งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต (จุดเน้น 5 ปี, 10+3, 15 โครงการหลัก, ……..) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต (จุดเน้น 5 ปี, 10+3, 15 โครงการหลัก, ……..) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต (จุดเน้น 5 ปี, 10+3, 15 โครงการหลัก, ……..) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กรมควบคุมโรคปี 2558” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

2 กรอบแนวคิดการจัดทำจุดเน้น 5 ปี สู่ การปฏิรูปกรมควบคุมโรค ***อำเภอเข้มแข็งต้นแบบที่มีความเข้มแข็งของการจัดการป้องกันควบคุมโรค โดยสามารถลดโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ตนเองอย่างน้อย 10 โรค (ทั้งนโยบายและพื้นที่) มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในระยะ 5 ปี การขับเคลื่อนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคของประเทศ คุณลักษณะอำเภอเข้มแข็งควบคุมโรค A, B, C…….. จุดเน้น (Policy Agenda) ประเด็นโรคและภัยสุขภาพ  โรค A  โรค B  โรค C ......... ประเด็นการพัฒนาเชิงระบบ  Surveillance  KM/KT/STD/TA  HRD อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยง อำเภอที่เป็นพื้นที่ปกติ มาตรการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการลดโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่ดำเนินการ (Setting) ที่เป็นเป้าหมาย M &EM &E 2

3 จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 58 3 NHL4 ผลสัมฤทธิ์ระบบการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องการป้องกัน ควบคุมโรค : “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” แผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ HL2โรคไม่ติดต่อและปัจจัย เสี่ยง HL201 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดและเบาหวาน HL202 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อ การบาดเจ็บ และโรคมะเร็ง HL203 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค สำคัญ เช่น โรคถุงลมปอดอุดกั้น โรคมะเร็ง HL204-205 ป้องกันควบคุมปัจจัย เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง ถนน ความรุนแรงในครอบครัว จมน้ำตาย HL3โรคจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม HL301-302 วัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (ใน ภาคอุตสาหกรรม และภาค เกษตรกรรม) HL4 โรคติดต่อ HL401 ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออกเชิงรุกในพื้นทีเสี่ยง HL402 ป้องกันควบคุมโรควัณโรค เชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมาย HL403 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในประชากร กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ HL404-405 ป้องกันควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เน้น ประชากรกลุ่มเสี่ยง : หัด, มือ เท้า ปาก HL1 การพัฒนาเชิงระบบ (Backbone) HL101 กลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน HL102 การจัดการความรู้ การรับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี HL103 การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4 1. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชน (13 KPI) 2.การพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและ ภัยสุขภาพ  เชิงกว้าง 5 ระบบ โดย สำนักระบาดวิทยา  เชิงลึก โดยสำนัก/สถาบัน พิจารณาเสนอ ผ่าน ทีม ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดทำรายละเอียด 3.การจัดการความรู้ รับรองมาตรฐาน ประเมิน เทคโนโลยี  มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ ของกรมฯ พร้อมใช้ ทันสถานการณ์  สคร. ได้รับการrพัฒนาศักยภาพ (Scaling up 12 แห่ง)  อำเภอ Best Practice การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรค ภัยสุขภาพ scaling up 4.การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สอดคล้องข้อ 1-3  LDC, EDC, M&E ผู้ร่วมทีมผู้ตรวจฯ สาธารณสุข นิเทศก์ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาและบริการวิชาการ  ร้อยละรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนลงนามสัญญา ไตรมาส 1 (100)  ร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมปี 2557 (ไม่น้อย กว่าร้อยละ 95)  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการบรรลุ เป้าหมายผลผลิตของกรม (ร้อยละ 100) 1. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชน (13 KPI) 2.การพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและ ภัยสุขภาพ  เชิงกว้าง 5 ระบบ โดย สำนักระบาดวิทยา  เชิงลึก โดยสำนัก/สถาบัน พิจารณาเสนอ ผ่าน ทีม ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดทำรายละเอียด 3.การจัดการความรู้ รับรองมาตรฐาน ประเมิน เทคโนโลยี  มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ ของกรมฯ พร้อมใช้ ทันสถานการณ์  สคร. ได้รับการrพัฒนาศักยภาพ (Scaling up 12 แห่ง)  อำเภอ Best Practice การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรค ภัยสุขภาพ scaling up 4.การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ สอดคล้องข้อ 1-3  LDC, EDC, M&E ผู้ร่วมทีมผู้ตรวจฯ สาธารณสุข นิเทศก์ 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาและบริการวิชาการ  ร้อยละรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนลงนามสัญญา ไตรมาส 1 (100)  ร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมปี 2557 (ไม่น้อย กว่าร้อยละ 95)  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการบรรลุ เป้าหมายผลผลิตของกรม (ร้อยละ 100) DDC Policy 2014 5 I มี ความสุข สร้างคน สร้างระบบ งาน สำเร็จ 3 ส GOAL จุดเน้น 5 ประเด็น

