งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค 1 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค 1 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค 1 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

2 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี 2558 และ ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2559 : งบลงทุน กรมควบคุมโรค พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน 2 เอกสารประกอบการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค

3 3 ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ กระบวนการพิจารณาคำของบลงทุน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4 - หน่วยงานคำขอขั้นต่ำ/ประจำ 20 พ.ย 57 - กองแผน Key in คำของบลงทุน29 พ.ย 57 - คำขอภาพรวมกรม ม.ค 58 ปฏิทินการจัดทำแผนคำของบประมาณ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อธิบดี / รองอธิบดี / คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์/ กองแผนงาน 1. ทบทวน วางแผน งบประมาณ ต.ค. – ธ.ค. 57 2. จัดทำงบประมาณ ต.ค. 57 – ม.ค. 58 ***13 - 15 ก.พ. 58 บันทึกคำข้อในระบบ e - budgeting 3. การ อนุมัติงบประมาณ 3.1 ขั้นสำนักงบประมาณ ก.พ. – เม.ย. 58 3.2 กรรมาธิการฯ พ.ค. – ก.ย. 58 4 ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด กรอบวงเงิน 59 ประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ร่าง พรบ. งบ 59 ปฏิทินงบประมาณ คร.

5 ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ในการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2559 หมวดปัญหาที่พบประเด็นที่ต้องให้สำคัญ งบบุคลากรข้อมูลงบประมาณไม่ถูกต้อง เนื่องจาก รายชื่อบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน ความถูกต้องของข้อมูลประมาณการอัตราว่างและอัตราเกษียณ รวมทั้งค่าตอบแทนส่วนควบที่ปรับขึ้นตามสิทธิ์ งบดำเนินงานขาดความชัดเจนของรายละเอียด กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ของ การดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม 1.สำนักประสาน สคร.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพใน ภาพรวมกรมฯ ในฐานะ NHA 2.สคร. จัดทำโครงการเสนอคำของบประมาณแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ (Area base) เป้าหมาย เครือข่ายหลัก กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ผลกระทบหากไม่ดำเนินการ งบลงทุน ขาดรายละเอียด /Spec /ใบเสนอราคา ไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ต้อง ขอปรับเปลี่ยนรายการทำให้จัดหาได้ช้า  ทุกรายการต้องมีความพร้อมในการดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ  สิ่งก่อสร้าง/ ปรับปรุง ต้องมีรายละเอียดแบบแปลน ประมาณการราคาและ พื้นที่ดำเนินการ ครุภัณฑ์ ต้องมีรายละเอียด Spec ใบเสนอราคา กรณีทดแทนต้องแสดง สภาพการใช้งานครุภัณฑ์เดิมและความจำเป็นในการจัดหาใหม่ งบอุดหนุน1. ขาดรายละเอียดของหลักสูตร 2.ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบันของ ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อน 1.เร่งรัดการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 58 เพื่อใช้เป็นฐานในการเสนอ คำขอปี 59 แยกเป็นทุนใหม่ และทุนต่อเนื่อง 2. การปรับและประมาณข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขอรับเงินสงเคราะห์ ต้องเป็น ปัจจุบัน งบรายจ่ายอื่น 1.การเดินทางไปต่างประเทศ ควรเป็นโครงการตามพันธสัญญา&ภารกิจกรมฯ งบวิจัย ทุกโครงการต้องผ่าน การพิจารณาของ วช. 5

