งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสังคม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม. บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาสังคม ความหมายของการพัฒนา ความหมายของการพัฒนาสังคม ความสำคัญของการพัฒนาสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสังคม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม. บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาสังคม ความหมายของการพัฒนา ความหมายของการพัฒนาสังคม ความสำคัญของการพัฒนาสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสังคม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม

2 บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาสังคม ความหมายของการพัฒนา ความหมายของการพัฒนาสังคม ความสำคัญของการพัฒนาสังคม ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคม

3 ความหมายของการพัฒนา “การพัฒนา” เป็นคำที่ถูกจุดประกายขึ้นและใช้กันกว้างขวาง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1949 ประธานาธิบดีแฮรี เอส. ทรูแมน แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศเป็นครั้ง แรกว่า “ประเทศต่าง ๆ ทางซีกโลกทางใต้นั้นเป็นเขตด้อยพัฒนา (underdeveloped areas) ” ความหมายของการพัฒนาผูกติดอยู่กับการ เติบโตทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งช่วงปี ค.ศ.1870 เริ่มมีการตระหนักถึงปัญหาสังคมที่ เกิดขึ้นควบคู่กับการเติบโต และการถกเถียง เรื่องความหมายของการพัฒนาขยายตัวอย่าง ต่อเนื่องอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1980

4 ภูมิหลัง ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการสร้างเอกลักษณ์/ ตัวตนชนิดหนึ่ง ขึ้นมา เรียกว่า “ความด้อยพัฒนา” (Underdevelopment)ในฐานะ ที่เป็นความเป็นอื่น/ เป็นคู่ตรงข้ามของ “การพัฒนา” ด้วยการ ผูกขาดรูปแบบ/ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงสังคมว่ามีเพียงแบบเดียว คือ แบบทันสมัย(Modernization) อย่างตะวันตก (Westernization) วาทกรรมการพัฒนาแห่งยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้ทำหน้าที่เก็บกด/ ปิดกั้น/ กดทับ/ แทนที่/ สวมรอยวัฒนธรรมท้องถิ่น/ ภูมิปัญญา พื้นบ้านในประเทศโลกที่ 3 ภายใต้เอกลักษณ์/ ตัวตน ที่เรียกว่า “ความด้อยพัฒนา”

5 ก่อนหน้ายุคแห่งการพัฒนา ไม่ปรากฏว่ามีการจัดแบ่งประเทศ ออกเป็น “ประเทศพัฒนา” กับ “ประเทศด้อยพัฒนา” หรือ “ประเทศโลกที่ 3” แต่อย่างใด จะมีก็แต่ประเทศยากจน (แต่ไม่จำเป็นต้อง “ด้อย พัฒนา”) ดังนั้น จึงพบว่า การจัดประเภทของ ประเทศ (catigorization) ออกเป็น “ประเทศ พัฒนา” และ ”ประเทศด้อยพัฒนา” หรือ “ประเทศโลกที่ 3” มิใช่เป็นการจัดแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ แต่เป็น การจัดแบ่งตามความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

6 ปัจจุบันนี้คำว่า “การพัฒนา” ที่ ใช้ในภาษาอังกฤษว่า “Development” มีหลาย ความหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บริบท อันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ และเวลา นั่นย่อมหมายความว่า เมื่อใดก็ ตามที่เงื่อนไขของบุคคล สถานการณ์และเวลาเปลี่ยนไป ความหมายของการพัฒนาก็มัก มีการเปลี่ยนแปลง/ เลื่อนไหล ไปตามบริบททางสังคม

7 ความหมายของการพัฒนาสังคม นักคิดอย่าง R. P.Misra ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ความพยายามที่ จะสร้างกรอบการอธิบายคำว่า “การพัฒนาสังคม” เป็นเรื่องที่ยาก ทั้งนี้เนื่องจาก การพัฒนาโดยธรรมชาติไม่อาจกำหนดนิยามเชิง สังคมวัฒนธรรม หรือนิยาม ในเชิงคุณภาพของชีวิตมนุษย์ได้ อย่างชัดเจน” ความหมายของการพัฒนาในยุคแรก ๆ มักเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับเรื่องเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่จึงลง ความเห็นกันว่า “การพัฒนา” หมายถึง การพัฒนา เศรษฐกิจ(economics development) โดยเฉพาะ ในความหมายของ การพัฒนากระแสหลัก ที่ถือเอา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลัก

8 การพัฒนาสังคม (social development) แตกต่างจากการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (growth) แม้ว่าในระยะแรกนั้นเป้าหมาย ของการพัฒนาจะให้น้ำหนักอยู่ที่ เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักก็ตาม ในเวลาต่อมาในการวางแผนพัฒนาสังคมได้หันมาให้ ความสำคัญในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการเมือง ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมุ่งหวังทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอีกด้วย ในแง่นี้ความหมายของการพัฒนาจึงครอบคลุมหลายมิติ