5 1.ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) 2.ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปชก.อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13) 3.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.แสนคน) 4.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อปชก.แสนคน) 5.อัตราป่วยด้วยโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แสนคน) 6.เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง ร้อยละ 50 จากค่าเฉลี่ยข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ไม่เกิน 35 เหตุการณ์) 7.อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (มากกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 87) 8.อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 5) (เป็น proxy indicator จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่) 9.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง (ไม่เกินร้อยละ 8) 10.ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงและไม่ ปลอดภัยต่อพิษสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่เกินร้อยละ 32) 11.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา ศูนย์การบริการสุขภาพนานาชาติ(MEDICAL HUB)(5ขั้นตอน) 12.ร้อยละของด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็น เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (ร้อยละ 50) 13.ร้อยละของจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กำหนด (ร้อยละ 50) 1.ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) 2.ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปชก.อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13) 3.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.แสนคน) 4.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อปชก.แสนคน) 5.อัตราป่วยด้วยโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ไม่เกิน 20 ต่อปชก.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แสนคน) 6.เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง ร้อยละ 50 จากค่าเฉลี่ยข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง (ไม่เกิน 35 เหตุการณ์) 7.อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (มากกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 87) 8.อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 5) (เป็น proxy indicator จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่) 9.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง (ไม่เกินร้อยละ 8) 10.ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงและไม่ ปลอดภัยต่อพิษสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่เกินร้อยละ 32) 11.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา ศูนย์การบริการสุขภาพนานาชาติ(MEDICAL HUB)(5ขั้นตอน) 12.ร้อยละของด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็น เป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (ร้อยละ 50) 13.ร้อยละของจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กำหนด (ร้อยละ 50) DDC Policy 2014 5 I มี ความสุข สร้างคน สร้างระบบ งาน สำเร็จ 3ส3ส 3ส3ส GOAL 13 KPI ด้าน ประสิทธิผล

6 6 สำนักงาน ปลัดกระทรว งสาธารณสุข กรมการแพทย์ สุขภาพ จิต สบส. กรม วิทย์ฯ ควบคุมโรค อนามัย อย. แพทย์ แผนไทย 1. กลุ่มสตรีและ เด็กปฐมวัย 2. กลุ่มเด็กวัย เรียน 3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น 4. กลุ่มวัย ทำงาน 5. กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ 1. ระบบ บริการ 2. ระบบควบคุม โรค 4. ระบบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 3. ระบบคุ้มครอง ผู้บริโภค ยุทธศาสตร์บูรณาการ 5 กลุ่มวัย ยุทธศาสตร์บูรณาการ 4 ระบบ บูรณาการงบประมาณ กสธ 5 กลุ่มวัย 4 ระบบ

7 จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต KPI 10+3

8 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดำริ 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.ควบคุมโรคติดเขื้อในโรงพยาบาล 4.วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 5.วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ 6.วัยรุ่น : ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ 7.วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 9.ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง : เอดส์และ วัณโรค 10.ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคใน ประชากรข้ามชาติ 11.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก ภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) 12.ความมั่นคงด้านวัคซีน 13.แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS) 14.ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 15.พัฒนาวิชาการและการวิจัย 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดำริ 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.ควบคุมโรคติดเขื้อในโรงพยาบาล 4.วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 5.วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ 6.วัยรุ่น : ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ 7.วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 9.ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง : เอดส์และ วัณโรค 10.ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคใน ประชากรข้ามชาติ 11.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก ภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) 12.ความมั่นคงด้านวัคซีน 13.แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS) 14.ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 15.พัฒนาวิชาการและการวิจัย 8 DDC Policy 2015 GOAL 15 โครงการ สำคัญ 5 I มี ความสุข สร้างคน สร้างระบบ งาน สำเร็จ 3ส3ส 3ส3ส

9 ยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้านควบคุมโรคของประเทศ 2558-2562 ระบบ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประเทศ DC System Excellence Center SRRT Surveillance EOC Occupational Health Agriculture/ Industry Special Setting/Pop Point of entry /Border Health /Migrant Infectious diseases Acute/Chronic Environmental Medicine Regional Disease Control Excellence Center ( Public Health lab) Vaccine Security Infrastructure / Equipment + Lab / IT+MIS Manpower / HRD / ITC /R & D 9