6 6 Time Line การจัดทำงบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 2559 เวลากิจกรรมผู้รับผิดชอบ 20 ต.ค.571. แจ้งทุกหน่วยงานทบทวนแผนงบลงทุน 4 ปี ของหน่วยงาน (พ.ศ. 2559 - 2562) เพื่อจัดทำคำของบลงทุนปี 2559 กองแผนงาน 20 - 30 ต.ค.572. จัดทำข้อมูลคำของบลงทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนด *ปิดรับข้อมูลคำขอ 30 ต.ค.57 เวลา 16.30 น. หน่วยงาน 31 ต.ค.573. ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานกองแผนงาน 4 -11 พ.ย.574. ส่งข้อมูลและเอกสารให้คณะทำงานพัฒนาการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศฯ และหน่วยงานที่เป็นแกน หลักพิจารณาความพร้อม & ความเหมาะสมของรายการ เสนอรองอธิบดี & ผอ. หน่วยงาน พิจารณา กองแผนงาน/ คณะทำงานแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านการควบคุมโรคของกรม 58 -62 (Mega Project) 14 พ.ย.575.1 ประชุมแผนการยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2562 5.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงบลงทุน กรมควบคุมโรค พิจารณาคำของบลงทุน 18 พ.ย.576. ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ส่งกลับกองแผนงาน ภายในเวลา 12.00 น ทุกหน่วยงาน 20 พย. 577. สรุปความต้องการงบลงทุนปี 2559 ภาพกรมฯ ส่งกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ กองแผนงาน และผู้บริหารกรมฯ 24 - 28 พ.ย.578. บันทึกข้อมูลในระบบ E budgeting และ ส่งสำนักงบประมาณอย่างเป็นทางการ กองแผนงาน และผู้บริหารกรมฯ 6

7 ภาพรวมข้อมูล การจัดสรรและเสนอของบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 57 -59 7 หน่วย : ล้าน บาท ประเภทงบ คำขอ ปี 57 จัดสรร ปี 57 คำขอ ปี 58 จัดสรร ปี58 ร่าง คำขอ ปี 59 รวมทั้งสิ้น 174.3081157.1101730.0758213.1327654.5369 สิ่งก่อสร้าง107.099592.4015390.295150.5951307.0668 1. ผูกพัน (เดิม)94.734280.0362292.1624135.2958197.5026 2. ผูกพัน (ใหม่)10.5292 14.002610.159341.502 3. ปรับปรุง/ก่อสร้าง ปีเดียว 1.836112.365384.135.140068.0622 ครุภัณฑ์67.208664.7086339.780862.5376347.4701 ข้อมูล ณ 10 พ. ย.57

8 8 ประเภท เสนอขอ 59 จำนวนรายการงบประมาณ รวมครุภัณฑ์684347.4701 ครุภัณฑ์การแพทย์6549.2040 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์202127.5788 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์16249.8456 ครุภัณฑ์สำนักงาน10214.7408 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่604.0584 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ179.8083 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว160.2960 ครุภัณฑ์การเกษตร180.0450 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ4291.8928 สรุปวงเงิน คำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค (แยกตามประเภท ครุภัณฑ์) สรุปวงเงิน คำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค (แยกตามประเภท ครุภัณฑ์) หน่วย : ล้าน บาท

9 9 สรุปวงเงิน คำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค (แยกตามประเภท สิ่งก่อสร้าง) สรุปวงเงิน คำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค (แยกตามประเภท สิ่งก่อสร้าง) หน่วย : ล้าน บาท ประเภทระยะเวลา ผูกพัน งปม. รวม เสนอขอ 59 หมายเหตุ จำนวน รายการ งบประมาณ (ผูกพัน 60) รวมก่อสร้าง 307.0668 1 ผูกพัน (เดิม) 4197.5026 1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สบ ราชประชาสมาสัย ปี 55 - 59298.6800 156.8660 2) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 ครอบครัว สน. EnOc ปี 58 - 5927.4983 21.9986 3) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว ) สคร. 8 ปี 58 -5911.4962 9.1969 4) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง สคร 10 ปี 58 - 5911.8014 9.4411 2 ผูกพัน (ใหม่) 177.5098841.5019166.0078 3 ก่อสร้างปีเดียว 2043.1433 4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 5024.9188