9 ความสำคัญของการพัฒนาสังคม การพัฒนามักจะเกิดควบคู่มากับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะ ด้านชีวิตความ เป็นอยู่ของผู้คน ด้วยเหตุดังกล่าวความหมายของการพัฒนาในยุคแรก ๆ จึงมัก เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่จึงลงความเห็นกัน ว่า “การพัฒนา” หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ (economics development) โดยเฉพาะในความหมายของการพัฒนากระแส หลัก ที่ถือเอาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลัก ส่วน ปัญหาเรื่องความยากจน การกระจายผลผลิต หรือความเจริญที่ไม่ เท่าเทียมกันนั้น ถือเป็นเรื่องรอง

10 ในการวิเคราะห์ของ Cleveland และ Jacops การพัฒนาสังคมเป็นเรื่อง เกี่ยวกับศักยภาพของ มนุษย์ในการสร้างสรรค์ สังคม ดังนั้นการพัฒนาสังคมจึงเป็นเรื่องของความใฝ่ฝัน ความคิด และการตื่นตัวของมนุษย์ในสังคม ซึ่งพาดพิงไปถึงมิติต่าง ๆ เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ความรู้ การศึกษา สถาบันเศรษฐกิจการเมือง สังคม ไปจนถึง ศาสนา และจิตวิญญาณ

11 ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคม การพัฒนาเป็นแนวคิดที่มีกำเนิดมาจากตะวันตก และมีอิทธิพลครอบงำการกำหนดนโยบายการ พัฒนาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศใน โลกที่สาม ประวัติศาสตร์ความคิดว่าด้วยการพัฒนามี จุดเริ่มต้น และการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ ตั้งแต่การเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาเป็นการกระจาย ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน จนมาถึงการเน้นในตัวมนุษย์และการมีชีวิตอย่าง ยั่งยืนร่วมกับธรรมชาติ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ว่าด้วยการพัฒนา

12 แนวคิดการพัฒนายุคเริ่มต้นตามความเชื่อ ของกลุ่มโลกเสรี เห็นว่า การคุกคามของ “ลัทธิคอมมิวนิสต์” ความขัดแย้งทาง อุดมการณ์ จึงต้องการปกป้องโลกเสรีด้วย การเผยแพร่แนวคิด “การพัฒนา” ไปยัง ประเทศโลกที่สาม โดยการโฆษณาชวนเชื่อว่า การพัฒนามีบทบาทสำคัญในการต่อต้าน คอมมิวนิสต์ พร้อมกันนั้นก็ได้ผนวกเอาประเทศโลกที่สามเข้ามาอยู่ใน วงจรเศรษฐกิจทุนนิยม ในฐานะประเทศบริวารที่ต้องพึ่งพาประเทศ มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แนวความคิดดังกล่าวได้ทำให้ประเทศด้อย พัฒนาทั้งหลายตกอยู่ในฐานะเป็น “รัฐกันชน” ระหว่างค่ายเสรี ประชาธิปไตยกับค่ายคอมมิวนิสต์

13 จะเห็นได้ว่า ก่อนหน้ายุคแห่งการพัฒนา ไม่ปรากฏว่ามีการจัดแบ่งประเทศออกเป็น “ประเทศพัฒนา” กับ “ประเทศด้อย พัฒนา” หรือ “ประเทศโลกที่สาม” แต่อย่างใด จะมีก็แต่ประเทศยากจน (แต่ไม่จำเป็นต้องด้อยพัฒนา) ดังนั้นจึงพบว่า การจัดประเภทของ ประเทศ (categorization) ออกเป็น “ประเทศพัฒนา” และ “ประเทศด้อย พัฒนา” หรือ “ประเทศโลกที่สาม” มิใช่การจัดแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ แต่เป็นการจัดแบ่งตามความสัมพันธ์ เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียม

14 ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะสร้าง เอกลักษณ์/ ตัวตนชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า “ความด้อยพัฒนา” (underdevelopment) ในฐานะที่เป็น “ความเป็นอื่น” หรือเป็นคู่ตรงข้ามของ ” การพัฒนา“ ด้วยการผูกขาดรูปแบบ/ ทิศ ทางการเปลี่ยนแปลงสังคมว่า มีแบบเดียว คือ ตะวันตก จะเห็นได้ว่า วาทกรรมการพัฒนาแห่งยุค หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จะทำหน้าที่เก็บ กด/ ปิดกั้น/ กดทับ/ แทนที่/ สวมรอย วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ใน ประเทศโลกที่สาม ภายใต้เอกลักษณ์/ ตัวตน ที่เรียกว่า “ความด้อยพัฒนา”

15 ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ ได้สรุปไว้ว่า การพัฒนาสังคม ได้เกิดขึ้นแล้ว 2 ครั้ง ในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดยครั้งแรกเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจาก เกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมในยุโรป (ศตวรรษที่ 18/ 19) และครั้งที่สองช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีการ “พัฒนา” ประเทศที่ถูกเรียกว่า “ด้อยพัฒนา” (ค.ศ.1945 – ปัจจุบัน)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสังคม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม. บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาสังคม ความหมายของการพัฒนา ความหมายของการพัฒนาสังคม ความสำคัญของการพัฒนาสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google