งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 Focal Point นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สสจ.ประจวบ ฯ สสจ.เพชรบุรี สสจ.ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 Focal Point นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สสจ.ประจวบ ฯ สสจ.เพชรบุรี สสจ.ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 Focal Point นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สสจ.ประจวบ ฯ สสจ.เพชรบุรี สสจ.ราชบุรี สสจ.กาญจนบุรี สสจ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสงคราม สสจ.สุพรรณบุรี

2 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ปัญหาที่ยังคงอยู่ ปริมาณมูลฝอย เพิ่มขึ้นทุกปี/ การกำจัดไม่ถูก หลักสุขาภิบาล มลพิษและ ผลกระทบต่อ สุขภาพจากการ กำจัดไม่ถูกต้อง มูลฝอยตกค้าง สะสม เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์แมลงและ พาหะนำโรค การบังคับใช้ กฎหมายของ ท้องถิ่นยังไม่มี ประสิทธิภาพ 10 จังหวัดที่มีปัญหา มูลฝอยตกค้างสะสมสูง นครปฐม จังหวัดที่จะมีการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วน (คสช) กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 28/08/2557 จังหวัด 00 สถานที่ กำจัดขยะ ( แห่ง ) ไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล ( แห่ง ) ร้อย ละ กาญจนบุรี 67 59 88.1 ราชบุรี 61 60 98.4 สมุทรสงคราม 30 27 90.0 เพชรบุรี 47 4493.6 8 ประจวบคีรีขันธ์ 38 22 42.1 สุพรรณบุรี 30 14 46.7 นครปฐม 13 100 สมุทรสาคร 13 7 53.9 เขตเครือข่าย บริการที่ 5 299 246 82.3

3 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 5,408 กก./วัน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปัญหาที่ยังคงอยู่ 1.ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.การควบคุมการขนส่ง เพื่อนำไปกำจัดยังไม่ดีพอ ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ หรือทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 3. เตาเผาชำรุด/ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดมลพิษต่อสุขภาพ 1,524 1,030 442 747 421 198 467 579 โรงพยาบาล (ใน/นอก สังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสธ.และเอกชน 8 11 8 8 6 3 8 4 แห่ง

4 เรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร จังหวัดที่มีการร้องเรียนเหตุรำคาญ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมสูงสุด 10 อันดับแรก (ปี 2554) 1 กลิ่นเหม็น/ฝุ่นละออง 2 เสียงดัง/เสียงรบกวน 3 น้ำเสีย 4 มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 5 ของเสียอันตราย 5 ลำดับเรื่องร้องเรียนสูงสุด ปัญหาที่ยังคงอยู่ 1.การบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่นในการควบคุมกิจการต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 2.บุคลาการท้องถิ่นขาดทักษะในการดำเนินงาน 3.ยังไม่มีค่ามาตรฐานเหตุรำคาญบางเรื่องที่เป็นปัญหา จำนวนเหตุรำคาญในเขตสุขภาพปี 2556 ที่ร้องเรียนผ่าน สสจ.และกรม คพ. จำนวน 392 เรื่อง

5 พื้นที่เสี่ยงมลภาวะ จังหวัดประเภทความเสี่ยง สุพรรณบุรี 1)ฟลูออไรด์ 2) สารหนู สมุทรสาคร นครปฐม 1)ฟลูออไรด์ 2)อุตสาหกรรม ตะกั่ว ประจวบฯ1) โรงไฟฟ้าชีวมวล กาญจนบุรี1) ตะกั่ว ลักลอบทิ้งสาร ฯ เพชรบุรี ราชบุรี1)ฟลูออไรด์ ปัญหาที่ยังคงอยู่ 1.ไม่มีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง 2. ขาดฐานข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ 3. ศักยภาพทีมปฏิบัติการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดับพื้นที่ ประเภทการเกิดเหตุ ฉุกเฉิน กจกจ ปขปข นฐนฐ รบรบ สคสค สพสพส พบพบ รวม ( ครั้ง ) การลักลอบทิ้งกากของเสีย / สารเคมี 1010 1352122 การปนเปื้อนสารตะกั่วใน สิ่งแวดล้อม 22 การลักลอบเผาขยะ / เพลิงไหม้ บ่อขยะ 112 ก๊าซแอมโมเนียรั่ว 12126 การรั่วไหลของสารเคมี / ก๊าซจาก สถานประกอบการ 11 การรั่วไหลสารเคมี / ก๊าซจาก อุบัติเหตุรถขนส่ง 23221111 มลพิษจากอัคคีภัยในสถาน ประกอบการ 1229115 มลพิษจากอัคคีภัยรถขนส่ง เชื้อเพลิง 2114 รวม 1414 38 1010 1919 61263