10 งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน ลำดับหน่วยงาน ประเภทรายการ รวมงบประมาณ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 347,470,177 307,066,782 654,536,959 1ราชประชา 39,259,838 159,866,000 199,125,838 2EnvOcc 48,770,469 30,248,600 79,019,069 3สคร.4 38,181,114 18,677,645 56,858,759 4สคร.3 33,460,524 20,543,445 54,003,969 5สคร.11 20,453,000 8,535,541 28,988,541 6IT 24,831,040 2,500,000 27,331,040 7สคร.12 21,474,333 3,399,611 24,873,944 8สคร.10 10,942,627 11,546,600 22,489,227 9สคร.1 881,010 20,386,500 21,267,510 10CD 14,503,000 3,098,100 17,601,100 11สคร.9 16,187,731 370,430 16,558,161 12บำราศ 8,500,000 5,000,000 13,500,000 หน่วย : บาท 10

11 ลำดับหน่วยงาน ประเภทรายการ รวมงบประมาณ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 13แมลง 12,539,445 717,360 13,256,805 14สคร.8 1,813,000 10,316,200 12,129,200 15ระบาด 8,123,000 1,355,400 9,478,400 16สลก 8,220,000 500,000 8,720,000 17สคร.2 8,068,930 255,000 8,323,930 18สคร.5 6,533,676 1,300,000 7,833,676 19สคร.6 2,873,310 4,035,400 6,908,710 20KM 2,635,411 3,322,350 5,957,761 21เอดส์ 3,950,000 22ศูนย์กฎหมาย 3,101,400 23NCD 2,524,000 24กองคลัง 2,078,000 หน่วย : บาท งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน (ต่อ) 11

12 ลำดับหน่วยงาน ประเภทรายการ รวมงบประมาณ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 25TB 1,687,800 26สคร.7 1,678,000 27ยาสูบ 1,638,800 28กพร. 94,000 1,092,600 1,186,600 29สื่อสาร 916,400 30EID 425,000 31ศบจอ 335,700 32ALC 298,819 33กลุ่มคุ้มครอง 237,900 34ตรวจสอบ 107,500 35กองแผน 77,400 36OIC 68,000 หน่วย : บาท งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน (ต่อ) 12

13 1.หลายหน่วยงานส่งรายละเอียดเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ขาดการตรวจสอบ  ชื่อรายการและจำนวนเงินในแบบสรุปคำขอ ไม่ตรง กับแบบคำขอและใบเสนอราคา  รวมจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง  ไม่ใส่ลำดับของเอกสารในแบบสรุป และหรือ ใส่ไม่ตรงกับ ในสรุปแบบคำขอ  เอกสารไม่ครบ เช่น มีชื่อรายการในใบสรุปคำขอ ไม่มีใบเสนอราคา และรายละเอียดแบบคำขอ 2.เสนอรายการที่ไม่เข้าหลัดเกณฑ์งบลงทุน เช่น ค่าจ้างเหมา ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (41รายการ) 3.มีหน่วยงานงานที่เสนอขอรายการมากที่สุด ได้แก่ สคร.4 (113 รายการ) สคร. 12 (66 รายการ) สคร. 11 (61 รายการ) และหน่วยงานที่ไม่เสนอขอ มี 1 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ 4. มีหน่วยงานที่จัดส่งเอกสารครบทุกรายการ จำนวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ ALC /EID / en occ /NCD/ กพร./กลุ่มคุ้มครอง/กองแผนงาน/ กลุ่มตรวจสอบ/ ส. แมลง/ยาสูบ/ สื่อสารฯ/สำนัก เอดส์ฯ /สคร.1 /สคร.7/สคร.8 และ สคร.9 ข้อสังเกต 13

