งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

2 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี และ ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2559 : งบลงทุน กรมควบคุมโรค พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เอกสารประกอบการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค

3 ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ กระบวนการพิจารณาคำของบลงทุน กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4 ปฏิทินการจัดทำแผนคำของบประมาณ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปฏิทินการจัดทำแผนคำของบประมาณ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1. ทบทวน วางแผนงบประมาณ ต.ค. – ธ.ค. 57 2. จัดทำงบประมาณ ต.ค. 57 – ม.ค. 58 *** ก.พ. 58 บันทึกคำข้อในระบบ e - budgeting 3. การอนุมัติงบประมาณ 3.1 ขั้นสำนักงบประมาณ ก.พ. – เม.ย. 58 3.2 กรรมาธิการฯ พ.ค. – ก.ย. 58 ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด กรอบวงเงิน 59 ประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำ อธิบดี / รองอธิบดี / คณะกรรมการยุทธศาสตร์/ กองแผนงาน ปฏิทินงบประมาณ คร. หน่วยงานคำขอขั้นต่ำ/ประจำ 20 พ.ย 57 กองแผน Key in คำของบลงทุน29 พ.ย 57 คำขอภาพรวมกรม ม.ค 58 ร่าง พรบ. งบ 59

5 ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ในการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2559
หมวด ปัญหาที่พบ ประเด็นที่ต้องให้สำคัญ งบบุคลากร ข้อมูลงบประมาณไม่ถูกต้อง เนื่องจากรายชื่อบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน ความถูกต้องของข้อมูลประมาณการอัตราว่างและอัตราเกษียณ รวมทั้งค่าตอบแทนส่วนควบที่ปรับขึ้นตามสิทธิ์ งบดำเนินงาน ขาดความชัดเจนของรายละเอียดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม สำนักประสาน สคร.จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพในภาพรวมกรมฯ ในฐานะ NHA สคร. จัดทำโครงการเสนอคำของบประมาณแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ (Area base) เป้าหมาย เครือข่ายหลัก กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ผลกระทบหากไม่ดำเนินการ งบลงทุน ขาดรายละเอียด /Spec /ใบเสนอราคา ไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ต้องขอปรับเปลี่ยนรายการทำให้จัดหาได้ช้า ทุกรายการต้องมีความพร้อมในการดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง/ ปรับปรุง ต้องมีรายละเอียดแบบแปลน ประมาณการราคาและพื้นที่ดำเนินการ ครุภัณฑ์ ต้องมีรายละเอียด Spec ใบเสนอราคา กรณีทดแทนต้องแสดงสภาพการใช้งานครุภัณฑ์เดิมและความจำเป็นในการจัดหาใหม่ งบอุดหนุน ขาดรายละเอียดของหลักสูตร ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อน เร่งรัดการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 58 เพื่อใช้เป็นฐานในการเสนอคำขอปี 59 แยกเป็นทุนใหม่ และทุนต่อเนื่อง การปรับและประมาณข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขอรับเงินสงเคราะห์ ต้องเป็นปัจจุบัน งบรายจ่ายอื่น การเดินทางไปต่างประเทศ ควรเป็นโครงการตามพันธสัญญา&ภารกิจกรมฯ งบวิจัย ทุกโครงการต้องผ่าน การพิจารณาของ วช.

6 Time Line การจัดทำงบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 2559
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 20 ต.ค.57 1. แจ้งทุกหน่วยงานทบทวนแผนงบลงทุน 4 ปี ของหน่วยงาน (พ.ศ ) เพื่อจัดทำคำของบลงทุนปี 2559 กองแผนงาน ต.ค.57 2. จัดทำข้อมูลคำของบลงทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนด *ปิดรับข้อมูลคำขอ 30 ต.ค.57 เวลา น. หน่วยงาน 31 ต.ค.57 3. ตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารหลักฐาน พ.ย.57 4. ส่งข้อมูลและเอกสารให้คณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศฯ และหน่วยงานที่เป็นแกนหลักพิจารณาความพร้อม & ความเหมาะสมของรายการ เสนอรองอธิบดี & ผอ. หน่วยงาน พิจารณา กองแผนงาน/ คณะทำงานแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านการควบคุมโรคของกรม (Mega Project) 14 พ.ย.57 5.1 ประชุมแผนการยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ 5.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงบลงทุน กรมควบคุมโรค พิจารณาคำของบลงทุน 18 พ.ย.57 6. ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ส่งกลับกองแผนงาน ภายในเวลา น ทุกหน่วยงาน 20 พย. 57 7. สรุปความต้องการงบลงทุนปี 2559 ภาพกรมฯ ส่งกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเห็นชอบ และผู้บริหารกรมฯ พ.ย.57 8. บันทึกข้อมูลในระบบ E budgeting และ ส่งสำนักงบประมาณอย่างเป็นทางการ กองแผนงาน และผู้บริหารกรมฯ 6

