งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

for Mobile Tablet SmartPhone

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "for Mobile Tablet SmartPhone"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://portal.obec.go.th for Mobile Tablet SmartPhone
Internet Exploler Google Chrome Mozilla fire fox for Mobile Tablet SmartPhone Puffin web Browser

2 http://portal.obec.go.th IE 11 36.0 31.0
Internet Exploler IE 11 Google Chrome 36.0 Mozilla fire fox 31.0 Windows xp ให้ใช้บราวเซอร์ google chrome และระหว่างอบรม ให้ทุกเครื่องใช้บราวเซอร์ google chrome

3

4

5 http://portal.obec.go.th ประกอบด้วยระบบงาน 9 ระบบ
งานสารบรรณ งานการมาปฏิบัติราชการ งานลา งานออกใบรับรองฯ งานสวัสดิการ งานครุภัณฑ์ งานวัสดุ งานบริหารยานพาหนะ งานบัญชีสำนักงาน และ Admin

6 การเข้าระบบ สิทธิของ user Id = เลขประชาชน 13 หลัก
การเข้าระบบ สิทธิของ user Id = เลขประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน = ชื่อ 3 ตัวแรก(E) นามสกุล 3 ตัวแรก(E) ตามด้วยวันเกิด ตัวเลข 2 ตัว เดือนเกิด ตัวเลข 2 ตัว

7 การรับหนังสือราชการ การรับหนังสือ(ระดับเขต)
สารบรรณกลาง ลงทะเบียนรับ รอดำเนินการ มอบ สารบรรณกลุ่ม สารบรรณกลุ่ม มอบ บุคคลในกลุ่ม บุคคล ตั้งเรื่อง/ยุติเรื่อง

8 การบันทึกสร้างหนังสือราชการ การส่งหนังสือ(ระดับเขต)
จนท. ตั้งเรื่องเสนอ ผอ.กลุ่ม พิจารณา รอง ผอ .เขต พิจารณา/เสนอ ผอ.เขต ผอ .เขต พิจารณา/อนุมัติ จนท. ออกเลขหนังสือ และส่งหน่วยงาน

9 การบันทึกสร้างหนังสือราชการ การส่งหนังสือ(รองผอ.เขต)
จนท. ตั้งเรื่องเสนอ ผอ.กลุ่ม พิจารณา รอง ผอ .เขต พิจารณา/อนุมัติ จนท. ออกเลขหนังสือ และส่งหน่วยงาน

10 การบันทึกสร้างหนังสือราชการ (บททาง ผอ.เขต)
ผอ .เขต/รองผอ พิจารณา/อนุมัติ ตั้งเรื่องเสนอ ออกเลขหนังสือ และส่งหน่วยงาน

11 การบันทึกสร้างหนังสือราชการ การส่งหนังสือ(ระดับเขต) ออกเลขทันที
สารบรรณกลาง สารบรรณกลุ่ม ออกเลขหนังสือ และส่งหน่วยงาน สแกนหนังสือ และแนบไฟล์ส่ง

12 การบันทึกสร้างหนังสือราชการ การส่งหนังสือ(ระดับโรงเรียน) ตามบทบาท
จนท. ตั้งเรื่องเสนอ ผอ.โรงเรียน พิจารณา/อนุมัติ จนท. ออกเลขหนังสือ และส่งหน่วยงาน

13 การรับหนังสือราชการ การรับหนังสือ(ระดับโรงเรียน)
สารบรรณกลาง ลงทะเบียนรับ รอดำเนินการ ปริ๊น เอกสารแนบ เสนอ ผอ.ร.ร. มอบเอกสาร ให้บุคคลดำเนินการ ยุติเรื่อง

14 การบันทึกสร้างหนังสือราชการ การส่งหนังสือ(ระดับโรงเรียน) ออกเลขทันที
สารบรรณ ของโรงเรียน ออกเลขหนังสือ และส่งหน่วยงาน สแกนหนังสือ และแนบไฟล์ส่ง

15 ระบบงานพัสดุ ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร จาก สพฐ. ดังนี้ 1. รายการแท็บเล็ตนักเรียนและครู ที่ได้รับ ปี 2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการเรียนการสอน ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ 3. โทรทัศน์สีขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว ปี 2556 4. อุปกรณ์ควบคุมแท็บเล็ต ปี 2556 5. รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 6. รายการอุปกรณ์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

16 ระบบงานพัสดุ ต้องลงทะเบียนร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด ก่อน ทำการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ระบุจำนวนที่ต้องการขึ้นทะเบียน ถ้าไม่มีเลข GFMIS ที่เมนูงบประมาณ ให้เลือกเป็นอื่นๆ

17 ระบบงานพัสดุ รายการประเภทครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ราคา ไม่เกิน 5,000 บาท ครุภัณฑ์ ที่มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

18 รายละเอียดแท็บเล็ต 2555 บริษัท เซิ่นเจิ้ล สโคป ซายดิเอ็นทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด   รายละเอียดรายการ : หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ต่ำกว่า 1 GHz หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 512 mb ราคาเครื่องละ 1,900 บาท ห้องเรียนชั้น ป.3 (อาคารเรียนแบบ ป.1ซ/สปช.105/26)

19 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่นอินดัสตรี จำกัด : TTI
รายละเอียดแท็บเล็ต 2556 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่นอินดัสตรี  จำกัด : TTI  รายละเอียดรายการ : หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 1 Gb ราคา เครื่องละ 1, บาท ห้องเรียนชั้น ป.2 (อาคารเรียนแบบ ป.1ซ/สปช.105/26)


ดาวน์โหลด ppt for Mobile Tablet SmartPhone

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google