10 (ร่าง) ความสำเร็จจากการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) เพื่อบรรลุ ผลสัมฤทธิ์จุดเน้นการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค 15 โครงการหลัก กรมควบคุมโรค ปี 2558 ด้วย “3ส 5I” งานสำเร็จ คนสุข สร้างคน สร้างระบบ ผลสัมฤทธิ์จุดเน้นฯ 15 โครงการหลักKey Performance Indicator กรอบคำรับรองฯ ของหน่วยงาน 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 1.1)ความครอบคลุม dT 1.2)ความครอบคลุม MR 2. ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 2.1) ร้อยละ 50 ของอำเภอสามารถควบคุมโรค (ไข้เลือดออก หัด คอตีบ) 2.2) ร้อยละ 80 ของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ 3. ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 3.1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4. ป้องกันควบคุมโรคในวัยเด็ก 4.1) ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัด อปท.) 5. ป้องกันควบคุมโรคในวัยเรียน 5.1) อัตราป่วยไข้เลือดออก 5.2) การระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษ 6. ป้องกันควบคุมโรคในวัยรุ่น 6.1) ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6.2) ร้อยละผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น 7. ป้องกันควบคุมโรคในวัยทำงาน 7.1) อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 7.2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 8. โรคจากการประกอบอาชีพฯ 8.1) ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงฯ 9. ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง 9.1) ร้อยละของ รพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค 9.2) จำนวนผู้ติดเชื้อHIVสามารถเข้าถึง ยาต้านไวรัส 10. ระบบสุขภาพโลก อาเซียน ประชากรต่างด้าว 10.1) ร้อยละของด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมิน 10.2) จำนวนจังหวัดชายแดนผ่านเกณฑ์การประเมิน 11. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 11.1) ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ 12. ความมั่นคงทางวัคซีน 12.1) ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาวัคซีน (รอยืนยัน) 13. แผนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 13.1) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 13.2) หลักสูตร LDC 13.3) หลักสูตร EDC 13.4) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ(NHA)” (รอยืนยัน) 14. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 14.1) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 14.2) ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 14.3) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณฯ 14.4) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายผลผลิตของกรมฯ 15. พัฒนาวิชาการและการวิจัย 15.1) จำนวนองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานฯ  สำนัก/สบ. 1. จังหวัดเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ - อาหารเป็นพิษ ……..จังหวัด - วัคซีน dT ครอบคลุมเป้าหมาย - คลินิก NCD คุณภาพ - ควบคุมโรคเอดส์ …….จังหวัด 2. จำนวนเครือข่ายที่สนับสนุนงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ -โรงเรียนป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 3. จำนวน/ความครบถ้วนของผลิตภัณฑ์ที่ ตอบมาตรการ/มาตรฐานในแต่ละกลุ่มเสี่ยง ตามบริบท 5. จำนวนผู้เชี่ยวชาญ (5 ด้าน : National Lead, Model Development, Surveillance, Technology Transfer M&E, Problem Solving, Evaluation )  สคร. 1. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรค และภัยสุขภาพสำคัญของพื้นที่ 2. จำนวนมาตรการป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพที่พัฒนาสอดคล้องกับบริบท 5 เรื่อง (ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่อง ปัญหาพื้นที่ 3 เรื่อง) 3. จำนวนเครือข่ายมีการพัฒนา สามารถ ดำเนินการในพื้นที่ 4. จำนวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละโรคและภัย สุขภาพที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่  กองบริหาร 1. ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนด ร้อยละความพึงพอใจต่อแนวทางที่กำหนด 2. จำนวนผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล 1.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายการดำเนินการตามภารกิจกรม ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมและตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการ ดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ *1.1.1 ร้อยละของอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง 1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุ ความสำเร็จตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่กำหนด 1.2.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพฯ 1.2.2 จำนวนของหน่วยงานที่มีกลไกการ เตรียมความพร้อมและการตอบโต้ ฯ 1.2.3 จำนวนรายงานพยากรณ์โรคฯ 1.3 กลุ่มตัวชี้วัดที่หน่วยงานเพิ่มเติมตาม บทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจและไม่พึง พอใจของผู้รับบริการ 2.1 สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจฯ มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ 3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณฯ 4. ระดับความสำเร็จของการติดตามการ ดำเนินงานฯ 5. ระดับความสำเร็จของการนำข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลฯ มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร 6. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการ ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐฯ 7. ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน 8. ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ 9. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แนวทางการสร้างความโปร่งใสกรมฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557)

