งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูป ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูป ของไทย สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูป ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูป ของไทย สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูป ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูป ของไทย สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

2 เป็นการรวมพลังทำงานร่วมกันของบุคคล และ องค์กรด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ด้านชุมชน ด้านการปฏิรูป ด้านการพัฒนาสังคม ฯลฯ จำนวนกว่า 60 องค์กร มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลักดัน ขับเคลื่อน กระบวนการปฏิรูปประเทศบนวิถีทาง ประชาธิปไตยให้เกิดผลก้าวหน้า และมี ผลสำเร็จอย่างจริงจัง โดยการปฏิรูปต้องเริ่ม ทันที มีกรอบแนวทางและประเด็นที่ชัดเจน ยึดถือหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทุกคนต้อง เป็นเจ้าของการปฏิรูป

3 ความก้าวหน้า และความสำเร็จ ของการปฏิรูป กลไก กระบวนก าร เนื้อหา แนวทาง ปฏิรูป

4 กรอบเนื้อหาปฏิรูป ประเทศไทย การ เลือก ตั้ง คอรัป ชั่น กระบวน การ ยุติธรรม โครงการ นโยบายที่ กระทบ ปชช. ความ เหลื่อม ล้ำ การ ตรวจสอบ ถ่วงดุล การ ใช้อำนาจรัฐ 7 องค์กร ธุรกิจ คอรัป ชั่น กระจา ย อำนาจ กปปส. ปฏิรูป การเมื อง ลด ความ เหลื่อม ล้ำ กระบวน การ ยุติธรรม การใช้ อำนาจ ของรัฐ (31 %) คอรัปชั่ น (21 %) นักการเมือ งขาด คุณภาพ (14 %) ลงขัน ความคิด ปฏิรูปฯ โครงสร้า ง การเมือง การ ปกครอง ธรรมาภิ บาลทาง เศรษฐกิจ โครงส ร้าง สังคม เครือข่ายผู้รับใช้ การปฏิรูปฯ คอรัป ชั่น กระบวน การ ยุติธรรม รัฐบา ล กระจ าย อำนา จ โครงส ร้าง เศรษฐ กิจ โครงส ร้าง สังคม การ บริหาร ราชการ ระบบ งบประม าณ การ บริหาร งาน บุคคล คอรัป ชั่น การ แต่งตั้ง บุคคล การใช้ และ ตรวจสอบ การใช้ อำนาจร รัฐ การ แก้ไข รัฐธรรม นูญ คุ้มครองผู้บริโภค, เกษตรกรรม, การศึกษา, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

5 กลไก โมเดลการปฏิรูปประเทศ กระบวน การ ยุติธรรม ปฏิรูป การเมื อง คอรัป ชั่น ระบบ ราชกา ร การ กระจาย อำนาจ ปฏิรูป อื่นๆ ปฏิรูป การศึก ษา กลไกภาพรวม ???  สภาพลเมือง ( ประชาชน )  สภาประชาชน ( กปปส.)  สภาปฏิรูป ( รัฐบาล )  สมัชชาประชาชนปฏิรูป (NIDA)  คณะกรรมการกำกับการ ปฏิรูป ( NIDA)  องค์กรเพื่อการปฏิรูป ประเทศ (RNN) ฯลฯ ฐาน ทรัพย ากร กลไกเฉพาะ ประเด็นปฏิรูป ???

6 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศ ไทย ประเด็นปฏิรูปหัวข้อ ต่างๆ เรื่องปฏิรูปการ เลือกตั้ง เรื่องการต่อต้าน คอรัปชั่น เรื่องการกระจาย อำนาจ เรื่องระบบ เกษตรกรรมไทย เรื่องการปฏิรูป เศรษฐกิจ ( การค้าและการ ลงทุน ) เรื่องการปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ หลักนิติธรรม เรื่องระบบราชการ เรื่องระบบคุ้มครอง ผู้บริโภค เรื่องการศึกษา ฯลฯ 27 กุมภาพันธ์ : เรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน - กระบวนการปฏิรูป ของต่างประเทศ สัปดาห์แรก - มี. ค. : โมเดล กลไกการปฏิรูป ประเทศไทย

7 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศ ไทย กรุงเทพ ปริมณฑล : มีนาคม ภาคตะวันออก ภาคใต้ : 6-7 มีนาคม ภาคเหนือ : 10- 11 มีนาคม ภาคกลาง ภาคตะวันตก : 18-19 มีนาคม ภาค ตอ. เฉียงเหนือ : 20-21 มีนาคม เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชา สังคมเพื่อการปฏิรูป

8 เวทีความคิด เพื่อการปฏิรูป ประเทศไทย นักวิชาก าร ( ที่ประชุมธิ การบดี แห่งประเทศ ไทย ) งานวิจั ย ที่ เกี่ยวข้อ ง ข้อมูล พื้นฐาน ของ ประเด็น ปฏิรูป ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายโดย ไม่แยกสี ทางเมือง ชุดข้อเสนอปฏิรูป คกก. ปฏิรูปประเทศ, คกก. สมัชชาปฏิรูป สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ข้อเสนอเนื้อหาปฏิรูปจาก กลุ่มต่างๆ ฯลฯ

9 Facebook เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป 1 2 3 4 แบบสอบถ าม การมีส่วนร่วม โดยการแสดง ความเห็น

10 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 เรียนรู้ ถอดบทเรียน “ กระบวนการ ปฏิรูปประเทศ ” : เพื่อการเดินหน้าปฏิรูปอย่าง ก้าวหน้า

11 ผู้ดำเนินรายการ : ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความ จริง เพื่อความปรองดอง แห่งชาติ ( คอป.) เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

12 ถอดบทเรียน “ กระบวนการปฏิรูป เฉพาะประเด็น ” : ปัจจัย เงื่อนไข ของการขับเคลื่อนการปฏิรูป

13 เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ผู้ดำเนินรายการ : คุณปรีดา คง แป้น อดีตกรรมการสมัชชา ปฏิรูป เครือข่ายเดินหน้า ปฏิรูป


ดาวน์โหลด ppt เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูป ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูป ของไทย สู่การเดินหน้าปฏิรูป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google