งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- มีคณะกรรมการการ ดำเนินงาน MCH Board ระดับอำเภอ - มีแผนการดำเนินงาน - มีการดำเนินงานตาม แผน - มีการสรุปผลการ ดำเนินงาน - มีแผนพัฒนาในปี ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- มีคณะกรรมการการ ดำเนินงาน MCH Board ระดับอำเภอ - มีแผนการดำเนินงาน - มีการดำเนินงานตาม แผน - มีการสรุปผลการ ดำเนินงาน - มีแผนพัฒนาในปี ต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - มีคณะกรรมการการ ดำเนินงาน MCH Board ระดับอำเภอ - มีแผนการดำเนินงาน - มีการดำเนินงานตาม แผน - มีการสรุปผลการ ดำเนินงาน - มีแผนพัฒนาในปี ต่อไป

2 1. ตำบลทุ่งแต้ ผ่านการประเมินตำบล จากเขต และได้ประทานโล่ตำบลนม แม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2. ตำบลขั้นไดใหญ่ผ่านการ ประเมิน ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว ระดับจังหวัด เดือนเมษายน 2557

3 สถา น บริกา ร อัตราการ เลี้ยงลูกด้วย นมแม่ ปี 57 ปี 56 เป้าหม าย ผล งา น คิด เป็น ร้อย ละ ทุ่ง แต้ 373081.0866 คำฮี 423480.9562 สถาน บริกา ร เด็ก 0-5 ปี ทั้งหม ด จำนว น ที่ ได้รับ การ ประเมิ น พัฒน าการ สมวัย พัฒน าการ สมวัย คิด เป็น ร้อย ละ ทุ่งแต้ 30325625499.21 คำฮี 31027927899.64 สถาน บริการ จำนวน ศูนย์เด็ก เล็ก ผ่าน เกณฑ์ คุณภาพ คิดเป็น ร้อยละ ทุ่งแต้ 33100 คำฮี 55100

4 1. ชุมชนมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

5 2. ชุมชนมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

6 3. ชุมชนมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7 4. ชุมชนมีข้อมูลและการเฝ้าระวังเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่และพัฒนาการเด็ก สถาน บริการ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป้าหมายผลงานคิดเป็น ร้อยละ ทุ่งแต้ 373081.08 คำฮี 423480.95

8 4. ชุมชนมีข้อมูลและการเฝ้าระวังเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่และพัฒนาการเด็ก สถาน บริการ เด็ก 0- 5 ปี ทั้งหมด จำนวน ที่ได้รับ การ ประเมิน พัฒนา การ สมวัย พัฒนา การ สมวัย คิดเป็น ร้อยละ ทุ่งแต้ 30325625499.21 คำฮี 31027927899.64

9 4. ชุมชนมีข้อมูลและการเฝ้าระวังเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่และพัฒนาการเด็ก สถาน บริการ หญิง ตั้งครรภ์ ที่ยังไม่ คลอด หญิง ตั้งครรภ์ ฝาก ครรภ์ ครั้งแรก ฝาก ครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์ คิดเป็น ร้อยละ ทุ่งแต้ 333100 คำฮี 888100

10 5. ชุมชนมีมาตรการทางสังคมเพื่อการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ และพัฒนาการเด็ก “ ห้ามจำหน่ายนมผง ต่ำกว่า 6 เดือน ใน ตำบลทุ่งแต้ ” “ ตำบลทุ่งแต้ ชุมชนรักการ อ่าน ” “ เด็กขั้นไดใหญ่กินนมแม่ พัฒนาการดี มีความ พร้อมเพื่อเติบโตเป็นคนดี ของชุมชน ”

11 6. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่มเป็นร้อยละ 60 และ พัฒนาการเด็กร้อยละ 90 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่ม เป็นร้อยละ 60 ผ่าน

12 6. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่มเป็นร้อยละ 60 และ พัฒนาการเด็กร้อยละ 60 พัฒนาการเด็ก ร้อยละ 90 ผ่าน

13 7. มีกรรมการ / คณะทำงานในการดำเนินงานของตำบล / มีกองทุน จัดกิจกรรมและช่วยเหลือ มีคณะกรรมการ คณะทำงาน

14 7. มีการจัดกิจกรรมอบรม ให้ ความรู้ เรื่องนมแม่

15 7. มีกรรมการ / คณะทำงานในการดำเนินงานของตำบล / มีกองทุน จัดกิจกรรมและช่วยเหลือ มีกองทุนจัดกิจกรรม และช่วยเหลือ - มีกองทุนตำบล นมแม่ ได้รับ งบประมาณ จาก กองทุนแม่ของ แผ่นดิน หมู่บ้าน ละ 500 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 5,000 บาท

16 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 91.30 %91.50 % ขั้นได ใหญ่ ทุ่ง แต้

17 ลำดับ ที่ 1

18 ผ่าน

19

20 ลำดับ ที่ 1

21 ผ่าน

22

23 ลำดับ ที่ 1

24 ผ่าน

25

26

27

28 ผลการประเมิน ปี 2556 ระดับเพชร 3 โรง = 3.48% ระดับทอง 65 โรง = 75.58% ระดับเงิน 15 โรง = 17.44 % ระดับทองแดง 6 โรง = 6.97% ไม่ผ่านการประเมิน 5 โรง = 5.81% รวม 86 โรงเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ผ่านการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ เพชร ระดับเขต กรมอนามัย

29 1. มีคำสั่งคณะกรรมการ อนามัยเจริญพันธุ์ 2. บุคลากรผ่านการอบรม 3. โรงพยาบาลยโสธรผ่านการ รับรองโรงพยาบาลที่ จัดบริการเป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน 4. มีการส่งต่อข้อมูลระหว่าง รพ. สต. และโรงพยาบาล ยโสธร 5. มีกิจกรรมดำเนินการใน โรงเรียน ชุมชน ระดับความสำเร็จ ขั้นตอน ที่ 4

30 ผ่าน


ดาวน์โหลด ppt - มีคณะกรรมการการ ดำเนินงาน MCH Board ระดับอำเภอ - มีแผนการดำเนินงาน - มีการดำเนินงานตาม แผน - มีการสรุปผลการ ดำเนินงาน - มีแผนพัฒนาในปี ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google