งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท Subtitle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท Subtitle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท Subtitle

2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

4 1. มติคณะรัฐมนตรีนี้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 2. สัญญาที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับหน่วยงาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556 และ

6 3. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556 ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังไม่ส่งงานงวดสุดท้าย/หรือส่งงานงวดสุดท้ายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2556

7 4. โดยที่ผู้รับจ้างต้องยื่นคำร้องขอต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

8 ข้อยกเว้น สัญญาที่หน่วยงานได้พิจารณาก่อนวันที่ มกราคม 2556แล้วว่า จะบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา สัญญาดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี

9 เมื่อเข้าหลักเกณฑ์กำหนด และไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้
- กรณีสัญญาจ้างมีอายุสัญญามากกว่า 150 วัน ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาออกไปอีก 150 วัน - กรณีสัญญาจ้างมีอายุสัญญาน้อยกว่า 150 วัน ให้หน่วยงานขยายระยะเวลาเท่ากับอายุสัญญาเดิม

10 1. กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้ขยายเวลาโดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม

11 2. สัญญาจ้างล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา
- ค่าปรับที่เกิดก่อนหน้าวันที่ 1 มกราคม 2556 ยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะได้รับความช่วยเหลือ - ค่าปรับที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ให้หน่วยงานลด หรืองด หรือคืนเงินค่าปรับไม่เกิน 150 วัน ในกรณีอายุสัญญาเดิมมีกำหนด วัน หากกรณีอายุสัญญาเดิมมีกำหนดน้อยกว่า 150 วัน ให้ลดหรืองด หรือคืนปรับตามจำนวนอายุสัญญาเดิม

12 หากในกรณีที่หน่วยงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 เมษายน ให้ถือว่าไม่เป็น ผู้ทิ้งงาน

13 จบการนำเสนอ จัดทำโดย กลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt มติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท Subtitle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google