11 Q & A 11

12 ขอบคุณค่ะ 12

13 วิสัยทัศน์กรมควบุคมโรค เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 วิสัยทัศน์กรมควบุคมโรค เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 ยุทธ ศาสตร์ ค่านิยม องค์การ I SMART พัฒนา ร่วมมือกับ เครือข่าย ภาคีภายใน และ นานาชาติ พัฒนาเป็น ศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูล อ้างอิง และ มาตรฐานวิชาการ สื่อสาร สาธารณะ ประชาสัมพันธ์ ทั่วถึง ได้ผล เตรียมพร้อม ตอบโต้ สถานการณ์ ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว การติดตามและประเมินผล บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร Integrit y Service mind Mastery/ Expertise Achievemt motivation Relationship Teamwork 13

14 ยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านควบคุมโรคของประเทศ Surveillance system, EOC, SRRT COE => BDI/Rajpracha Institute/Regional Disease Control Office Vaccine Security HRP/HRD/PMS Global Health /ASEAN/ITC/IRC ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ Acute CD => DHF/EPI/HFM /Food poisoning Chronic CD => TB/AIDS/Leprosy NCD & Injury, incl. Alcohol & Tobacco Env-Occ => Agriculture Sector Multi-sectoral Collaboration Health in all policies (HIAP) One health => EID, Zoonosis DHS/DC Community ทิศทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค ปี 2558 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผล การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ทิศทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค ปี 2558 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผล การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 14

15 ระบบควบคุมโรคและภัย พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบเฝ้าระวัง โรค (5 ระบบ 5 มิติ)  พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สามารถจัดการระบบเฝ้า ระวังได้ ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติการ มาตรฐานกฎอนามัย ระหว่างประเทศ ตอบโต้ทันตรวจจับเร็ว ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวังช่อง ทางเข้าออก  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวังช่อง ทางเข้าออก  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม กรอบกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม กรอบกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ ประชากรต่างด้าว  พัฒนาระบบมูลประชากรต่าง ด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึง บริการป้องกันควบคุมโรคขั้น พื้นฐาน ประชากรต่างด้าว  พัฒนาระบบมูลประชากรต่าง ด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึง บริการป้องกันควบคุมโรคขั้น พื้นฐาน ควบคุมโรคและภัยในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 15

16 16 KPI กระทรวง จุดเน้นกรมฯ ระบบเฝ้าระวังพื้นฐาน และการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์บูรณาการ สธ 5 กลุ่มวัย/ ระบบบริการ/ ระบบควบคุมโรค/สิ่งแวดล้อม Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ยุทธศาสตร์บูรณาการ สธ 5 กลุ่มวัย/ ระบบบริการ/ ระบบควบคุมโรค/สิ่งแวดล้อม Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โรคและภัยตามจุดเน้น งานตาม function กรมฯ ระบบเฝ้าระวัง/R&D/HRD&HRM งานตาม function กรมฯ ระบบเฝ้าระวัง/R&D/HRD&HRM KPI ……….. สอดคล้องนโยบาย ทิศทาง ตาม 5 หน้าที่ 11 บทบาท NHA การจัดสรร งบประมาณ (3R) กรอบงาน ปี 2559 กรมควบคุมโรค

17 ปี 57 ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 10 + 3 ปี 58 โครงการสำคัญ 15 ประเด็น ปี 59 โครงการสำคัญ 15 ประเด็น + นโยบายสำคัญ ทิศทางการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค

18 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดำริ 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.ควบคุมโรคติดเขื้อในโรงพยาบาล 4.วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 5.วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ 6.วัยรุ่น : ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ 7.วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 9.ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง : เอดส์และวัณโรค 10.ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคใน ประชากรข้ามชาติ 11.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก ภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) 12.ความมั่นคงด้านวัคซีน 13.แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS) 14.ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 15.พัฒนาวิชาการและการวิจัย 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดำริ 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.ควบคุมโรคติดเขื้อในโรงพยาบาล 4.วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 5.วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ 6.วัยรุ่น : ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ 7.วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 9.ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง : เอดส์และวัณโรค 10.ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคใน ประชากรข้ามชาติ 11.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก ภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) 12.ความมั่นคงด้านวัคซีน 13.แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS) 14.ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 15.พัฒนาวิชาการและการวิจัย 18 DDC Policy 2015 GOAL 15 โครงการ สำคัญ 5 I มี ความสุข สร้างคน สร้างระบบ งาน สำเร็จ 3ส3ส 3ส3ส


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต (จุดเน้น 5 ปี, 10+3, 15 โครงการหลัก, ……..) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google