งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ
อำเภอน้ำพอง

2 ความสมบูรณ์ของข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่สูญหาย ปลอดภัย

3 ความถูกต้องของข้อมูล 98.39 %
ข้อมูลจากเดือน กค.56 – กค.57 ความถูกต้องของข้อมูล %

4 อัตราผู้มารับบริการ 60:40
เดือน กค.56-มิย.57 ผ่านเกณฑ์ 100 %

5 อัตราผู้มารับบริการ 60:40
เดือน กค.56-กค.57 ผ่านเกณฑ์ %

6 เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ
เปรียบเทียบ ร้อยละการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 และ ปีงบประมาณ 2557 เฉลี่ย ปี 2556= 64 % เฉลี่ย ปี 2557= 69 %

7 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายโรงพยาบาล(เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557)
เฉลี่ย = 82 %

8 ร้อยละความทันเวลา การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม แยกรายอำเภอ (เดือน ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557)
เฉลี่ย = 88 %

9 ผังระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2558 เขตบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สปสช. HDC(สสจ.) 43 แฟ้ม iOPPP iOPPP Datacenter 43 แฟ้ม

10 ติดตั้งอบรมการใช้งานโปรแกรม iOPPP
แนวทางการพัฒนา ติดตั้งอบรมการใช้งานโปรแกรม iOPPP

11 แนวทางการพัฒนา iOPPP DATACENTER

12 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานข้อมูลคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google