6 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคระบบทางเดินอาหารสูง พ.ศ.2551-2556 จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ 28/08/2557

7 มาตรการของยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สสจ. สสอ. รพ. ภาคประชาชน/ ชุมชน ภาคประชาชน/ ชุมชน หน่วยงานภายนอก / ภาคีเครือข่าย - มีกลไกในระดับพื้นที่ - มีระบบเฝ้าระวัง - มีหน่วยรองรับกรณี ฉุกเฉิน - มีการจัดบริการ ของ หน่วยบริการ - มีกลไกในระดับพื้นที่ - มีระบบเฝ้าระวัง - มีหน่วยรองรับกรณี ฉุกเฉิน - มีการจัดบริการ ของ หน่วยบริการ - อสม.มีความรู้ มีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวัง/ ส่งเสริมการปรับ พฤติกรรม ปชช. - ปชช. มีส่วนร่วมและมี พฤติกรรมฯ ที่ถูกต้อง - อสม.มีความรู้ มีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวัง/ ส่งเสริมการปรับ พฤติกรรม ปชช. - ปชช. มีส่วนร่วมและมี พฤติกรรมฯ ที่ถูกต้อง - การดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ - มีกลไกการเชื่อมโยง ทั้งใน/นอก - การดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ - มีกลไกการเชื่อมโยง ทั้งใน/นอก มาตรการสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการ ผลลัพธ์/ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทาง สุขภาพ Health Impact โรคระบบทาง เดินอาหาร ลดลง Health Impact โรคระบบทาง เดินอาหาร ลดลง การบังคับใช้ กฎหมาย พัฒนาระบบการ จัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมของอปท. พัฒนาระบบการ จัดการฯของสถาน บริการ สธ. การเฝ้าระวัง เตือนภัย สื่อสาร พัฒนาคุณภาพการ จัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมใน สถาน ประกอบการ และ ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สสจ. สสอ. รพ./รพ.สต. ภาค ประชาชน/ ชุมชน ภาค ประชาชน/ ชุมชน สถานประกอบการ / ภาคีเครือข่าย สถานประกอบการ / ภาคีเครือข่าย - ออกข้อบังคับท้องถิ่น - มีกระบวนงานได้ มาตรฐานในการ จัดบริการ - ออกข้อบังคับท้องถิ่น - มีกระบวนงานได้ มาตรฐานในการ จัดบริการ Healthy Env.  การจัด บริการของ อปท. ได้ มาตรฐาน  รพ. ดำเนินงาน ได้มาตรฐาน Healthy Env.  การจัด บริการของ อปท. ได้ มาตรฐาน  รพ. ดำเนินงาน ได้มาตรฐาน

8 คณะอนุกรรมการ สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงาน สาธารณสุข อทป. - ระบบเฝ้าระวัง สวล.& สะท้อนกลับ - สื่อสารความเสี่ยง -M & E สร้างความเข้มแข็ง แก่ อปท. 1. ออกข้อกำหนด 2. การบังคับใช้ 3. ระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม สร้างองค์กรแห่งการ เรียนรู้ ( หน่วยงาน สาธารณสุข ) การจัดการ ขยะ บ้านสะอาดองค์กรต้นแบบ

9 ตัวชี้วัด ร้อยละ 50 1 ร้อยละ 50 ของเทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 2 ร้อยละ 100 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ (คปสอ.) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ร้อยละ 80 3 ร้อยละ 80 ของจำนวนเหตุรำคาญตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้รับการจัดการตามขั้นตอนมาตรฐาน 4 มี ชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (บ้านสะอาด) จังหวัดละ 1 แห่ง 5 มีต้นแบบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เขตละ 1 แห่ง ร้อยละ80 ร้อยละ100ร้อยละ 90 6 ส้วมสาธารณะกลุ่มสถานที่ (settings) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ80 และ โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ100 และ รพ.สต.ร้อยละ 90 ร้อยละ 20 8. ร้อยละ 20 ของรพ.สต.มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร

