งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือ การใช้งานโปรแกรม SPSS โปรแกรม SPSS Ver.11.5 ( สำหรับ XP และ Win7 32 bit)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือ การใช้งานโปรแกรม SPSS โปรแกรม SPSS Ver.11.5 ( สำหรับ XP และ Win7 32 bit)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือ การใช้งานโปรแกรม SPSS โปรแกรม SPSS Ver.11.5 ( สำหรับ XP และ Win7 32 bit) โปรแกรม SPSS Ver.15.0 (Win7 64 bit)http://edu.pbru.ac.th/files/SPSS15.0.rar คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSShttp://edu.pbru.ac.th/files/Course_spss.rar

2 การเขียนตารางสรุป Correlation ความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร ค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์ (r) บรรยากาศใน องค์กรกับการ บริหารงาน 0.558* * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากตาราง พบว่าบรรยากาศใน องค์กรกับการบริหารงานมี ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

3 การเขียนตารางสรุป Independent Sample T Test ตัวแปร SD.tp กลุ่ม ทดลอง **0.000 กลุ่ม ควบคุม จากตาราง แสดงว่า กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

4 การเขียนตารางสรุป Paired Sample T Test ตัวแปร SD.tp ก่อน เรียน **0.000 หลัง เรียน จากตาราง แสดงว่า ก่อนและ หลังการทดลอง ผู้เรียนมีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01


ดาวน์โหลด ppt ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือ การใช้งานโปรแกรม SPSS โปรแกรม SPSS Ver.11.5 ( สำหรับ XP และ Win7 32 bit)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google