งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน นายกฤษชนะ สิงคาร

2 หน้าต่างเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Flash
เปิดชิ้นงานเก่ามาแก้ไข (Open a Recent item) สร้างชิ้นงานใหม่ (Create New) สร้างชิ้นงานใหม่จากต้นแบบ (Create from Template)

3 องค์ประกอบของ Flash 1. เมนูบาร์ (Menu Bar)
ไทม์ไลน์หรือเส้นเวลา (Timeline) 4.พื้นที่ทำงาน (Woke Area) พาเนล ( Panel ) ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) คุณสมบัติ (Property)

4 แถบคำสั่ง (Menu Bar) เป็นเมนูเกี่ยวกับการจัดการคำสั่ง เช่น ใช้คำสั่งเพิ่มเติม การสั่งให้คำสั่งทำงาน เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุมการแสดงของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้น เช่น Play Rewind Test Movie เป็นต้น เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการแสดงหน้าต่างควบคุมต่างๆ เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอธิบายการใช้งานโปรแกรม เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการกับตัวอักษร เช่น Font Size Style ฯลฯ เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำให้วัตถุมีคุณสมบัติใหม่ เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการกับไฟล์ทั้งหมด เช่น การเปิด-ปิด บันทึก การนำไฟล์อื่นเข้ามา และการแปลงไฟล์เพื่อออกไปใช้งาน เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการแก้ไข การจัดการวัตถุ เช่น Undo Redo Cut Copy Paste เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการแสดงการมองวัตถุในรูปแบบต่างๆ เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือแทรกคำสั่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการทำภาพเคลื่อนไหว

5 แถบเครื่องมือ (Tool Bar)
การสั่งให้วัตถุมีความโค้งมน การสั่งให้วัตถุดึงดูดเมื่อเข้าใกล้กัน การทำให้วัตถุดูแข็ง การหมุนวัตถุ การจัดวัตถุให้เป็นระเบียบ การขยายและย่อวัตถุ การเดินหน้าไป 1 ขั้นตอน ใช้เมื่อมีการย้อนหลังไป 1 ขั้นตอน การวางวัตถุที่ได้ Cut หรือ Copy มาวาง การเปิดไฟล์งานเดิม การเริ่มสร้างงานใหม่ การบันทึกไฟล์งาน การสั่งพิมพ์งาน การคัดลอดวัตถุ เพื่อจะนำไปวางที่อื่น การตัดหรือลบวัตถุออก เพื่อจะนำไปวางที่อื่น การย้อนกลับไป 1 ขั้นตอน

6 กล่องเครื่องมือ (Toolbox)
Selection เครื่องมือในการเลือกวัตถุแบบ Vector เพื่อทำการย้ายและขยาย Sub selection เครื่องมือในการเลือกพื้นที่วัตถุแบบ (A) เพื่อทำการย้ายและขยาย Free Transform ใช้ในการย่อขยายและหมุนวัตถุ Lasso Tool ใช้ในการเลือกภาพ แบบอิสระ Pen Tool ( P ) เครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นแบบมีจุด path Text Tool เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อความ Line Tool เครื่องมือที่ใช้สร้างเส้นตรง Rectangle Toolเครื่องมือที่ใช้สร้างรูปทรงวัตถุอัตโนมัติ Pencil Tool เครื่องมือที่ใช้ในการวาดแบบดินสอ Brash Tool เครื่องมือที่ ใช้ในการวาดแบบพู่กัน Ink Bottle Toolเครื่องมือที่ใช้ในการเทสีลงยังเส้นขอบ Paint Bucket Tool เครื่องมือที่ใช้ในการเทสีลงยังวัตถุ Eyedropper Toolเครื่องมือที่ใช้ในการ ดูดสี Eraser Tool เครื่องมือที่ใช้ในการลบวัตถุ Hand Tool เครื่องมือที่ ใช้ในการดึงภาพกรณี Zoom Zoom Tool เครื่องมือที่ใช้ในการปรับมุมมองย่อขยายชิ้นงาน Stroke Color เครื่องมือที่ ใช้กำหนดค่าสีของเส้น Fill Color เครื่องมือที่ใช้กำหนดค่าสีของพื้นหลัง Black and whiteเครื่องมือที่ใช้ในการคืนค่าสีสู่ค่าเดิม คือดำ, ขาว Swap colors เครื่องมือที่ใช้ในการ สลับสี Option เครื่องมือที่ใช้ในการเป็นการกำหนดค่า Option ในแต่ละเครื่องมือหลัก

7 เส้นแบ่งเวลา (Timeline)
ส่วนประกอบหลักของเส้นเวลา มีดังนี้ ปุ่ม แสดง/ซ่อน Layer ปุ่ม ล็อก/ปลดล็อก Layer ปุ่มแสดง Layer ให้เป็น Out line แสดง/ซ่อน Timeline Play head Layer ชื่อ Layer ลบ Layer สร้าง Layer ใหม่ รูปดินสอแสดงถึงการเลือกและทำงานอยู่บน Layer ที่เลือกอยู่ สร้าง Layer folder สร้าง Motion Guide Layer

8 ให้นักเรียนอธิบายหน้าที่ของเครื่องมือ(Tool Box) ในแต่ละข้อให้ถูกต้อง
แบบฝึกหัด ให้นักเรียนอธิบายหน้าที่ของเครื่องมือ(Tool Box) ในแต่ละข้อให้ถูกต้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash CS3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google