10 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4 ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 1 เพิ่ม ประสิทธิภาพและ กลไกการบังคับใช้ กฎหมาย 1.1ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานของ อสธจ.(ตาม กฎหมาย) 1.1.1 จัดอบรม เลขา อสธจ. 1.1.2..อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน กฎหมายสาธารณสุข และการ ออกข้อกำหนดของท้องถิ่น แก่ทีมที่ ปรึกษาด้านกฎหมายการสาธารณสุข 1.1.4 พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบการ ยกร่างข้อกำหนด 1.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ ออกข้อกำหนดของท้องถิ่น 1.1.1 จัดประชุม อสธจ. และดำเนินงานตาม บทบาทหน้าที่ 1.1.2 เผยแพร่ และดำเนินงานแก้ไขปัญหา ตาม มติ อสธจ. 1.1.3.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมาย สาธารณสุข 1.1.4 จัดทำฐานข้อมูลด้านการออก – ข้อกำหนดของท้องถิ่น 1.1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำ อปท. 1.2.พัฒนาการ จัดการเหตุรำคาญ ตามมาตรฐาน 1.2.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเหตุ รำคาญ 1.2.2 ให้คำแนะนำปรึกษาการจัดการ เหตุรำคาญแก่จังหวัด 1.2.1 เผยแพร่ และสนับสนุนการใช้ระบบการ เฝ้าระวังเหตุรำคาญ ให้ อปท. 1.2.2 ให้คำแนะนำปรึกษาการจัดการเหตุ รำคาญแก่ สสอ./อปท. 1.3.ส่งเสริมการ ประเมินความเสี่ยง และการประยุกต์ใช้ กระบวนการ HIA 1.3.1พัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน การจัดการปัญหาเหตุรำคาญ และการ ควบคุมกิจการตามพรบ.การ สาธารณสุข 1.3.1.ร่วมสนับสนุน และผลักดัน อปท. ใน การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพในการจัดการปัญหาเหตุรำคาญ 1.3.2 อบรมให้ความรู้ด้านการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพให้แก่ สสอ./ อปท.

11 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบ การจัดการ อนามัย สิ่งแวดล้อมของ อปท. 2.1. อบรมเรื่องการพัฒนาระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) สสจ.และสสอ. 2.2. ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ของอปท. 3. ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับเกียรติบัตร 1. จัดอบรมให้ความรู้ ในการพัฒนาระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) แก่ อปท. 2. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)ของ อปท.และประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ฯ 3. จัดทำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ของอปท. 4. ประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับ จังหวัด

12 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวัง และ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 3.1 การเฝ้าระวัง และป้องกัน แก้ไข ปัญหาอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เสี่ยง 3.1.1.จัดทำฐานข้อมูล / สถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต 3.1.2. จัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาในระดับ เขต 3.1.3..สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา จังหวัดในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และ สื่อสารสาธารณะ 3.1.1.จัดทำฐานข้อมูล / สถานการณ์อนามัย สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 3.1.1.1ระบุพื้นที่เสี่ยง และผลกระทบ ได้ 3.1.1.2 จัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด 3.1.2. จัดตั้ง และสร้างเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1.3. พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังและตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัยของ

13 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวัง และ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 3.1 การเฝ้าระวัง และป้องกัน แก้ไข ปัญหาอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เสี่ยง 3.1.1.จัดทำฐานข้อมูล / สถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต 3.1.2. จัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาในระดับ เขต 3.1.3..สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา จังหวัดในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และ สื่อสารสาธารณะ 3.1.1.จัดทำฐานข้อมูล / สถานการณ์อนามัย สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ที่ 3.1.1.1ระบุพื้นที่เสี่ยง และผลกระทบ ได้ 3.1.1.2 จัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด 3.1.2. จัดตั้ง และสร้างเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1.3. พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังและตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัยของจังหวัด/อำเภอ

14 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 3 การเฝ้าระวัง และ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 3.1 การเฝ้าระวัง และป้องกัน แก้ไข ปัญหาอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เสี่ยง 3.1.4. พัฒนาระบบ/กลไกเฝ้าระวัง ฯ ใน จังหวัด และมีการจัดการแก้ไขปัญหาด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ใน 3.1.4.1 พื้นที่ปกติ 3.1.4.2 พื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม * ภาคอุตสาหกรรม / กิจการที่อาจมี ผลกระทบรุนแรง * ชุมชนแรงงานต่างด้าว * ชายแดน/เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 3.1.5. สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา ให้อำเภอ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ฯ 3.1.6.จัดให้มีการเครื่องมือ การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือภาคสนามการใช้ชุด ทดสอบภาคสนาม และ อุปกรณ์พื้นฐานอื่นๆ

