งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการวิจารณ์. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคำว่า วิจาน, วิจาระนะ ก. ให้คํา ตัดสินสิ่งที่เป็น ศิลปกรรม หรือ วรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการวิจารณ์. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคำว่า วิจาน, วิจาระนะ ก. ให้คํา ตัดสินสิ่งที่เป็น ศิลปกรรม หรือ วรรณกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการวิจารณ์

2 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคำว่า วิจาน, วิจาระนะ ก. ให้คํา ตัดสินสิ่งที่เป็น ศิลปกรรม หรือ วรรณกรรม เป็นต้น โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ ว่ามีค่าความงามความ ไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง เช่นเขาวิจารณ์ว่า หนังสือเล่มนี้แสดงปัญหาสังคมใน ปัจจุบันได้ดีมากสมควรได้รับรางวัล, ติชม, มักใช้เต็ม คำว่า วิพากษ์วิจารณ์ เช่น คนดูหนัง วิพากษ์วิจารณ์ว่าหนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องช้าทำให้คนดู เบื่อ.

3 การวิจารณ์ หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่ แสดงออกมานั้น ให้เห็นว่าน่าคิด น่าสนใจ น่าติดตาม มีชั้นเชิง ยอกย้อนหรือตรงไปตรงมา องค์ประกอบใดมีคุณค่าน่าชมเชย องค์ประกอบใดน่าท้วงติงหรือบกพร่องอย่างไร การวิจารณ์ สิ่งใด ก็ตามจึงต้องใช้ความรู้ มีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์และมีความ รอบคอบด้วย ตามปกติแล้ว เมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จะต้องผ่าน ขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะห์สาร วินิจสาร และ ประเมินค่าสาร ให้ชัดเจนเสียก่อนแล้ว จึงวิจารณ์แสดง ความเห็นออกมาอย่างมีเหตุมีผลให้น่าคิด น่าฟังและเป็นคำ วิจารณ์ที่เชื่อถือได้สารที่ได้รับจากการฟังมีมากมาย แต่ก็ได้รับ เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

4 ความหมายของการเขียนวิจารณ์ การเขียนวิจารณ์ คือ การค้นหาข้อดีและข้อไม่ดีของเรื่องที่จะ วิจารณ์ ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ให้ ดีขึ้น เป็นการวิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์ลักษณะของการวิจารณ์ 1. การวิจารณ์เป็นการถ่ายทอดความคิดเห็น ชี้จุดเด่น จุดด้อย ตลอดจนความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น ผลงานด้านศิลปกรรม งานวรรณกรรม ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ในสังคม เรื่องราว ของบุคคล เป็นต้น อย่างสมเหตุสมผล มีข้อมูลสนับสนุนความ คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอคติต่อสิ่งที่วิจารณ์ เช่น หนังสือ ที่เราจะวิจารณ์นั้นมีอะไรให้เนื้อหาสาระแก่ผู้อ่านมากน้อย เพียงใด เป็นต้น

5 2. เป็นข้อเขียนที่ชัดเจนในการบอกให้ผู้อ่าน ทราบถึงรายละเอียดของสิ่งนั้น ดังนั้นผู้วิจารณ์ต้องมี ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่วิจารณ์เป็นอย่างดี เช่น การวิจารณ์วรรณกรรม จะต้องรู้ว่าเป็นหนังสือ ประเภทใด ใครเป็นผู้แต่ง มีเนื้อเรื่อง วิธีการแต่ง การ ใช้ภาษาเป็นอย่างไร เป็นต้น แล้วจึงสามารถวินิจฉัย คุณค่าของสิ่งที่จะวิจารณ์ได้ว่าดีหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการตัดสินใจ เลือกชม เลือก ซื้อ เลือกอ่านสิ่งนั้น 3. เป็นข้อเขียนที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย น่าอ่าน ทำ ให้ผู้อ่านติดตามอ่านจนจบ ใช้ถ้อยคำอย่าง สร้างสรรค์ ไม่ใช้ถ้อยคำในเชิงประจาน หรือโจมตี ผู้เขียนอย่างรุนแรง นอกจากนี้ บทวิจารณ์ที่ดีจะต้อง ให้ความรู้ความคิด ข้อเสนอแนะ แก่ผู้อ่าน ชี้ให้เห็น คุณค่าพิเศษที่อยู่ในงานเขียนเรื่องนั้น

6 การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ เป็นการพูด สนับสนุนหรือโต้แย้งเรื่องที่อ่านหรือฟัง ด้วยหารพูดแสดงความ คิดเห็นโดยปราศจากอคติ ผู้พูดจะต้องบอกเหตุผลสนับสนุน หรือโต้แย้งในเรื่องที่ฟังได้

7 การแยกแยะเพื่อพิจารณาไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อเสีย หาจุดเด่นจุดด้อย หาเหตุผล ในการจะนำไปสู่ การวินิจฉัยตัดสินใจ เพื่อประเมินคุณค่าของหนังสือใน ด้านต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง เช่น เพื่อ ความซาบซึ้ง เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อแนะนำ หนังสือ เป็นต้น

8 ที่มา http://www.panyathai.or.th http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail. php?mul_content_id=2422 http://sirimajan.exteen.com/20120606/entry-1


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการวิจารณ์. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ให้ความหมายของคำว่า วิจาน, วิจาระนะ ก. ให้คํา ตัดสินสิ่งที่เป็น ศิลปกรรม หรือ วรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google