งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

5 ยังคงมีความ จำเป็น เริ่มดำเนินการ / ก่อ หนี้ผูกพัน ภายใน 30 มิถุนายน 57 1 ยังคงมีความ จำเป็น เริ่มดำเนินการ / ก่อ หนี้ผูกพัน ไม่ ทันภายใน 30 มิถุนายน 57 2 หมดความ จำเป็น / ไม่สามารถ ดำเนินการ / ซ้ำซ้อน / เหลือจ่าย รายจ่ายงบกลาง บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเหลือจ่าย เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี ที่ยังไม่มีข้อผูกพัน 3 4 5 รายงานสำนัก งบประมาณ 31 ก. ค. 57 รายงานสำนัก งบประมาณ 20 ส. ค. 57 รายงานสำนัก งบประมาณ 20 ส. ค. 57 เร่งดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก. ย. 2557 ให้เสนอปลัดกระทรวง เพื่อ เสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบฯ หรือหัวหน้า คสช. ตามประกาศ คสช. ฉบับ ที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พ. ค. 2557 แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปรับแผนฯ โดยโอนเปลี่ยนแปลงฯ ไปดำเนินการในโครงการ / รายการ ที่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนี้ ผูกพันได้ภายใน 31 ส. ค.2557 ตามแนวทางที่กำหนด โดยให้ เสนอปลัดกระทรวง เพื่อเสนอ หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบฯ หรือ หัวหน้า คสช. เพื่อเห็นชอบภายใน วันที่ 15 ส. ค.57 ให้ส่งคืนสำนักงบประมาณ แต่หากยังมีความจำเป็น เร่งด่วนต้องนำไปใช้ในรายการอื่นๆ ให้เสนอปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบฯ ให้ความเห็นชอบ ทบทวนความจำเป็น หากยังมีความจำเป็น ให้เร่งทำข้อ ผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว หากหมดความจำเป็น ให้ดำเนินการตามแนวทางข้อ 3

6 แนวทางการดำเนินการตามข้อ ในโอกาสแรกให้นำไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค่า K ข้อผูกพันตามกฎหมาย จากนั้นให้นำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงาน ดังนี้ 1) บรรเทาความเดือดร้อนชองประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณะ เป็นต้น 2) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน 3) เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชน ภายในชาติ 4) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานใน กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบใน รายการที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ / รายการ ผูกพันที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน การเตรียมความพร้อม โครงการ / รายการ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ 5) เป็นรายการที่แก้ปัญหา / ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การซ่อมบำรุงสิ่งสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ ชัดเจนที่แสดงถึงความสำคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อน 6) เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7) เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดความ เสียหายต่อราชการ ทั้งนี้ต้องเริ่มดำเนินการ / ก่อนี้ผูกพันภายใน 31 สิงหาคม 2557 ที่มาข้อมูล : สำนักงบประมาณ 3

7 ข้อควรหลีกเลี่ยงในการการ ดำเนินการตามแนวทางข้อ 1) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ยกเว้นกรณี การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญา หรือมีข้อผูกพันทางกฎหมาย 2) เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อยานพาหนะ 3) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะ ก่อให้เกิดภาระงบประมาณในอนาคต 4) เป็นรายการก่อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 5) เป็นรายการที่ขาดความพร้อม และส่วน ราชการ / หน่วยงานไม่สามารถ ใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 3

8 คณะกรรมการเร่งจัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ของ สพม.34 ตามคำสั่งที่ 517/2556 ส่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกันกำหนดแผนการติดตามเร่งรัด การบริหารงบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2557 หรือ ดำเนินการอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนการใช้ จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรอย่างรวดเร็ว เกิด ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของทางราชการหากมี ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้ รายงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกันกำหนดแผนการติดตามเร่งรัด การบริหารงบประมาณ ประจำปี พ. ศ. 2557 หรือ ดำเนินการอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนการใช้ จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรอย่างรวดเร็ว เกิด ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของทางราชการหากมี ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้ รายงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34

9 ข้อเสนอแนะวิธีการเร่งรัดการ ใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ** ขอส่งใบงานก่อนกลับด้วย ครับ **

10


ดาวน์โหลด ppt มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google