งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบและระยะเวลาที่ เปลี่ยนแปลง  จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี  เพิ่ม ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อิสระ หรือศูนย์ประสานงานภาค ประชาชน หรือองค์กรเอกชนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบและระยะเวลาที่ เปลี่ยนแปลง  จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี  เพิ่ม ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อิสระ หรือศูนย์ประสานงานภาค ประชาชน หรือองค์กรเอกชนด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบและระยะเวลาที่ เปลี่ยนแปลง  จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี  เพิ่ม ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อิสระ หรือศูนย์ประสานงานภาค ประชาชน หรือองค์กรเอกชนด้าน สาธารณสุขหรือคุ้มครองผู้บริโภค เท่ากับจำนวนจังหวัด ในเขตพื้นที่ ( เดิมมี 2 คน )  เขตนำร่อง 2 ( นครชัยบุรินทร์ กทม.) เขต 11 เขต

3 อำนาจ หน้าที่ ที่เปลี่ยนแปลง และ ขยาย “ หลักประกันความมั่นคงด้าน สุขภาพ ” 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร ( คน เงิน บริการ ) สาธารณสุข และสุขภาวะของ ประชาชน 2. ด้านการพัฒนา ( สุขภาพชุมชน การมีส่วนร่วม ความยั่งยืน )  คนอายุต่างๆ  คนพิการด้อยโอกาส  กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ อบต. เทศบาล

4 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร กองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือ พิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผล การดำเนินการ  งบผู้ป่วยนอก  บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ  ส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด  งบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ ปฐมภูมิ  เกณฑ์ประเมิน  คณะทำงาน  ติดตามงานและผลการดำเนินการ

5 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร กองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือ พิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผล การดำเนินการ  งบบริการผู้ป่วยใน  กันเงินคุณภาพ 15 บาท  เป้าหมายเงิน และ DRG  กำหนดการจ่ายจูงใจ ( ตา หัวใจ ศูนย์ สำรองเตียง )  กำหนดเป็นอัตราเบื้องต้นจ่ายล่วงหน้า  งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  แบบโรคที่ต้องการส่งเสริมป้องกันเด่นชัด  ที่จังหวัดแบบพื้นที่พิจารณา มาก่อน ให้ อปสข พิจารณา

6 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร กองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือ พิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผล การดำเนินการ  งบฟื้นฟูสมรรถภาพฯ  จ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จุด จ่าย งบประมาณ ( เครื่องอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟัง พิการทุกประเภท )  พัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการคนพิการ ( กับเครือข่าย กับ อบจ.)  งบค่าเสื่อม ( จัดสรร เปลี่ยนแปลง รายการ )  รัฐ ( สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอก สังกัด )  เอกชนในเขต

7 1. ด้านการบริหาร จัดสรร ทรัพยากร กองทุนที่ อปสข. มีอำนาจอนุมัติ หรือ พิจารณา หรือต้องผ่านรับทราบผล การดำเนินการ  งบบริการควบคุมป้องกันโรคและรักษา โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  บริการคัดกรอง จัดการความเสี่ยง  การแบ่งแยกโรคและความเสี่ยงและการ จัดการที่ครอบครัวชุมชน  บริการเชื่อมต่อพัฒนาระบบ และ ศักยภาพ  ตา ไต ตีน  หัวใจหลอดเลือด  อาหาร โภชนาการ การปฏิบัติที่ดี

8 2. ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่อง เข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่ สังคมที่พัฒนายั่งยืน  ผ่านท้องถิ่น ( อบจ. กองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต. เทศบาล )  ผ่านเครือข่าย ประชาชน  ผ่านหน่วยบริการ วิชาชีพ  ผ่านประชาคม เครือข่ายต่างๆ เช่น 9 ด้านที่ระบุในกฎหมาย วิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 2. ด้านการพัฒนาที่ อปสข. ส่งเรื่อง เข้าในการประชุมฯ การก้าวสู่ ประชาคมสุขภาพ เพื่อการก้าวสู่ ประชาชนในสังคมโลก การก้าวสู่ สังคมที่พัฒนายั่งยืน  การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพ สันติสุข และการดูแล กันและกัน ด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์  แผนไทย การสาธารณสุขเพื่อการ ท่องเที่ยวและสปา  พิการ ( อบจ. พิจิตร )  ผู้สูงอายุ ( เขาบ่อแก้ว ) เด็กและ พัฒนาการเด็ก ( ศูนย์เด็กฯ )  ต้อกระจก SMBG ผู้ติดเชื้อ จิตเวช เนินมะกอก


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบและระยะเวลาที่ เปลี่ยนแปลง  จากมีวาระ 2 ปี เป็น 4 ปี  เพิ่ม ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียน อิสระ หรือศูนย์ประสานงานภาค ประชาชน หรือองค์กรเอกชนด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google