7 ภาพรวมข้อมูล การจัดสรรและเสนอของบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 57 -59
หน่วย : ล้านบาท ประเภทงบ คำขอ ปี 57 จัดสรร ปี 58 ปี58 ร่าง คำขอ ปี 59 รวมทั้งสิ้น สิ่งก่อสร้าง 1. ผูกพัน (เดิม) 2. ผูกพัน (ใหม่) 41.502 3. ปรับปรุง/ก่อสร้าง ปีเดียว 1.8361 84.13 5.1400 ครุภัณฑ์ ข้อมูล ณ 10 พ.ย.57

8 หน่วย : ล้านบาท สรุปวงเงิน
คำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค (แยกตามประเภท ครุภัณฑ์) หน่วย : ล้านบาท ประเภท เสนอขอ 59 จำนวนรายการ งบประมาณ รวมครุภัณฑ์ 684 ครุภัณฑ์การแพทย์ 65 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 202 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 162 ครุภัณฑ์สำนักงาน 102 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 60 4.0584 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 17 9.8083 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16 0.2960 ครุภัณฑ์การเกษตร 18 0.0450 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 42

9 หน่วย : ล้านบาท สรุปวงเงิน
คำของบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค (แยกตามประเภท สิ่งก่อสร้าง) หน่วย : ล้านบาท ประเภท ระยะเวลา ผูกพัน งปม. รวม เสนอขอ 59 หมายเหตุ จำนวนรายการ งบประมาณ (ผูกพัน 60) รวมก่อสร้าง 1 ผูกพัน (เดิม) 4 1) อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 9 ชั้น สบ ราชประชาสมาสัย ปี 2) อาคารชุดรวมพักอาศัย 20 ครอบครัว สน. EnOc ปี 3) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว ) สคร. 8 ปี 9.1969 4) อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง สคร 10 9.4411 2 ผูกพัน (ใหม่) 8 3 ก่อสร้างปีเดียว 20 4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 50

10 งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน
หน่วย : บาท ลำดับ หน่วยงาน ประเภทรายการ รวมงบประมาณ ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 347,470,177 307,066,782 654,536,959 1 ราชประชา 39,259,838 159,866,000 199,125,838 2 EnvOcc 48,770,469 30,248,600 79,019,069 3 สคร.4 38,181,114 18,677,645 56,858,759 4 สคร.3 33,460,524 20,543,445 54,003,969 5 สคร.11 20,453,000 8,535,541 28,988,541 6 IT 24,831,040 2,500,000 27,331,040 7 สคร.12 21,474,333 3,399,611 24,873,944 8 สคร.10 10,942,627 11,546,600 22,489,227 9 สคร.1 881,010 20,386,500 21,267,510 10 CD 14,503,000 3,098,100 17,601,100 11 สคร.9 16,187,731 370,430 16,558,161 12 บำราศ 8,500,000 5,000,000 13,500,000

11 งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท ลำดับ หน่วยงาน ประเภทรายการ รวมงบประมาณ ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง 13 แมลง 12,539,445 717,360 13,256,805 14 สคร.8 1,813,000 10,316,200 12,129,200 15 ระบาด 8,123,000 1,355,400 9,478,400 16 สลก 8,220,000 500,000 8,720,000 17 สคร.2 8,068,930 255,000 8,323,930 18 สคร.5 6,533,676 1,300,000 7,833,676 19 สคร.6 2,873,310 4,035,400 6,908,710 20 KM 2,635,411 3,322,350 5,957,761 21 เอดส์ 3,950,000 22 ศูนย์กฎหมาย 3,101,400 23 NCD 2,524,000 24 กองคลัง 2,078,000

12 งบลงทุนปี 2559 แยกรายหน่วยงาน (ต่อ)
หน่วย : บาท ลำดับ หน่วยงาน ประเภทรายการ รวมงบประมาณ ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง 25 TB 1,687,800 26 สคร.7 1,678,000 27 ยาสูบ 1,638,800 28 กพร. 94,000 1,092,600 1,186,600 29 สื่อสาร 916,400 30 EID 425,000 31 ศบจอ 335,700 32 ALC 298,819 33 กลุ่มคุ้มครอง 237,900 34 ตรวจสอบ 107,500 35 กองแผน 77,400 36 OIC 68,000

