งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ระบบการทำปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือที่ได้ คุณภาพ ( ประเภทการทำปราศจาก เชื้อในหน่วยงาน ) 2. ระบบการตรวจสอบเครื่องมือ ปราศจากเชื้อของหน่วยงานกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ระบบการทำปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือที่ได้ คุณภาพ ( ประเภทการทำปราศจาก เชื้อในหน่วยงาน ) 2. ระบบการตรวจสอบเครื่องมือ ปราศจากเชื้อของหน่วยงานกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ระบบการทำปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือที่ได้ คุณภาพ ( ประเภทการทำปราศจาก เชื้อในหน่วยงาน ) 2. ระบบการตรวจสอบเครื่องมือ ปราศจากเชื้อของหน่วยงานกับ หน่วยจ่ายกลาง 3. ความสำเร็จจากการดูแลผู้ป่วย ของเครื่องมือปราศจากเชื้อ, ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 4. การแบ่งประเภทเครื่องมือในการ ทำปราศจากเชื้อ

3 5. ระบบการควบคุมและบริหาร เครื่องมือปราศจากเชื้อ เพื่อให้เกิด ความเพียงพอต่อการให้บริการ 6. การพัฒนาระบบการเก็บรักษาและ นำส่งเครื่องมือเพื่อลดการ Re - sterile 7. ระบบบันทึก การประกันคุณภาพ เครื่องมือปราศจากเชื้อ

4 1. ระบบการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อที่ เกิดจากการใช้เครื่องมือปราศจาก เชื้อที่ไม่มีความสะอาด 2. ระบบการไหลเวียนของเครื่องมือ สะอาด และปนเปื้อน 3. การป้องกันการติดเชื้อในบุคลากร ของหน่วยงาน 4. ระบบการป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบน้ำเสีย 5. ร่วมกับทีมเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยใน การกำกับมาตรฐานการทำปราศจาก เชื้อ

5 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงของ หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 2. การรายงาน การบันทึกอุบัติการณ์ ในหน่วยงาน 3. การทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญใน หน่วยงาน พร้อมทั้งการหาแนวทาง ป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์ของ การดำเนินการ เช่น การส่งคืน เครื่องมือปราศจากเชื้อเนื่องจากไม่ ปลอดภัย 4. การประสานงานกับทีมความเสี่ยง ของโรงพยาบาล 5. การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

6 1. การจัดการสถานที่ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. การออกแบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือ ปราศจากเชื้อ หม้อนึ่ง 4. ระบบการสำรองไฟฟ้า น้ำ 5. ระบบการควบคุมหม้อนึ่ง การ ตรวจสอบหม้อนึ่ง ความพอเพียง 6. ระบบการดูแลรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องมือ อุปกรณ์ 7. ระบบการเฝ้าระวังและการซ้อม อัคคีภัยของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. ระบบการทำปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือที่ได้ คุณภาพ ( ประเภทการทำปราศจาก เชื้อในหน่วยงาน ) 2. ระบบการตรวจสอบเครื่องมือ ปราศจากเชื้อของหน่วยงานกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google