งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างขององค์การ. โครงสร้างแบบง่าย (Simple structure)  เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มี ขนาดเล็ก  ระบบการบริหารงานแบบ ครอบครัว  ไม่มีการแบ่งงานกันทำเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างขององค์การ. โครงสร้างแบบง่าย (Simple structure)  เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มี ขนาดเล็ก  ระบบการบริหารงานแบบ ครอบครัว  ไม่มีการแบ่งงานกันทำเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างขององค์การ

2 โครงสร้างแบบง่าย (Simple structure)  เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มี ขนาดเล็ก  ระบบการบริหารงานแบบ ครอบครัว  ไม่มีการแบ่งงานกันทำเฉพาะ ด้าน

3 ผลดีและผลเสียของ โครงสร้างแบบง่าย ข้อดี  เหมาะสำหรับกิจการที่มีขนาด เล็ก  การควบคุมดูแลพนักงาน สามารถทำได้อย่างใกล้ชิด  มีความอิสระในการบริหารและ ตัดสินใจ  เลิกกิจการได้ง่าย

4 ผลดีและผลเสียของ โครงสร้างแบบง่าย ข้อเสีย  มีความเสี่ยงในการบริหารงาน เพราะผู้บริหารตัดสินใจเพียงผู้ เดียว  ทำให้โอกาสในความก้าวหน้า ของพนักงานมีจำกัด  การเจริญเติบโตของกิจการทำ ได้อย่างจำกัด เพราะขึ้นอยู่กับ บุคคลคนเดียว

5 โครงสร้างตามหน้าที่ (Functional structure )  การแบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน ตามความเหมาะสม แต่ละ ด้าน  กระบวนเดียวกันก็จะจัดรวมกลุ่ม ไว้ด้วยกัน

6 โครงสร้างตามหน้าที่ ข้อดี  ผู้จัดการโครงการจะมีอำนาจอย่าง เต็มที่ในการบริหารโครงการ และต้องทำ รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์การ  สมาชิกของโครงการทั้งหมดจะต้อง รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการโครงการ  เมื่อมีการเคลื่อนย้ายโครงการออก จากหน่วยงานตามหน้าที่ จะทำให้การ ติดต่อสื่อสารลดลง โครงสร้างตามหน้าที่ ขึ้นตารงต่อผุ้บริหารระดับสูง

7 โครงสร้างตามหน้าที่ ข้อดี  ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว โครงการสามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของลูกค้า  ทำให้เกิดเอกภาพในการสั่งการ  การจัดโครงสร้างตามหน้าที่สามารถ ทำได้ง่ายและมีความคล่องตัว

8 โครงสร้างตามหน้าที่ ข้อเสีย  โครงการเป็นงานระยะสั้น การที่จะจ้าง ผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคเข้ามาช่วย กระทำได้ยาก  แต่ละฝ่าย จะให้ความสำคัญของ หน้าที่ตนเอง ไม่ได้คำนึงถึงภาพรวม ขององค์การ  ทำให้การประสานงานมีน้อย

9 โครงสร้างแบบหน่วยธุรกิจ (Divisional structure) จะมีการจัดโครงสร้างอยู่บนพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์ ข้อดี  ทำให้มีความคล่องตัวในการ ดำเนินงาน  เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี ผลิตภัณฑ์หลายชนิด  การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

10 โครงสร้างแบบหน่วยธุรกิจ (Divisional structure) ข้อเสีย  ขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากร ที่ซ้ำซ้อน  ใช้เงินลงทุนสูง เพราะโครงสร้างของ องค์การมีขนาดใหญ่ต้องใช้ทั้ง บุคลากรและอุปกรณ์จำนวนมาก

11 โครงสร้างแบบบริษัทในเครือ การรวมบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และ ตลาดต่างกันเข้าด้วยกัน การ บริหารงานของบริษัทจะเป็นอิสระต่อ กันไม่ขึ้นอยู่แก่กัน แต่จะดำเนินการ ร่วมกันภายใต้การกำกับของบริษัทแม่ เดียวกัน

12 ผลดีและผลเสียของโครงสร้าง แบบบริษัทในเครือ ข้อดี  มีอิสระในการ บริหารงาน  ทำให้มีการกระจาย ความเสี่ยง  สามารถจำกัดภาระ หนี้สินได้  ทำให้เสียภาษีน้อย ข้อเสีย  ใช้เงินทุนสูง

13 วัฒนธรรมขององค์การ คือ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความ คาดหวัง และค่านิยมร่วมกันของะ พนักงานภายในองค์การ การวางแผนโครงการผู้จัดการ โครงการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์การ เพื่อทำ ให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีปา ระสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทรัพยากรทางการเงิน บุคลากร ระบบข้อมูลของบริษัท

14


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างขององค์การ. โครงสร้างแบบง่าย (Simple structure)  เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มี ขนาดเล็ก  ระบบการบริหารงานแบบ ครอบครัว  ไม่มีการแบ่งงานกันทำเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google