15 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด 3.2 พัฒนาระบบ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ 3.2.1.พัฒนากลไกตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ 3.2.1.พัฒนากลไกแจ้งเหตุ/สื่อสาร/เตือน ภัย 3.2.1.1. สร้างเครือข่ายการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินฯในระดับจังหวัด 3.2.1.2. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ+ซ้อม แผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 3.2.1.3.เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์รองรับการเกิดเหตุฯ 3.2.1.4. พัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยง แผน ที่เสี่ยง ในจังหวัด 3.2.1.5. พัฒนากลไกการแจ้งเหตุ รายงาน และประสานข้อมูลกับเขต ส่วนกลางและ หน่วยงานในพื้นที่ 3.2.1.6. ประสานงาน บูรณาการการทำงาน ในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุ 3.2.1.7. สื่อสาร เตือนภัย

16 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพ การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมใน สถานประกอบการ และชุมชน 4.1. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน จังหวัด ในการนำมาตรฐานงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติ 4.2.การประเมินรับรองตามมาตรฐาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น/ต้นแบบ และถอดบทเรียน ของเขต 4.3.สนับสนุน/ให้คำปรึกษาเรื่ององค์ ความรู้และมาตรฐานงานอนามัย สิ่งแวดล้อม แก่เครือข่าย และ ท้องถิ่น 4.4. พัฒนาต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต 4.1.ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ สสอ./ อปท. นำมาตรฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติในระดับพื้นที 4.2.การประเมินรับรองตามมาตรฐานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 4.3.สนับสนุน/ให้คำปรึกษาเรื่ององค์ความรู้ และมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ เครือข่าย และท้องถิ่น 4.4. พัฒนาต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในจังหวัด

17 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพ การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมใน สถานประกอบการ และชุมชน 4.5.พัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ เจ้า พนักงานสาธารณสุข และภาคี เครือข่าย 4.5.พัฒนาต้นแบบการสร้างความ เข้มแข็งภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังและจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 4.7.สนับสนุนและสาธิตชุดความรู้/ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ/วัสดุ อุปกรณ์ 4.5. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพด้านการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือ 4.6.บูรณาการร่วมกับงานสาธารณสุขมูล ฐานในการพัฒนาหลักสูตรจัดฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุข 4.7.สรรหา อสม.ดีเด่นด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 4.8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาค ประชาชน ในการเฝ้าระวังและจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.9. สนับสนุนและสาธิตชุดความรู้/คู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติ/วัสดุอุปกรณ์ 4.10.จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด

18 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + ศอ.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 5 พัฒนาคุณภาพ การจัดการด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม อา ชีวอนามัย และ เวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อมใน หน่วยบริการ สุขภาพ 5.1 มูลฝอยติด เชื้อ 5.1 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎหมาย 5.1.1. พัฒนาการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อ ในรูปเครือข่าย 5.1.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการกำกับติดตามการขนส่ง 5.1.3. สุ่มประเมินเชิงคุณภาพ 5.1.1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา รูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในรูป เครือข่ายระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด และอปท. 5.1.2. ร่วมกำกับติดตามการใช้ระบบเอกสาร กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 5.1.3.สนับสนุนการจัดอบรม จนท. ผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อของรพ/ อำเภอ 5.1.4. กำกับติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสุขภาพให้เป็นไปตาม มาตรฐานกฎหมาย และแบบอย่างที่ดี 5.1.5.พัฒนาขีดความสามารถ รพช./รพท./ รพศ ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.1.6 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม แก่ จนท.สาธารณสุข ระดับ อำเภอ /ตำบล

19 มาตรการบทบาทการดำเนินงาน กิจกรรมหลัก ระดับเขต (Focal Point + สคร.4ราชบุรี) กิจกรรมหลัก ระดับจังหวัด มาตรการที่ 5 พัฒนาคุณภาพ การจัดการด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม อา ชีวอนามัย และ เวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อมใน หน่วยบริการ สุขภาพ 5.2 การจัดบริการอา ชีวเวชศาสตร์ใน หน่วยบริการ สุขภาพ 5.2.1 การพัฒนาระบบคุณภาพ การจัดการอาชีวเวชศาสตร์ใน รพศ./รพท. 5.2.2 การพัฒนาระบบคลินิก เกษตรและแรงงานนอกระบบใน หน่วย บริการสุขภาพ 5.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการ อาชีวเวชศาสตร์ของหน่วยบริการแก่รพ ศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. 5.2.2. พัฒนาระบบคุณภาพการจัดการอาชีว เวชศาสตร์ใน รพศ.รพท./รพช./รพ.สต. 5.2.3. พัฒนาระบบคลินิกเกษตรและแรงงาน นอกระบบในหน่วยบริการสุขภาพ 5.2.4.ส่งเสริม /พัฒนา สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข


ดาวน์โหลด ppt แผนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 Focal Point นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สสจ.ประจวบ ฯ สสจ.เพชรบุรี สสจ.ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google