งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : หน่วยจ่ายกลาง เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. ระบบการทำปราศจากเชื้อ/การทำความสะอาดเครื่องมือที่ได้คุณภาพ (ประเภทการทำปราศจากเชื้อในหน่วยงาน) 2. ระบบการตรวจสอบเครื่องมือปราศจากเชื้อของหน่วยงานกับหน่วยจ่ายกลาง 3. ความสำเร็จจากการดูแลผู้ป่วยของเครื่องมือปราศจากเชื้อ, ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องมือปราศจากเชื้อ 4. การแบ่งประเภทเครื่องมือในการทำปราศจากเชื้อ

3 ประเด็นคุณภาพ : หน่วยจ่ายกลาง เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
5. ระบบการควบคุมและบริหารเครื่องมือปราศจากเชื้อ เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการให้บริการ 6. การพัฒนาระบบการเก็บรักษาและนำส่งเครื่องมือเพื่อลดการ Re - sterile 7. ระบบบันทึก การประกันคุณภาพเครื่องมือปราศจากเชื้อ

4 ประเด็นคุณภาพ : หน่วยจ่ายกลาง เยี่ยมสำรวจงานด้าน IC
1. ระบบการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อที่เกิดจากการใช้เครื่องมือปราศจากเชื้อที่ไม่มีความสะอาด 2. ระบบการไหลเวียนของเครื่องมือสะอาด และปนเปื้อน 3. การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรของหน่วยงาน 4. ระบบการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบน้ำเสีย 5. ร่วมกับทีมเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยในการกำกับมาตรฐานการทำปราศจากเชื้อ

5 ประเด็นคุณภาพ : หน่วยจ่ายกลาง
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 2. การรายงาน การบันทึกอุบัติการณ์ในหน่วยงาน 3. การทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญในหน่วยงาน พร้อมทั้งการหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์ของการดำเนินการ เช่น การส่งคืนเครื่องมือปราศจากเชื้อเนื่องจากไม่ปลอดภัย 4. การประสานงานกับทีมความเสี่ยงของโรงพยาบาล 5. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

6 ประเด็นคุณภาพ : หน่วยจ่ายกลาง โครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
1. การจัดการสถานที่ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. การออกแบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือปราศจากเชื้อ หม้อนึ่ง 4. ระบบการสำรองไฟฟ้า น้ำ 5. ระบบการควบคุมหม้อนึ่ง การตรวจสอบหม้อนึ่ง ความพอเพียง 6. ระบบการดูแลรักษาเชิงป้องกันของเครื่องมือ อุปกรณ์ 7. ระบบการเฝ้าระวังและการซ้อมอัคคีภัยของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นการเยี่ยมสำรวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google