14 การพิจารณางบลงทุนทางวิชาการ ด้านของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศฯคณะทำงานฯ 1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อป้องกันควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข คณะทำงานเป็นเลิศ ด้านห้องปฏิบัติการ (บำราศ/ เอดส์ / วัณ โรค) 2. ด้านโรคติดเชื้อ การดูแลแยกผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ โรคดื้อยารักษายากและ ห้องปฏิบัติการ LAB 3. ด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4. ด้านวัณโรค 5. ด้านห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศในระดับ สคร. 6. ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง คณะความเป็นเลิศแมลง 7. ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม คณะความเป็นเลิศ EnvOcc 8. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน (ด้านคอมพิวเตอร์, ด้านโฆษณาและเผยแพร่, ด้านครุภัณฑ์อื่นๆ,ด้านสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์สารสนเทศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ สลก. 14

15 หน่วยงานที่รองอธิบดี/ผู้ทรงฯ พิจารณา รองอธิบดีฯหน่วยงาน รองฯ สมศักดิ์ มอบ *ผู้ทรงฯ สมบัติ * สอวพ./ ศบจอ./ วัณโรค ตามคำสั่งที่ 1632/2557 ลว 10 พย 57 กองจ./ กองคลัง/ กองแผน/กลุ่มคุ้มครอง/ ศูนย์กฎหมาย/ สคร.5/ สคร.6/ สคร. 7 ??? รองฯ นพพรNCD/ EnvOcc/ ALC/ ยาสูบ/สบ ราชประชา/ สคร.4 / สคร.11/ สคร.12 รองฯ วราภณ์ สลก./ สบ บำราศ/ ตรวจสอบภายใน/ IT/ KM/ OIC/ ส.ผู้ทรงฯ/กพร./ สคร.1/ สคร.2/ สคร.3 รองฯ โอภาส ส.ระบาด/ ส.แมลง/ ส.โรคติดต่อ/ ส.อุบัติใหม่/ ส.สื่อสาร/ สคร.8/ สคร.9/ สคร.10 15

16 กระบวนการพิจารณาคำของบลงทุน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การพิจารณา คณะทำงานฯ รองอธิบดีฯ/ ผอ. 1.มีความพร้อม 2.เห็นชอบ ไม่มีความพร้อม ตัดรายการ ท่านอธิบดี และกรรมการ งบลงทุนพิจารณา 14 พ.ย. 57 ตัดรายการ เห็น ชอบ ไม่ เห็น ชอบ 1. มีความพร้อม 2. ไม่เห็นชอบ 16

17 วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค 17 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน

18 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญ คำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค 18 วัตถุประสงค์การประชุม

19 1. ความพร้อมในการดำเนินงาน 1)ครุภัณฑ์ต้องมี Spec และประมาณการราคา 2)สิ่งก่อสร้างต้องมีความพร้อมของสถานที่ BOQ /งวดงาน งวดเงิน/ หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ให้ใช้ที่ดิน 3)สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2. สิ่งก่อสร้าง 1)รายการผูกพันใหม่เสนอตั้งไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินผูกพันรวม 2)รายการผูกพันเดิม ตั้งไม่เกิน 8 เดือน และไม่เกิน 10 เดือน ในกรณีสิ้นสุดสัญญา 3. ข้อสรุปรายการที่เห็นชอบในวันที่ 14 พ.ย. 57 ให้หน่วยงานปรับปรุง รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น. 4. การพิจารณาเพิ่มเติมรายการที่ถูกกรองออก / เสนอเพิ่ม 1)รายการที่อาจส่งผลกระทบกับกรมฯ 2)มอบรองอธิบดีฯ และ ผอ.หน่วยงาน พิจารณา ส่งกองแผน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น. 5. อธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ พิจารณาภาพรวม วันที่ 24 พ.ย. 57 6. กองแผนงาน Key In 25 – 28 พ.ย. 57 ข้อตกลงเบื้องต้นในการพิจารณา 19

