งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรม ลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรม ลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรม ลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ เห็นความสำคัญของการให้คำปรึกษา ทั้งยังได้ฝึก ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้วยการลงมือ ปฏิบัติจริง ทำให้มีความมั่นใจและพร้อมที่จะให้ คำปรึกษา

6

7 กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วนงาน ผู้จัดการ

8 หัวข้อการอบรมสัมมนา ( หลักสูตร 1 วัน ) 1. หลักการและความรู้ทั่วไปการให้คำปรึกษาเชิง จิตวิทยา 2. การให้คำปรึกษาคืออะไร 3. เป้าหมายของการให้คำปรึกษา 4. หลักของการให้คำปรึกษา 5. ประเภทของการให้คำปรึกษา 6. ลักษณะของการให้คำปรึกษา 7. ทักษะการให้คำปรึกษา 8. ขั้นตอนการให้คำปรึกษา 9. ข้อควรระวังของผู้ให้คำปรึกษาขณะให้คา ปรึกษา 10. คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา 11. จรรยาบรรณที่สำคัญผู้ให้คำปรึกษา

9 ตารางกำหนดการอบรม วัน / เวลารายการวิทยากร วัน พ. ศ เวลา น. หลักการและความรู้ทั่วไป การให้คำปรึกษาเชิง จิตวิทยา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ วัน พ. ศ เวลา น. การให้คำปรึกษาคืออะไร เป้าหมายของการให้ คำปรึกษา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พัก 15 นาที วัน พ. ศ เวลา น. หลักของการให้คำปรึกษา ประเภทของการให้ คำปรึกษา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง วัน พ. ศ เวลา น. ลักษณะของการให้ คำปรึกษา ทักษะการให้คำปรึกษา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ วัน พ. ศ เวลา น. ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ข้อควรระวังของผู้ให้ คำปรึกษาขณะให้คา ปรึกษา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ พัก 15 นาที วัน พ. ศ เวลา น. คุณลักษณะของผู้ให้ คำปรึกษา จรรยาบรรณที่สำคัญผู้ให้ คำปรึกษา อ. วทัญญู มุ่งหมาย และ คณะ

10 รูปแบบการสัมมนา 1. การบรรยาย 40 % 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 30 % 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การ แข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 % วิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

11 ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณ โทรศัพท์ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความ เป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

12 หลักสูตร : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมลูกน้อง (Counseling techniques to adjust behavior) บรรยาย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วันที่สัมมนา : วันที่ เดือน เวลา : น. สถานที่ : วิทยากร : อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล *** โปรโมชั่นพิเศษ 2,999 บาท / ท่าน ( ไม่รวม Vat)*** รวม ( เอกสาร / ชา / กาแฟ / อาหารกลางวัน ) และรับส่วนลดอีก 500 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ วันที่ รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรม ลูกน้อง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google