งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปของไทย สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

2 เป็นการรวมพลังทำงานร่วมกันของบุคคล และ องค์กรด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ด้านชุมชน ด้านการปฏิรูป ด้านการพัฒนาสังคม ฯลฯ  จำนวนกว่า 60 องค์กร มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศบนวิถีทางประชาธิปไตยให้เกิดผลก้าวหน้า และมีผลสำเร็จอย่างจริงจัง โดยการปฏิรูปต้องเริ่มทันที มีกรอบแนวทางและประเด็นที่ชัดเจน ยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทุกคนต้องเป็นเจ้าของการปฏิรูป

3 ความก้าวหน้า และความสำเร็จของการปฏิรูป
กลไก กระบวนการ เนื้อหา แนวทางปฏิรูป

4 กรอบเนื้อหาปฏิรูปประเทศไทย
การเลือกตั้ง คอรัปชั่น กระบวน การยุติธรรม โครงการ นโยบายที่กระทบปชช. ความเหลื่อมล้ำ การตรวจสอบ ถ่วงดุล การใช้อำนาจรัฐ 7 องค์กรธุรกิจ โครงสร้างการเมือง การปกครอง ธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง สังคม เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปฯ คอรัปชั่น กระบวน การยุติธรรม การใช้อำนาจของรัฐ (31%) คอรัปชั่น (21%) นักการเมืองขาดคุณภาพ (14 %) ลงขันความคิดปฏิรูปฯ รัฐบาล กระจายอำนาจ โครงสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม การบริหารราชการ ระบบงบประมาณ การบริหาร งานบุคคล คอรัปชั่น การแต่งตั้งบุคคล การใช้และตรวจสอบการใช้อำนาจรรัฐ การแก้ไข รัฐธรรมนูญ คอรัปชั่น กระจายอำนาจ กปปส. ปฏิรูปการเมือง ลดความเหลื่อมล้ำ กระบวน การยุติธรรม คุ้มครองผู้บริโภค, เกษตรกรรม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

5 กลไก โมเดลการปฏิรูปประเทศ
กลไกเฉพาะประเด็นปฏิรูป ??? กลไก โมเดลการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูป การศึกษา ปฏิรูป การเมือง ฐานทรัพยากร กลไกภาพรวม ??? สภาพลเมือง (ประชาชน) สภาประชาชน (กปปส.) สภาปฏิรูป (รัฐบาล) สมัชชาประชาชนปฏิรูป (NIDA) คณะกรรมการกำกับการปฏิรูป (NIDA) องค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศ (RNN) ฯลฯ กระบวน การยุติธรรม คอรัปชั่น ปฏิรูป อื่นๆ ระบบราชการ การกระจายอำนาจ

6 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
27 กุมภาพันธ์ : เรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน- กระบวนการปฏิรูป ของต่างประเทศ สัปดาห์แรก- มี.ค. : โมเดล กลไกการปฏิรูปประเทศไทย ประเด็นปฏิรูปหัวข้อต่างๆ เรื่องปฏิรูปการเลือกตั้ง เรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น เรื่องการกระจายอำนาจ เรื่องระบบเกษตรกรรมไทย เรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจ (การค้าและการลงทุน) เรื่องการปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักนิติธรรม เรื่องระบบราชการ เรื่องระบบคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องการศึกษา ฯลฯ

7 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป กรุงเทพ ปริมณฑล : มีนาคม ภาคตะวันออก ภาคใต้ : 6-7 มีนาคม ภาคเหนือ : มีนาคม ภาคกลาง ภาคตะวันตก : มีนาคม ภาค ตอ. เฉียงเหนือ : มีนาคม

8 เวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายโดยไม่แยกสีทางเมือง งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ (ที่ประชุมธิการบดี แห่งประเทศไทย ) เวทีความคิด เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ข้อมูลพื้นฐานของประเด็นปฏิรูป ชุดข้อเสนอปฏิรูป คกก.ปฏิรูปประเทศ , คกก.สมัชชาปฏิรูป สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ข้อเสนอเนื้อหาปฏิรูปจากกลุ่มต่างๆ ฯลฯ

9 การมีส่วนร่วมโดยการแสดงความเห็น
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Facebook เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 2 3 4 แบบสอบถาม การมีส่วนร่วมโดยการแสดงความเห็น

10 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1
เรียนรู้ ถอดบทเรียน “กระบวนการปฏิรูปประเทศ” : เพื่อการเดินหน้าปฏิรูปอย่างก้าวหน้า

11 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ผู้ดำเนินรายการ : ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

12 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1
ถอดบทเรียน “กระบวนการปฏิรูปเฉพาะประเด็น” : ปัจจัย เงื่อนไขของการขับเคลื่อนการปฏิรูป

13 คุณปรีดา คงแป้น เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1
ผู้ดำเนินรายการ : คุณปรีดา คงแป้น อดีตกรรมการสมัชชาปฏิรูป เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป


ดาวน์โหลด ppt สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google