งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) ตรวจเยี่ยม กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) ตรวจเยี่ยม กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) ตรวจเยี่ยม กรมทางหลวงชนบท

2 12 2. อทช. ได้มอบหมายให้หน่วยรับผิดชอบหลัก พิจารณาดำเนินการกำหนด แนวทางหรือรูปแบบในการดำเนินการ เพื่อให้หน่วยปฏิบัตินำไปดำเนินการ รวมทั้งให้ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 1.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) ได้มอบนโยบายในคราวมาตรวจเยี่ยมกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 3. สผง. มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ คค 0719.4/ว 2388 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้หน่วยรับผิดชอบหลัก รายงานผลการดำเนินการนโยบายที่ รชค.มอบหมาย แล้วส่งให้ สผง. ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ลำดับการติดตามการรายงานผลในการดำเนินการ 4. คค. มีหนังสือประทับตรา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เร่งรัดการรายงานผล การดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการที่ รชค. ได้มอบไว้ในคราวเดินทางไป ตรวจเยี่ยมที่ ทช. 5. สผง. มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ คค 0719.4/ว 2481 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ขอความร่วมมือหน่วยที่มิได้รายงานผล ขอให้รายงานผลภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2554

3 3 4. หน่วยที่รับผิดชอบหลักที่รายงานผลความคืบหน้าให้ สผง. ทราบ 1. สสท.รายงานผล วันที่ 30 พ.ย. 54 2. สอป.รายงานผล วันที่ 6 ธ.ค. 54 3. สบร.รายงานผล วันที่ 9 ธ.ค. 54 4. สสอ.รายงานผล วันที่ 6 ธ.ค. 54 5. สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)รายงานผล วันที่ 21 ธ.ค. 54 6. สทช.ที่ 2 (สระบุรี)รายงานผล วันที่ 2 ธ.ค. 54 7. สทช.ที่ 3 (ชลบุรี)รายงานผล วันที่ 6 ธ.ค. 54 8. สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี)รายงานผล - 9. สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)รายงานผล วันที่ 20 ธ.ค. 54 10.สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)รายงานผล วันที่ 15 ธ.ค. 54 11.สทช.ที่ 7 (อุบลราธานี)รายงานผล วันที่ 20 ธ.ค. 54 12.สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์)รายงานผล วันที่ 2 ธ.ค. 54 13.สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)รายงานผล วันที่ 6 ธ.ค. 54 14.สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่)รายงานผล วันที่ 9 ธ.ค. 54 15. สทช.ที่ 11 (กระบี่)รายงานผล - 16.สทช.ที่ 12 (สงขลา)รายงานผล วันที่ 2 ธ.ค. 54 17.สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)รายงานผล วันที่ 8 ธ.ค. 54 18.สทช.ที่ 14 (สุพรรณบุรี)รายงานผล วันที่ 19 ธ.ค. 54 19.สทช.ที่ 15 (อุดรธานี)รายงานผล วันที่ 9 ธ.ค. 54 20.สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์)รายงานผล วันที่ 19 ธ.ค. 54 21.สทช.ที่ 17 (เชียงราย)รายงานผล วันที่ 2 ธ.ค. 54 22.สทช.ที่ 18 (กระบี่)รายงานผล วันที่ 2 ธ.ค. 54

4 นโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) มอบหมายในคราวตรวจเยี่ยมกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ลำดั บที่ นโยบายที่ รชค. มอบหมายผลการดำเนินการหน่วย รับผิดชอบ 1การลดโลกร้อน โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม อาทิ การออกแบบถนนให้ เผื่อที่สำหรับปลูกต้นไม้ สสอ. 2ให้สำรวจถนนเลียบริมน้ำ เพื่อพัฒนาให้เป็นถนนกั้นน้ำท่วม โดยอาจมีการ ตัดแนวใหม่ เพื่อกั้นมิให้ท่วมพื้นที่อื่นๆ สสอ. 3ทางแยกเชื่อมต่อกับถนนกรมทางหลวง ให้ออกแบบจุดเชื่อมต่อให้ ปลอดภัยและมีป้ายเตือนที่เด่นชัด การออกแบบให้มีรัศมีโค้งที่กว้าง หรือ ออกแบบเป็น Tapper ในพื้นที่เขตทางของกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น สสอ. 4ป้ายบอกทางให้เพิ่มเติม และมีความชัดเจนเพื่อบอกทางเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ไม่หลงผู้ขับขี่จะได้มั่นใจว่ามาถูกทาง สอป. 5บริเวณทางแยก จุดตัดต่าง ๆ ให้ออกแบบเป็นวงเวียนสสอ. 6พิจารณาติดตั้ง CCTV บนถนน เพื่อติดตามความเสียหายจากรถบรรทุก น้ำหนักเกิน สบร. 7ในกรณีมีบ้านเรือนอาศัยติดริมเขตทาง ให้พิจรณาก่อสร้างถนนทางเชื่อม ให้ถึงหน้าบ้านด้วย (ก่อสร้างทางเชื่อมถึงเขตทาง) เพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ประชาชน สสอ. 8ประมวลปัญหาการถ่ายโอนถนนให้ อปท. และการที่ อปท. ไม่นำ งบประมาณมาซ่อมบำรุงทาง สสท. 9กรณีน้ำท่วม ให้เร่งประชาสัมพันธ์ว่า กรมมีความพร้อมในการให้ความ ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อาทิ รถบรรทุกน้ำดื่มไปแจกจ่าย มีเครื่องจักรที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท้องถิ่น เป็นต้น สทช. 1-184


ดาวน์โหลด ppt รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) ตรวจเยี่ยม กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google