งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 หน้าต่างเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Flash เปิดชิ้นงานเก่ามาแก้ไข ( Open a Recent item ) สร้างชิ้นงานใหม่ ( Create New ) สร้างชิ้นงานใหม่จากต้นแบบ ( Create from Template )

3 องค์ประกอบของ Flash 4. พื้นที่ทำงาน (Woke Area) 1. เมนูบาร์ (Menu Bar) ไทม์ไลน์หรือเส้น เวลา (Timeline) ทูลบ็ อกซ์ (Toolb ox) คุณสมบัติ (Property) พาเนล ( Panel )

4 แถบคำสั่ง (Menu Bar) เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการจัดการ กับไฟล์ทั้งหมด เช่น การเปิด - ปิด บันทึก การนำไฟล์อื่นเข้ามา และการแปลงไฟล์ เพื่อออกไปใช้งาน เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการแก้ไข การจัดการวัตถุ เช่น Undo Redo Cut Copy Paste เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการแสดง การมองวัตถุใน รูปแบบต่างๆ เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม หรือแทรกคำสั่งเป็น ส่วนสำคัญที่ช่วยใน การทำ ภาพเคลื่อนไหว เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการทำให้ วัตถุมีคุณสมบัติใหม่ เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการจัดการ กับตัวอักษร เช่น Font Size Style ฯลฯ เป็นเมนูเกี่ยวกับการ จัดการคำสั่ง เช่น ใช้ คำสั่งเพิ่มเติม การ สั่งให้คำสั่งทำงาน เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการควบคุม การแสดงของ ชิ้นงานที่เราสร้างขึ้น เช่น Play Rewind Test Movie เป็นต้น เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการแสดง หน้าต่างควบคุม ต่างๆ เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่ เกี่ยวกับการให้ความ ช่วยเหลือ ซึ่งอธิบาย การใช้งานโปรแกรม

5 แถบเครื่องมือ (Tool Bar) การเริ่มสร้าง งานใหม่ การเปิดไฟล์ งานเดิม การบันทึกไฟล์ งาน การสั่งพิมพ์ งาน การตัดหรือลบ วัตถุออก เพื่อ จะนำไปวางที่ อื่น การคัดลอด วัตถุ เพื่อจะ นำไปวางที่อื่น การวางวัตถุที่ ได้ Cut หรือ Copy มาวาง การย้อนกลับ ไป 1 ขั้นตอน การเดินหน้าไป 1 ขั้นตอน ใช้ เมื่อมีการ ย้อนหลังไป 1 ขั้นตอน การสั่งให้วัตถุ ดึงดูดเมื่อเข้า ใกล้กัน การสั่งให้วัตถุมี ความโค้งมน การทำให้วัตถุ ดูแข็ง การหมุนวัตถุ การขยายและ ย่อวัตถุ การจัดวัตถุให้ เป็นระเบียบ

6 Text Tool เครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง ข้อความ กล่องเครื่องมือ (Toolbox) Selection เครื่องมือในการ เลือกวัตถุแบบ Vector เพื่อทำ การย้ายและ ขยาย Sub selection เครื่องมือในการ เลือกพื้นที่วัตถุ แบบ (A) เพื่อ ทำการย้ายและ ขยาย Free Transform ใช้ในการย่อ ขยายและหมุน วัตถุ Lasso Tool ใช้ในการเลือก ภาพ แบบอิสระ Pen Tool ( P ) เครื่องมือที่ใช้ สร้างเส้นแบบมี จุด path Line Tool เครื่องมือที่ใช้ สร้างเส้นตรง Rectangle Tool เครื่องมือที่ ใช้สร้างรูปทรง วัตถุอัตโนมัติ Pencil Tool เครื่องมือที่ใช้ใน การวาดแบบ ดินสอ Brash Tool เครื่องมือที่ ใช้ ในการวาดแบบ พู่กัน Ink Bottle Tool เครื่องมือที่ ใช้ในการเทสีลง ยังเส้นขอบ Paint Bucket Tool เครื่องมือที่ใช้ใน การเทสีลงยัง วัตถุ Eyedropper Tool เครื่องมือที่ ใช้ในการ ดูดสี Eraser Tool เครื่องมือที่ใช้ใน การลบวัตถุ Hand Tool เครื่องมือที่ ใช้ ในการดึงภาพ กรณี Zoom Zoom Tool เครื่องมือที่ใช้ใน การปรับมุมมอง ย่อขยายชิ้นงาน Stroke Color เครื่องมือที่ ใช้ กำหนดค่าสีของ เส้น Fill Color เครื่องมือที่ใช้ กำหนดค่าสีของ พื้นหลัง Black and white เครื่องมือ ที่ใช้ในการคืนค่า สีสู่ค่าเดิม คือดำ, ขาว Swap colors เครื่องมือที่ใช้ใน การ สลับสี Option เครื่องมือที่ใช้ใน การเป็นการ กำหนดค่า Option ในแต่ละเครื่องมือ หลัก

7 เส้นแบ่งเวลา (Timeline) ส่วนประกอบหลักของเส้นเวลา มีดังนี้ แสดง / ซ่อน Timeline ปุ่ม แสดง / ซ่อน Layer ปุ่ม ล็อก / ปลดล็อก Layer ปุ่มแสดง Layer ให้เป็น Out line Play head ชื่อ Layer Lay er สร้าง Layer ใหม่ สร้าง Motion Guide Layer สร้าง Layer folder รูปดินสอแสดงถึงการเลือกและทำงานอยู่บน Layer ที่เลือกอยู่ ลบ Layer

8 ให้นักเรียนอธิบายหน้าที่ของเครื่องมือ (Tool Box) ในแต่ ละข้อให้ถูกต้อง 1 3 5 11 9 7 13 15 17 19 2 4 6 8 10 16 14 12 20 18 แบบฝึ กหัด


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google