งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee E-mail : drsook@siam.th.edu Siam University E-mail : drsook@siam.th.edu Siam Universitydrsook@siam.th.edu

2

3

4

5 ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี International Man of the Year 1998 CambridgeInternational Man of the Year 1998 by Cambridge London, England American and American Association.

6 M IS Development

7 การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร

8 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. หาปริมาณ หน่วยความจำที่จำเป็นต้อง มีของทั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทคโนโลยีเพื่อการ บริหาร

9 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

10

11

12

13

14

15 ๑. ๑ หาปริมาณหน่วยความจำที่ จำเป็นต้องมีของแต่ละ Report ทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีเพื่อ การบริหาร

16 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๑. ๑ หาปริมาณหน่วยความจำของ แต่ละข้อมูลโดยประมาณการ ต่อไปนี้ (๑)อักขระ ๑ ตัว ประมาณ 1 ไบท์ (๒) อักขระ ๑ หน้า A4 ประมาณ 1 Kb

17 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๑. ๑ หาปริมาณหน่วยความจำของ แต่ละข้อมูลโดยประมาณการ ต่อไปนี้ (๓)รูปภาพ 4” X 6” ประมาณ 1 Mbs (๔) เสียง ๑ วินาที ประมาณ 1 Mbs

18 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๑. ๑ หาปริมาณหน่วยความจำของ แต่ละข้อมูลโดยประมาณการ ต่อไปนี้ (๕) ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง ๑ วินาที ประมาณ 10 Mbs

19 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๒ หาปริมาณหน่วยความจำรวมที่ จำเป็นต้องมีของแต่ละ ฝ่าย/แผนก ทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีเพื่อ การบริหาร โดยรวม 1,000 byts = 1Kbs

20 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๒ หาปริมาณหน่วยความจำรวมที่ จำเป็นต้องมีของแต่ละ ฝ่าย/แผนก ทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีเพื่อ การบริหาร โดยรวม 1,000 Kbs = 1Mbs

21 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๒ หาปริมาณหน่วยความจำรวมที่ จำเป็นต้องมีของแต่ละ ฝ่าย/แผนก ทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีเพื่อ การบริหาร โดยรวม 1,000 Mbs = 1Gbs

22 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๒ หาปริมาณหน่วยความจำรวมที่ จำเป็นต้องมีของแต่ละ ฝ่าย/แผนก ทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทคโนโลยีเพื่อ การบริหาร โดยรวม 1,000,000,000 byts = 1Gbs

23 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๓ หาปริมาณหน่วยความจำรวมที่ จำเป็นต้องมีรวมทั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

24 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๔ หาปริมาณหน่วยความจำที่ จำเป็นต้องมีรวมทั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทคโนโลยีเพื่อการบริหารใน ระยะเวลา ๑ ปี

25 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๕ หาปริมาณหน่วยความจำที่ จำเป็นต้องมีรวมทั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทคโนโลยีเพื่อการบริหารใน ระยะเวลา ๑ ปี X ๓ ปี ( จำนวน ค่าเฉลี่ยของอายุการใช้งานของ คอมพิวเตอร์ )

26 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๖ หาปริมาณหน่วยความจำที่ จำเป็นต้องมีรวมทั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทคโนโลยีเพื่อการบริหารใน ระยะเวลา ๑ ปี X ๓ ปี ( จำนวน ค่าเฉลี่ยของอายุการใช้งานของ คอมพิวเตอร์ ) X ๓ เท่าเพื่อให้มีพื้นที่ ในการประมวลผลและฐานข้อมูลสำรอง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

27 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๑. ๗ ปริมาณหน่วยความจำมรวมที่จำเป็นทั้งระบบ = E ปริมาณข้อมูลแต่ละแผนก/ฝ่ายนระยะเวลา ๑ ปี = A E = ( A1 + A2 + A3 + ……. + An ) X 3 X 3

28 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๒. เมื่อคำนวนจำนวนหน่วยความจำ รวมที่จำเป็นใช้ทั้งระบบและงานหลัก และงานเสริมในระบบจึงพิจารณา Specifications ของระบบ Hardware ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบรหารจาก องค์ประกอบต่อไปนี้

29 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๒. ๑ HDD : HardDish จะต้อง ใกล้เคียงกับจำนวนหน่วยความจำที่ คำนวนได้หรือ = E ๒. ๒ ความเร็วเหมาะสมกับงาน ประมวลผล ๒. ๓ RAM จะต้องใกล้เคียงกับงาน ประมวลผลของระบบ

30 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๓. ออกแบบ Software ให้เหมาะสม กับงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและระบบ Hardware

31 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๔. ออกแบบระบบ Networks ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารทั้งระบบ Internet, Intranet และ Extranet. Internet, Intranet และ Extranet. ๕. จัดการพัฒนาบุคคลากร Generalist, Specialist, System Analyzer, Operator, Technicians, ผู้ทำงานด้านสนับสนุน ๖. ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในห้องคอมพิวเตอร์ให้ เหมาะสมกับการบำรุงรักษา

32 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ๗. ออกแบบติดตั้งและเดินสายภายนอกและ ภายใน. ๘. ออกแบบและจัดระบบความปลอดภัยทั้ง Data, Software, Hardware, Human Resources. Human Resources. ๙. ออกแบบระบบบำรุงรักษาและซ่อมและ พัฒนา Data, Software, Hardware, Human Resources

33 การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร. การออกแบบและจัดระบบรหัสตัวเลข เพื่อการค้นหาในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร

34

35


ดาวน์โหลด ppt Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google