งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทาง การเมือง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทาง การเมือง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทาง การเมือง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4 หลักการและเหตุผล ผู้นำในทางการเมืองไม่ว่าในอดีตจนถึง ปัจจุบัน นับตั้งแต่ ท่านควง อภัยวงศ์ ฝ่ายค้าน ตลอดกาลในอดีต ม. ร. ว. คึก ฤทธิ์ ปราโมช จนกระทั่งถึง ท่านชวน หลีก ภัย ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือ แม้กระทั่งท่านนายกคนปัจจุบัน ท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตรล้วนแต่เป็นนักพูดทางการเมืองที่พูดเก่ง ทั้งนั้น ในต่างประเทศ อดีตประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น เจ้าของอมตะวาจา ที่ว่า “ ประชาธิปไตยของประชาชน – เพื่อ ประชาชน – โดยประชาชนจะไม่มีวันอันตรฐาน ไปจากโลกนี้ตลอดไป ” หรือกระทั่งประธานาธิบดี บิลล์ คลินตั้น ล้วนแต่เป็นนักพูดฝีปากเอกทั้งสิ้น ในทางการเมืองแล้ว “ ถ้าพูดไม่เป็น ” “ พูด ไม่เก่ง ” ก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด ในทางการเมืองได้ หลักสูตร “ ศิลปะการพูด และการปราศรัยทางการเมือง ” เป็นหลักสูตรที่ เหมาะสมที่สุดที่จะเพิ่มศักยภาพของผู้นำ การเมืองรุ่นใหม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

5

6 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 1. ได้เรียนรู้ “ ศาสตร์และศิลปะการพูด ในทางการเมือง ” ที่จะสร้างความประทับใจใน การพูดในทุกโอกาส 2. เรียนรู้กลวิธีในการสร้างความประทับใจ ในการพูดในโอกาสต่างๆที่นักการเมืองต้อง พูด 3. สามารถนำหลักวิชาการเหล่านี้ไปปรับ ใช้ในการทำงานการเมืองได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7

8 เนื้อหาการฝึกอบรม วันที่ 1 การพูดในที่ชุมชน ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) - หลักการพูดในที่ชุมนุมชน - แบบและวิธีการพูด - การขจัดอาการประหม่าทางการ พูด - การเตรียมกาย เตรียมใจและ ข้อมูลในการพูด - การขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 1 การ แนะนำตัวเอง - การพูดสุนทรพจน์ในทาง การเมือง - การวางโครงเรื่อง ( คำนำ เนื้อ เรื่อง สรุปจบ ) - การขึ้นต้นที่ประทับใจ - การดำเนินเรื่องที่ราบรื่น - การสรุปจบที่ประทับใจ - การใช้น้ำเสียง ลีลา ท่าทาง ประกอบการพูด - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 2 การพูด สุนทรพจน์ทางการเมือง

9 วันที่ 2 การพูดในโอกาสพิเศษ ต่างๆ ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) - การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ - เทคนิคการพูดในโอกาสพิเศษ ต่างๆ - การพูดในงาน ขึ้นบ้านใหม่ / อวยพรวันเกิด / อวยพรงาน แต่งงาน / - การพูดเปิดงานต่างๆ / การกล่าว ต้อนรับผู้มาเยือน / การกล่าวใน งานศพ / - การกล่าวเปิด - ปิดการฝึกอบรม ฯลฯ - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 3 การพูด ในโอกาสพิเศษต่างๆ - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน การพูด - การใช้ บทกลอน กวี คำคม ประกอบการพูด - การอ่านรายงานอย่างมืออาชีพ - การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นเปิดศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 4 การพูด ในโอกาสพิเศษต่างๆ ( ต่อ )

10 วันที่ 3 การปราศรัยทาง การเมือง ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) - การพูดเพื่อการปราศรัย - การใช้น้ำเสีย ลีลา ท่าทาง ประกอบการปราศรัย - การวางแผนในการพูดเพื่อการ ปราศรัย - การนำนโยบายมาปราศรัย - การใช้อารมณ์ขันประกอบการ หาเสียง - การวางจุดเด่นให้ตนเองในการ ปราศรัย - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน การปราศรัย - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 5 การ ปราศรัยทางการเมือง - การใช้ จิตวิทยามวลชน mob- mass-crown - จิตวิทยาการพูด ให้ “ ถูกต้อง และถูกใจ ” - จิตวิทยาการพูดเพื่อดึงมวลชน มาเป็นพวก - การจัดตั้งมวลชนประจำแต่จุด ปราศรัย - การตั้งเวทีปราศรัย และระบบ เสียงที่ดี - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 6 การ ปราศรัยทางการเมือง ( ต่อ )

11 วิธีการฝึกอบรม - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์ - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมี วิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด และ แก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน / รุ่น ( ถ้าเกินนี้การฝึกปฏิบัติ จะได้ไม่ครบ และไม่เข้มข้นพอ ) สถานที่ ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรม ต่างๆ ระยะเวลา 3 วัน ( เวลา 09.00 – 16.00 น. ) วิทยากร - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

12 ฝ่ายประสานงาน - คุณ.................................................... โทร............................................... การประเมินผล 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในบทฝึกปฏิบัติในบทต่างๆ โดยการเสนอแนะจากวิทยากร 2. ประเมินจากแบบประเมินผลของสถาบัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลปะการพูด เพื่อเสริมสร้างบารมีและภาพลักษณ์ของผู้นำทาง การเมืองยุคใหม่ 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์โดยตรงกับวิทยากรและ สามารถนำแนวทาง การพูดจากการฝึกอบรมแล ประสบการณ์ต่างๆ มาปรับใช้จริง ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด พร้อมบทอุ่น เครื่องต่างๆ โดยวิทยากรคอย แนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อม เสนอแนะแนวทางที่ถูกต้อง

13


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทาง การเมือง บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google