20 1.รายการครุภัณฑ์ 1)รายการจัดหาทดแทนต้องแสดงสภาพการใช้ของครุภัณฑ์เดิม และ ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน 2)รายการเพิ่มประสิทธิภาพต้องสอดคล้องกับแผนยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนา สูความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ (Mega Project) ปี 2558 – 2562 3)ครุภัณฑ์ที่มีชื่อและ Spec ใกล้เคียงกัน ต้องปรับชื่อ Spec และ ราคาให้ เหมือนกัน 4)รายการที่มีชื่อเดียวกัน ราคาต่างกัน ต้องปรับราคาให้เท่ากัน กรณีเคยจัดซื้อให้ใช้ราคาจัดซื้อครั้งล่าสุด 5)ครุภัณฑ์ยานพาหนะให้จัดซื้อทดแทนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และ ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน 6)ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน ให้ใช้ชื่อและ Spec ตามราคามาตรฐานของ สำนักงบประมาณเท่านั้น 7)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ราคามาตรฐานของกระทรวง ICT  มอบหมายศูนย์สารสนเทศพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 2559 20

21 2. สิ่งก่อสร้าง 1)ต้องมีความพร้อมของสถานที่ BOQ /งวดงาน งวดเงิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ให้ใช้ที่ดิน 2)รายละเอียดชี้แจงความจำเป็น 3)อาคารทดแทนต้องมีอายุงาน 25 ปี 4)รายการเพิ่มประสิทธิภาพต้องสอดคล้องกับแผนยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนา สูความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ (Mega Project) ปี 2558 – 2562 5)กรณีปรับปรุงต้องมีแบบแปลนวงเงิน ที่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 6)สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาศแรกของปีงบประมาณ หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 2559 (ต่อ) 21

22 1. ข้อสรุปรายการที่เห็นชอบในวันที่ 14 พ.ย. 57 ให้หน่วยงาน ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น. 2. การพิจารณาเพิ่มเติมรายการที่ถูกกรองออก / เสนอเพิ่ม 1)รายการที่อาจส่งผลกระทบกับกรมฯ 2)มอบรองอธิบดีฯ และ ผอ.หน่วยงาน พิจารณา ส่งกองแผน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 12.00 น. 3. อธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ พิจารณาภาพรวม วันที่ 24 พ.ย. 57 4. กองแผนงาน Key In 25 – 28 พ.ย. 57 การดำเนินงานต่อไป 22

23 ภาพรวมข้อมูล การจัดสรรและเสนอของบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 57 -59 23 หน่วย : ล้าน บาท ประเภทงบ คำขอ ปี 57 จัดสรร ปี 57 คำขอ ปี 58 จัดสรร ปี58 ร่าง คำขอ ปี 59 รวมทั้งสิ้น 174.3081157.1101730.0758213.1327654.5369 สิ่งก่อสร้าง107.099592.4015390.295150.5951307.0668 1. ผูกพัน (เดิม)94.734280.0362292.1624135.2958197.5026 2. ผูกพัน (ใหม่)10.5292 14.002610.159341.502 3. ปรับปรุง/ก่อสร้าง ปีเดียว 1.836112.365384.135.140068.0622 ครุภัณฑ์67.208664.7086339.780862.5376347.4701 ข้อมูล ณ 10 พ. ย.57

24 รายการที่ผ่านการกรองความพร้อม รายการจำนวนรายการงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 520299.0858 ครุภัณฑ์479248.0900 ครุภัณฑ์การแพทย์ 4537.6489 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 14990.9772 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11930.1846 ครุภัณฑ์สำนักงาน 718.1746 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 422.6822 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 87.9531 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 100.2079 ครุภัณฑ์การเกษตร 10.0450 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3470.2164 สิ่งก่อสร้าง4150.9958 รายการผูกพันใหม่210.8000 ก่อสร้างปีเดียว / ปรับปรุง3940.1958 หน่วย : ล้านบาท 24

25 ขอบพระคุณค่ะ 25


ดาวน์โหลด ppt วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค 1 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google