งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย

2 ลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการลง ร้อยละ ๒๐
นโยบาย เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ ๘ ลดต้นทุน มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เขตจึงกำหนดให้มีคณะทำงานลดต้นทุนของจังหวัด โดยให้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานคณะทำงาน เป้าหมายเขต ๘ ลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการลง ร้อยละ ๒๐ มูลค่าการจัดซื้อร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐

3 คำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๑๓๓๒ / ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน ประธานคณะทำงาน นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, หรือ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเลย เภสัชกร, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, พยาบาลวิชาชีพ, และ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

4 โดยให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่
๑. กำหนดแนวทางและมาตรการการลดต้นทุนค่าวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ ของหน่วยบริการทุกระดับ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้แก่ การลดการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การลดราราคาต่อหน่วยของวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ การจัดตั้งเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ๒. พิจารณากำหนดรายการวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ ที่จะดำเนินการลดต้นทุน ๓. ดำเนินการต่อรองราคาหรือกำหนดราคาต่อหน่วย และเงื่อนไขในการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ ๔. ออกประกาศและแจ้งเวียนผลการดำเนินการต่อรองราคาหรือกำหนดราคาต่อหน่วยและเงื่อนไข เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและเงื่อนไขให้หน่วยบริการถือปฏิบัติ ๕. ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยทราบและพิจารณา

5 รายการวัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ ที่คณะทำงานฯได้คัดเลือก และจะดำเนินการลดต้นทุน
ลำดับ หมวดน้ำยา Chem 6 กลุ่ม 1 Electrolyte 2 Si.HDL Si.triglyceride Si.Cholesterol ALDL 3 Si.Creatinine 4 Si.Glucose 5 Si.AST Si.ALT ALP 6 HbA1c ลำดับ หมวด Strip 5 กลุ่ม 1 Troponin I Troponin T Quantitative 2 HIV serodia 1/2 (Mix) HIV serodia 1/2 3 Glucose strip สืบจว. 4 HBsAg 5 Urine strip 11 แถบ ลำดับ หมวดน้ำยา CBC 1 กลุ่ม 1 CBC ( 5 PD )

6 แนวทางการจัดซื้อในหน่วยบริการ
ในบันทึกขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ให้เพิ่มช่อง ราคาอ้างอิงของเขตฯ/หน่วย ที่ รายการ จำนวนเงินและวงเงินที่ซื้อ ราคาซื้อ หลังสุด ต่อหน่วย ราคาอ้างอิง ของเขตฯ จำนวน ราคา / หน่วย เป็นเงิน บาท ส.ต รวม......รายการ เป็นเงิน **งานพัสดุ สสจ.เลย ได้ส่งแบบฟอร์มไปที่กล่องรับส่งหนังสือทุก รพ.แล้ว


ดาวน์โหลด ppt การลดต้นทุนวัสดุการแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google