13 ข้อสังเกต หลายหน่วยงานส่งรายละเอียดเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ขาดการตรวจสอบ ชื่อรายการและจำนวนเงินในแบบสรุปคำขอ ไม่ตรง กับแบบคำขอและใบเสนอราคา รวมจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง ไม่ใส่ลำดับของเอกสารในแบบสรุป และหรือ ใส่ไม่ตรงกับ ในสรุปแบบคำขอ เอกสารไม่ครบ เช่น มีชื่อรายการในใบสรุปคำขอ ไม่มีใบเสนอราคา และรายละเอียดแบบคำขอ เสนอรายการที่ไม่เข้าหลัดเกณฑ์งบลงทุน เช่น ค่าจ้างเหมา ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (41รายการ) มีหน่วยงานงานที่เสนอขอรายการมากที่สุด ได้แก่ สคร.4 (113 รายการ) สคร. 12 (66 รายการ) สคร. 11 (61 รายการ) และหน่วยงานที่ไม่เสนอขอ มี 1 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ 4. มีหน่วยงานที่จัดส่งเอกสารครบทุกรายการ จำนวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ ALC /EID / en occ /NCD/ กพร./กลุ่มคุ้มครอง/กองแผนงาน/ กลุ่มตรวจสอบ/ ส. แมลง/ยาสูบ/ สื่อสารฯ/สำนักเอดส์ฯ /สคร.1 /สคร.7/สคร.8 และ สคร.9

14 การพิจารณางบลงทุนทางวิชาการ
ด้านของการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศฯ คณะทำงานฯ 1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อป้องกันควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข คณะทำงานเป็นเลิศ ด้านห้องปฏิบัติการ (บำราศ/ เอดส์ / วัณ โรค) 2. ด้านโรคติดเชื้อ การดูแลแยกผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ โรคดื้อยารักษายากและ ห้องปฏิบัติการ LAB 3. ด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4. ด้านวัณโรค 5. ด้านห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศในระดับ สคร. 6. ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง คณะความเป็นเลิศแมลง 7. ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม คณะความเป็นเลิศ EnvOcc 8. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน (ด้านคอมพิวเตอร์ , ด้านโฆษณาและเผยแพร่, ด้านครุภัณฑ์อื่นๆ,ด้านสิ่งก่อสร้าง) ศูนย์สารสนเทศ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ สลก.

15 หน่วยงานที่รองอธิบดี/ผู้ทรงฯ พิจารณา
รองอธิบดีฯ หน่วยงาน รองฯ สมศักดิ์ มอบ *ผู้ทรงฯ สมบัติ * สอวพ./ ศบจอ./ วัณโรค ตามคำสั่งที่ 1632/2557 ลว 10 พย 57 กองจ./ กองคลัง/ กองแผน/กลุ่มคุ้มครอง/ ศูนย์กฎหมาย/ สคร.5/ สคร.6/ สคร. 7 ??? รองฯ นพพร NCD/ EnvOcc/ ALC/ ยาสูบ/สบ ราชประชา/ สคร.4 / สคร.11/ สคร.12 รองฯ วราภณ์ สลก./ สบ บำราศ/ ตรวจสอบภายใน/ IT/ KM/ OIC/ ส.ผู้ทรงฯ/กพร./ สคร.1/ สคร.2/ สคร.3 รองฯ โอภาส ส.ระบาด/ ส.แมลง/ ส.โรคติดต่อ/ ส.อุบัติใหม่/ ส.สื่อสาร/ สคร.8/ สคร.9/ สคร.10

16 กระบวนการพิจารณาคำของบลงทุน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการพิจารณาคำของบลงทุน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีความพร้อม ไม่เห็นชอบ ตัดรายการ คณะทำงานฯ เห็นชอบ การพิจารณา ท่านอธิบดี และกรรมการ งบลงทุนพิจารณา 14 พ.ย. 57 มีความพร้อม เห็นชอบ รองอธิบดีฯ/ ผอ. ไม่เห็นชอบ ไม่มีความพร้อม ตัดรายการ

17 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
และจัดลำดับความสำคัญคำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการกองแผนงาน วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 255 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

18 วัตถุประสงค์การประชุม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญ คำของบลงทุนปี 2559 กรมควบคุมโรค

