งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย

2 นโยบาย เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทาง ห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลเครือข่าย บริการที่ ๘ ลดต้นทุน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เขต จึงกำหนดให้มีคณะทำงานลดต้นทุนของ จังหวัด โดยให้ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรม ป้องกัน เป็นประธานคณะทำงาน เป้าหมายเขต ๘ ลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ทาง ห้องปฏิบัติการลง ร้อยละ ๒๐ มูลค่าการจัดซื้อร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐

3 คำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๑๓๓๒ / ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดต้นทุนวัสดุ การแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน ประธาน คณะทำงาน นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์, หรือ เจ้าพนักงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลทุก แห่งในจังหวัดเลย เภสัชกร, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, พยาบาลวิชาชีพ, และ นักวิชาการเงิน และบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เลย

4 โดยให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ๑. กำหนดแนวทางและมาตรการการลดต้นทุนค่าวัสดุ การแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ ของหน่วยบริการทุก ระดับ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้แก่ การ ลดการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การลดราราคาต่อ หน่วยของวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ การ จัดตั้งเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ๒. พิจารณากำหนดรายการวัสดุการแพทย์ทาง ห้องปฏิบัติการ ที่จะดำเนินการลดต้นทุน ๓. ดำเนินการต่อรองราคาหรือกำหนดราคาต่อหน่วย และเงื่อนไขในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทาง ห้องปฏิบัติการ ๔. ออกประกาศและแจ้งเวียนผลการดำเนินการต่อรอง ราคาหรือกำหนดราคาต่อหน่วยและเงื่อนไข เพื่อใช้ เป็นราคาอ้างอิงและเงื่อนไขให้หน่วยบริการถือปฏิบัติ ๕. ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด และ รายงานผลการดำเนินงานให้ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลยทราบและพิจารณา

5 รายการวัสดุการแพทย์ทาง ห้องปฏิบัติการ ที่คณะทำงานฯได้ คัดเลือก และจะดำเนินการลดต้นทุน ลำ ดับ หมวด Strip 5 กลุ่ม 1Troponin I Troponin T Quantitative 2 HIV serodia 1/2 (Mix) HIV serodia 1/2 3 Glucose strip สืบจว. 4HBsAg 5 Urine strip 11 แถบ ลำดั บ หมวดน้ำยา Chem 6 กลุ่ม 1Electrolyte 2Si.HDL Si.triglyceride Si.Cholesterol ALDL 3Si.Creatinine 4Si.Glucose 5Si.AST Si.ALT ALP 6HbA1c ลำดั บ หมวดน้ำยา CBC 1 กลุ่ม 1CBC ( 5 PD )

6 แนวทางการจัดซื้อในหน่วยบริการ ในบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ให้เพิ่มช่อง ราคาอ้างอิงของเขตฯ / หน่วย ที่รายการ จำนวนเงินและวงเงินที่ซื้อราคา ซื้อ หลังสุ ด ต่อ หน่วย ราคา อ้างอิง ของ เขตฯ ต่อ หน่วย จำนวน ราคา / หน่วย เป็นเงิน บาทส.ตส.ต รวม...... รายการ เป็นเงิน ** งานพัสดุ สสจ. เลย ได้ส่งแบบฟอร์มไปที่กล่อง รับส่งหนังสือทุก รพ. แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google