งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next step การทำงานขั้นต่อไป ของ หน่วยงานพื้นที่ การทำงานหลังการชี้แจงวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next step การทำงานขั้นต่อไป ของ หน่วยงานพื้นที่ การทำงานหลังการชี้แจงวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Next step การทำงานขั้นต่อไป ของ หน่วยงานพื้นที่ การทำงานหลังการชี้แจงวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557

2 Next step เขียนแผนจังหวัดจากฐานของโครงการและกรอบการดำเนินงานของ เอกสารนำเสนอวันนี้ จัดทำแผนโครงการจังหวัดภายใต้ 1,000,000 บาทต่อเขตบริการสุขภาพ ลงปฏิบัติงาน ในกรณีเยียวยา หน่วยงานสามารถหาข้อมูลจำนวนกลุ่มเสี่ยงแยกราย จังหวัดที่แนบมาในเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เพื่อจัดทำร่างโครงการได้ ก่อน ส่วนข้อมูลชื่อนามสกุลจะจัดส่ง สสจ. โดยตรง คู่มือและสื่อ สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ ส่วนตัวเล่มจะจัดส่งให้กับ โรงพยาบาลจิตเวช / ศูนย์สุขภาพจิตในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้กับท่านครับ ในกรณี การจัดเวทีหรือสื่อ ควรชี้แจงผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปรองดองเพื่อการ ปฏิรูป ( ศปป. ระดับจังหวัด ) ที่หน่วนงานกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด เพื่อหารือการจัดเวทีร่วมกัน

3 หน้าที่และบทบาทของทีม โรงพยาบาลจิตเวช และศูนย์สุขภาพจิต เป็นแหล่งรายชื่อ ข้อมูลของการเยียวยาเพื่อกำกับติดตาม ให้คำปรึกษา ด้านเทคนิค และวิชาการ สนับสนุนสื่อและเทคโนโลยี่ ให้คำปรึกษาการดูแลเคสที่ซับซ้อน ช่วยดูแลกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

4 รายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต upload ขึ้นเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต จัดส่งทาง สสจ. ภายในต้นอาทิตย์หน้า หรือสอบถามข้อมูลจาก โรงพยาบาลจิตเวช / ศูนย์สุขภาพจิต

5 Download ข้อมูลเอกสารและคู่มือแบบ e-file กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th หน้าเอกสารโครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์www.dmh.go.th เบอร์โทรศัพท์ สำนักบริหารระบบริการสาธารณสุข โทร 02-590 8229, 02-590-8577. E-mail : burinsura@hotmail.comburinsura@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt Next step การทำงานขั้นต่อไป ของ หน่วยงานพื้นที่ การทำงานหลังการชี้แจงวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google