19 ข้อตกลงเบื้องต้นในการพิจารณา
1. ความพร้อมในการดำเนินงาน ครุภัณฑ์ต้องมี Spec และประมาณการราคา สิ่งก่อสร้างต้องมีความพร้อมของสถานที่ BOQ /งวดงาน งวดเงิน/ หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ให้ใช้ที่ดิน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2. สิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันใหม่เสนอตั้งไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินผูกพันรวม รายการผูกพันเดิม ตั้งไม่เกิน 8 เดือน และไม่เกิน 10 เดือน ในกรณีสิ้นสุดสัญญา 3. ข้อสรุปรายการที่เห็นชอบในวันที่ 14 พ.ย. 57 ให้หน่วยงานปรับปรุง รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 57 เวลา น. 4. การพิจารณาเพิ่มเติมรายการที่ถูกกรองออก / เสนอเพิ่ม รายการที่อาจส่งผลกระทบกับกรมฯ มอบรองอธิบดีฯ และ ผอ.หน่วยงาน พิจารณา ส่งกองแผน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา น. 5. อธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ พิจารณาภาพรวม วันที่ 24 พ.ย. 57 6. กองแผนงาน Key In 25 – 28 พ.ย. 57

20 หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 2559
รายการครุภัณฑ์ รายการจัดหาทดแทนต้องแสดงสภาพการใช้ของครุภัณฑ์เดิม และ ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน รายการเพิ่มประสิทธิภาพต้องสอดคล้องกับแผนยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนา สูความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ (Mega Project) ปี 2558 – 2562 ครุภัณฑ์ที่มีชื่อและ Spec ใกล้เคียงกัน ต้องปรับชื่อ Spec และ ราคาให้ เหมือนกัน รายการที่มีชื่อเดียวกัน ราคาต่างกัน ต้องปรับราคาให้เท่ากัน กรณีเคยจัดซื้อให้ใช้ราคาจัดซื้อครั้งล่าสุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะให้จัดซื้อทดแทนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และ ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ทดแทน ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐาน ให้ใช้ชื่อและ Spec ตามราคามาตรฐานของ สำนักงบประมาณเท่านั้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ราคามาตรฐานของกระทรวง ICT มอบหมายศูนย์สารสนเทศพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม

21 หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 2559 (ต่อ)
2. สิ่งก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมของสถานที่ BOQ /งวดงาน งวดเงิน/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ให้ใช้ที่ดิน รายละเอียดชี้แจงความจำเป็น อาคารทดแทนต้องมีอายุงาน 25 ปี รายการเพิ่มประสิทธิภาพต้องสอดคล้องกับแผนยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนา สูความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ (Mega Project) ปี 2558 – 2562 กรณีปรับปรุงต้องมีแบบแปลนวงเงิน ที่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาศแรกของปีงบประมาณ

22 การดำเนินงานต่อไป 1. ข้อสรุปรายการที่เห็นชอบในวันที่ 14 พ.ย. 57 ให้หน่วยงาน ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 18 พ.ย. 57 เวลา น. 2. การพิจารณาเพิ่มเติมรายการที่ถูกกรองออก / เสนอเพิ่ม รายการที่อาจส่งผลกระทบกับกรมฯ มอบรองอธิบดีฯ และ ผอ.หน่วยงาน พิจารณา ส่งกองแผน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา น. 3. อธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ พิจารณาภาพรวม วันที่ 24 พ.ย. 57 4. กองแผนงาน Key In 25 – 28 พ.ย. 57

23 ภาพรวมข้อมูล การจัดสรรและเสนอของบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 57 -59
หน่วย : ล้านบาท ประเภทงบ คำขอ ปี 57 จัดสรร ปี 58 ปี58 ร่าง คำขอ ปี 59 รวมทั้งสิ้น สิ่งก่อสร้าง 1. ผูกพัน (เดิม) 2. ผูกพัน (ใหม่) 41.502 3. ปรับปรุง/ก่อสร้าง ปีเดียว 1.8361 84.13 5.1400 ครุภัณฑ์ ข้อมูล ณ 10 พ.ย.57

24 รายการที่ผ่านการกรองความพร้อม
หน่วย : ล้านบาท รายการ จำนวนรายการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 520 ครุภัณฑ์ 479 ครุภัณฑ์การแพทย์ 45 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 149 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 119 ครุภัณฑ์สำนักงาน 71 8.1746 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 42 2.6822 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8 7.9531 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10 0.2079 ครุภัณฑ์การเกษตร 1 0.0450 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 34 สิ่งก่อสร้าง 41 รายการผูกพันใหม่ 2 ก่อสร้างปีเดียว / ปรับปรุง 39

25 ขอบพระคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google