งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP การ ตรวจสอบ เงื่อนไข. 1. โครงสร้างแบบ คำสั่งตามลำดับ เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่มีการ ตัดสินใจ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 inputprocessoutput.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP การ ตรวจสอบ เงื่อนไข. 1. โครงสร้างแบบ คำสั่งตามลำดับ เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่มีการ ตัดสินใจ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 inputprocessoutput."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP การ ตรวจสอบ เงื่อนไข

2 1. โครงสร้างแบบ คำสั่งตามลำดับ เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่มีการ ตัดสินใจ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 inputprocessoutput

3 มีการทดสอบค่าตัวแปรเพื่อการ ตัดสินใจว่าจะทำการ ประมวลผล ส่วนใด โครงสร้างแบบมี การตัดสินใจ x ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 input output จริง เท็จ

4 ทำงานแบบวนซ้ำในจำนวนครั้งที่จำกัด โครงสร้างแบบมีการ ตัดสินใจ ส่วน a X จริง เท็จ

5 มีจุดเข้า (Input) เพียง 1 จุด มีจุดออก (Output) เพียง 1 จุด ออกแบบในลักษณะจากบนลงล่าง (top down design) โครงสร้างแบบมีการ ตัดสินใจ

6 คำสั่ง IF คำสั่ง If ใช้สำหรับการตัดสินใจ โดยถ้าเป็นจริงจะทำ ตามคำสั่งต่างๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขจะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ถ้าเป็น จริงแล้วจะไปทำงานคำสั่งที่อยู่ภายในเครื่องหมายปีก กา { ….. } ตัวอย่าง If ( นิพจน์ ) { // โค๊ดที่ใช้ในการประมวลผล }

7 ตัวอย่าง IF

8 คำสั่ง IF คำสั่ง If...else เป็นคำสั่งที่มี 2 เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขใน If เป็นจริงก็จะเข้าไปทำงานคำสั่ง ภายใน If แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไปทำงานคำสั่งภายใน else

9 คำสั่ง ElseIF คำสั่ง If, Elseif และ Else เป็นคำสั่งที่ใช้ เปรียบเทียบเงื่อนไขเพื่อเลือกดำเนินการอย่าง ใดอย่างหนึ่ง โครงสร้างที่ใช้จะขึ้นกับ วัตถุประสงค์ บางกรณีสามารถเขียนได้หลาย ลักษณะ

10 คำสั่ง if รูปแบบเป็นดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; } else { คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ; ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง จะได้ผลลัพธ์ "Have a nice day!" ถ้าเงื่อนไขออกมาเป็นจริง ไม่เช่นนั้นจะได้ผลเป็นอย่าง อื่น

11 ตัวอย่าง Code

12 คำสั่ง Elseif ถ้ามีคำสั่งเพียงบรรทัดเดียวไม่จำเป็นต้องใส่ปีก กา { } ก็ได้ แต่ถ้ามีมากกว่า 1 บรรทัดต้องใส่ปีก กาด้วยคำสั่ง Elseif ใช้ในกรณีที่มีเงื่อนไข จำนวนมาก โดยคำสั่ง elseif เป็นการรวมกัน ของคำสั่ง if และ else ซึ่งจะเรียงลำดับกันอยู่ มี รูปแบบดังนี้

13 การตรวจสอบเงื่อนไข if ( เงื่อนไขที่ 1) { คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง ; } elseif ( เงื่อนไขที่ 2) { คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง ; } elseif ( เงื่อนไขที่ 3) { คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขที่ 3 เป็นจริง ; } else { คำสั่งต่างๆ เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ; } ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง จะได้ผลลัพธ์ "Have a nice day!" ถ้า เงื่อนไขที่ 1 ออกมาเป็นจริง และผลจะได้ "How are you?" ถ้าเงื่อนไขที่ 2 ออกมาเป็นจริง ไม่เช่นนั้นจะได้ผลเป็น "Good Bye!"

14 Code ตัวอย่าง

15 คำสั่ง Switch คำสั่ง Switch จะคล้ายกับคำสั่ง If แต่ว่า เงื่อนไขจะมีมากกว่า 2 เงื่อนไข คือตรวจสอบ เงื่อนไข โดยดูจากค่าของตัวแปร โดยนำค่า จากตัวแปรที่อยู่ในคำสั่ง switch มาตรวจสอบ กับค่าที่อยู่หลังคำสั่ง case แต่ละคำสั่ง ถ้า ตรงกัน ก็จะทำงานตามคำสั่งใน case นั้น ถ้าไม่ ตรงกับ case ไหนเลยจะมาทำงานในคำสั่ง default แทน มีรูปแบบดังนี้

16 คำสั่ง Switch switch ( ตัวแปรหรือ นิพจน์ ) { case ค่าที่ 1 : คำสั่งที่ 1 ; break; case ค่าที่ 2: คำสั่งที่ 2 ; break; default: คำสั่งที่ไม่ตรงกับค่าที่ 1 และ 2; }

17 SWITCH Switch ( นิพจน์ ) { case choice1: // นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขตรงกับ choice 1 break; case choice2: // นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขตรงกับ choice 2 break; Default; // นิพจน์ที่ใช้ประมวลผล เมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกับ Case ใด ๆ เลย }

18 คำสั่ง Switch คำสั่ง break จะทำให้โปรแกรมกระโดดออกไปทำงาน นอกคำสั่ง switch ถ้าไม่มีคำสั่ง break โปรแกรมจะทำ คำสั่งต่อไปเรื่อยๆ ทำให้เสียเวลามาดูตัวอย่างกันว่า switch ทำงานอย่างไร โปรแกรมจะตรวจสอบตัวแปรที่คำสั่ง switch ว่ามีค่า เป็นเท่าใด ค่าของตัวแปรจะถูกนำมาตรวจสอบกับคำสั่ง case ว่า ตรงกับเลขใด ถ้าตรงกับตัวเลขใด ก็จะทำงานตามคำสั่งของ case นั้น เมื่อทำงานตามคำสั่งใน case นั้นเสร็จ จะพบคำสั่ง break ทำให้กระโดดออกจากโปรแกรมทันที ในกรณีที่ไม่มีค่าใดตรงกับ case ที่ระบุ โปรแกรมจะ ทำงานในคำสั่ง default โดยอัตโนมัติ

19 ตัวอย่างคำสั่ง SWITCH


ดาวน์โหลด ppt PHP การ ตรวจสอบ เงื่อนไข. 1. โครงสร้างแบบ คำสั่งตามลำดับ เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่มีการ ตัดสินใจ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 inputprocessoutput.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google