งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Subtitle มติให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ ได้รับผลกระทบจากการ ขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับ ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Subtitle มติให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ ได้รับผลกระทบจากการ ขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับ ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Subtitle มติให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ ได้รับผลกระทบจากการ ขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับ ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

4 1. มติคณะรัฐมนตรีนี้ให้ความ ช่วยเหลือเฉพาะ ผู้ประกอบการก่อสร้างกับส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 2. สัญญาที่จะได้รับความ ช่วยเหลือต้องเป็นสัญญาจ้าง ก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับ หน่วยงาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556 และ

6 3. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556 ยังมีนิติ สัมพันธ์อยู่และยังไม่ส่งงาน งวดสุดท้าย / หรือส่งงานงวด สุดท้ายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556 3. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556 ยังมีนิติ สัมพันธ์อยู่และยังไม่ส่งงาน งวดสุดท้าย / หรือส่งงานงวด สุดท้ายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556

7 4. โดยที่ผู้รับจ้างต้องยื่น คำร้องขอต่อหน่วยงาน คู่สัญญาภายใน 60 วันนับ ถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรี มีมติ

8 ข้อยกเ ว้น สัญญาที่หน่วยงานได้พิจารณา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้วว่า จะบอกเลิก สัญญาเนื่องจากคู่สัญญาปฏิบัติ ผิดสัญญา สัญญาดังกล่าวไม่ เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความ ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี

9 เมื่อเข้าหลักเกณฑ์กำหนด และไม่ เป็นไปตามข้อยกเว้นแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับความ ช่วยเหลือ ดังนี้ - กรณีสัญญาจ้างมีอายุสัญญามากกว่า 150 วัน ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาออกไปอีก 150 วัน - กรณีสัญญาจ้างมีอายุสัญญาน้อยกว่า 150 วัน ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาเท่ากับอายุสัญญา เดิม

10 1. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังอยู่ ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้ ขยายเวลาโดยนับถัดจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาตามสัญญาเดิม

11 2. สัญญาจ้างล่วงเลยระยะเวลาแล้ว เสร็จตามสัญญา - ค่าปรับที่เกิดก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2556 ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับในช่วง ก่อนหน้าที่จะได้รับความช่วยเหลือ - ค่าปรับที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ให้หน่วยงานลด หรืองด หรือคืนเงิน ค่าปรับไม่เกิน 150 วัน ในกรณีอายุสัญญา เดิมมีกำหนด 150 วัน หากกรณี อายุสัญญาเดิมมีกำหนดน้อยกว่า 150 วัน ให้ลดหรืองด หรือคืนปรับตามจำนวนอายุ สัญญาเดิม

12 หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการ บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไป แล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับ ผลกระทบจากการขาดแคลน แรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับ ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งได้บอก เลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 ให้ถือว่าไม่เป็น ผู้ ทิ้งงาน

13 จัดทำโดย กลุ่มนิติกรรมและ จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt Subtitle มติให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ ได้รับผลกระทบจากการ ขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับ ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google