคราะห์ข้อมูล และสุ่มดูการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ

3

4

5 วัคซีนเด็ก 0-5 ปี BCG = 585 รายHBV1= 643 ราย DTP1 = 284 รายOPV1= 4,206 ราย DTP2 = 575 รายOPV2= 4,474 ราย DTP3 = 270 รายOPV3= 4,613 ราย DTP4 = 4,540 รายOPV4= 4,573 ราย DTP5 = 4,355 รายOPV5= 4,296 ราย ข้อมูล EPI ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ต.ค. 54 - 31 ส.ค. 55

6 วัคซีนนักเรียน BCGs = 12 รายMMRs= 2,856 ราย dTs1 = 1,651 รายOPVs1= 238 ราย dTs2 = 143 รายOPVs2= 3 ราย dTs3 = 3 รายOPVs3= 8 ราย dTs4 = 1,346 ราย

7 BCG หน่วยบริการในเขตนอกเขตหน่วยบริการในเขตนอกเขต รพ.เลย413 รพช.ภูหลวง1254 รพช.นาด้วง4 รพช.ผาขาว6212 รพช.นาแห้ว26 รพร.ด่านซ้าย36842 รพช.ภูเรือ68 รพช.เอราวัณ30112 รพช.ท่าลี่1245 รพ.สต.168 รพช.วังสะพุง229148 รพช.ภูกระดึง205 รวม5851,245 ข้อมูล EPI ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ต.ค. 54 - 31 ส.ค. 55

8

9

10

11

12 ข้อกำหนดในการจัดสรรงบประมาณกองทุน แพทย์แผนไทย ปี 2555 บุคลากรด้านแพทย์แผนไทย การให้บริการด้านแพทย์แผนไทย การจ่ายยาสมุนไพร วิเคราะห์จาก 21 แฟ้ม (Person Diag Proced)  มี Diag = U และ  มี Proced = 7 หลัก วิเคราะห์จาก 21 แฟ้ม (Drug)  รหัสยา = 24 หลัก

13 ข้อมูล DIAG “U” ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 55 พบว่า จำนวนหน่วยบริการที่มี Dx Uxxx = 115 แห่ง - รพ. 10 แห่ง - รพ.สต. 105 แห่ง -> - ไม่ได้นำเข้าตาราง ICD10_NHSO (ต้องมี 47081 record หรือ - ไม่มีการบันทึกข้อมูล

14 ข้อมูล Proced “xxx-78-11” ในฐานข้อมูล PROVIS จ.เลย 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 55 พบว่า จำนวนหน่วยบริการที่มีหัตถการ xxx-78-11 = 36 แห่ง - รพ. 5 แห่ง - รพ.สต. 28 แห่ง -> - นำเข้าตาราง Health_med_operation_code.cds - ไม่ได้เปิดบริการนวดไทย (เปิดเพียง 80 แห่ง) หรือ - ไม่มีการบันทึกข้อมูล

15 สิ่งที่ทุกหน่วยบริการต้องดำเนินการ กำหนดค่าในโปรแกรม  ผู้ทำการวินิจฉัยด้านการแพทย์แผนไทย/ ผู้ให้บริการ (หมอนวด)  ประเภทบริการที่เปิด  กำหนดยาสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการ/ ยาที่สถานบริการผลิตเอง (ถ้ามี)  กำหนดราคาบริการ (ตามที่หน่วยบริการ ให้บริการ) และเวลามาตรฐานที่ใช้ ของ หัตถการต่าง ๆ

16 สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว ประชุม Team talk กับหน่วยบริการ เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เขียน Report เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเพิ่ม เพื่อใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยบริการ

17

18

19

20 สิ่งที่งาน ICT จะดำเนินการต่อไป ตรวจสอบข้อมูลทั้ง 21 แฟ้ม ตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สนย. -> กำลังดำเนินการ จัดอบรมเพื่อปรับข้อมูลพื้นฐานในการบันทึก ข้อมูล และซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึก ข้อมูล ของทุกโรงพยาบาล+ สอ.หนองหินฯ -> พ.ย. 55 นิเทศเรื่องการบันทึกข้อมูล/การติดตาม ความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล และปรับ ข้อมูลพื้นฐาน ให้ทุก รพ.สต. -> ธ.ค. 55

21 OPPP Individual data (21 แฟ้ม) จะใช้สำหรับ  On top payment – op visit  P4P  โรคเรื้อรัง (DM-HT)  EPI  แพทย์แผนไทย  PP Express Demand ฝาก

22


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกข้อมูล EPI และแพทย์แผนไทย งานข้อมูลจ่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวป. ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google