งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Exploler Google ChromeMozilla fire fox for Mobile Tablet SmartPhone Puffin web Browser.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Exploler Google ChromeMozilla fire fox for Mobile Tablet SmartPhone Puffin web Browser."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://portal.obec.go.th Internet Exploler Google ChromeMozilla fire fox for Mobile Tablet SmartPhone Puffin web Browser

2 http://portal.obec.go.th Internet Exploler Google ChromeMozilla fire fox IE 11 36.0 31.0 Windows xp ให้ใช้บราวเซอร์ google chrome และระหว่างอบรม ให้ทุกเครื่องใช้บราวเซอร์ google chrome

3 http://portal.obec.go.th

4 http://portal.obec.go.th

5 http://portal.obec.go.th ประกอบด้วยระบบงาน 9 ระบบ งานสารบรรณ งานการมาปฏิบัติราชการ งานลา งานออกใบรับรองฯ งานสวัสดิการ งานครุภัณฑ์ งานวัสดุ งานบริหารยานพาหนะ งานบัญชีสำนักงาน และ Admin

6 http://portal.obec.go.th การเข้าระบบ สิทธิของ user Id = เลขประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน = ชื่อ 3 ตัวแรก (E) นามสกุล 3 ตัวแรก (E) ตามด้วยวันเกิด ตัวเลข 2 ตัว เดือนเกิด ตัวเลข 2 ตัว

7 การรับหนังสือราชการ การรับหนังสือ ( ระดับเขต ) สารบรรณ กลาง ลงทะเบีย นรับ รอ ดำเนินกา ร มอบ สารบรรณ กลุ่ม มอบ บุคคลใน กลุ่ม บุคคล ตั้งเรื่อง / ยุติเรื่อง

8 การบันทึกสร้างหนังสือ ราชการ การส่งหนังสือ ( ระดับเขต ) จนท. ตั้งเรื่อง เสนอ ผอ. กลุ่ม พิจารณา รอง ผอ. เขต พิจารณา / เสนอ ผอ. เขต ผอ. เขต พิจารณา / อนุมัติ จนท. ออกเลข หนังสือ และส่ง หน่วยงาน

9 การบันทึกสร้างหนังสือ ราชการ การส่งหนังสือ ( รองผอ. เขต ) จนท. ตั้งเรื่อง เสนอ ผอ. กลุ่ม พิจารณา รอง ผอ. เขต พิจารณา / อนุมัติ จนท. ออกเลข หนังสือ และส่ง หน่วยงาน

10 การบันทึกสร้างหนังสือ ราชการ ( บททาง ผอ. เขต ) ตั้งเรื่อง เสนอ ผอ. เขต / รองผอ พิจารณา / อนุมัติ ออกเลข หนังสือ และส่ง หน่วยงาน

11 การบันทึกสร้างหนังสือ ราชการ การส่งหนังสือ ( ระดับเขต ) ออกเลขทันที สารบรรณ กลาง สารบรรณ กลุ่ม ออกเลข หนังสือ และส่ง หน่วยงาน สแกนหนังสือ และแนบไฟล์ ส่ง

12 จนท. ตั้งเรื่อง เสนอ ผอ. โรงเรียน พิจารณา / อนุมัติ จนท. ออกเลข หนังสือ และส่ง หน่วยงาน การบันทึกสร้างหนังสือ ราชการ การส่งหนังสือ ( ระดับ โรงเรียน ) ตามบทบาท

13 การรับหนังสือราชการ การรับหนังสือ ( ระดับ โรงเรียน ) สารบรรณ กลาง ลงทะเบีย นรับ รอ ดำเนินกา ร ปริ๊น เอกสาร แนบ เสนอ ผอ. ร. ร. มอบเอกสาร ให้บุคคล ดำเนินการ ยุติเรื่อง

14 การบันทึกสร้างหนังสือราชการ การส่งหนังสือ ( ระดับโรงเรียน ) ออกเลขทันที สารบรรณ ของ โรงเรียน ออกเลข หนังสือ และส่ง หน่วยงาน สแกนหนังสือ และแนบไฟล์ ส่ง

15 ระบบงานพัสดุ ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ ได้รับการจัดสรร จาก สพฐ. ดังนี้ 1. รายการแท็บเล็ตนักเรียนและครู ที่ได้รับ ปี 2555- 2556 2. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง เพื่อการเรียนการสอน ตั้งปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 - 2555 3. โทรทัศน์สีขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว ปี 2556 4. อุปกรณ์ควบคุมแท็บเล็ต ปี 2556 5. รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 6. รายการอุปกรณ์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV

16 ระบบงานพัสดุ 1. ต้องลงทะเบียนร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด ก่อน 2. ทำการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ 3. ระบุจำนวนที่ต้องการขึ้นทะเบียน 4. ถ้าไม่มีเลข GFMIS ที่เมนูงบประมาณ ให้เลือกเป็น อื่นๆ

17 ระบบงานพัสดุ รายการประเภทครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ราคา ไม่เกิน 5,000 บาท 2. ครุภัณฑ์ ที่มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

18 รายละเอียดแท็บเล็ต 2555 บริษัท เซิ่นเจิ้ล สโคป ซายดิเอ็นทิฟิก ดี เวลลอปเมนต์ จำกัด รายละเอียดรายการ : หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ต่ำกว่า 1 GHz หน่วยความจำหลักไม่น้อย กว่า 512 mb ราคาเครื่องละ 1,900 บาท ห้องเรียนชั้น ป.3 ( อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ / สปช.105/26)

19 รายละเอียดแท็บเล็ต 2556 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่นอินดัส ตรี จำกัด : TTI รายละเอียดรายการ : หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz หน่วยความจำหลักไม่ น้อยกว่า 1 Gb ราคา เครื่องละ 1,873.47 บาท ห้องเรียนชั้น ป.2 ( อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ / สปช.105/26)


ดาวน์โหลด ppt Internet Exploler Google ChromeMozilla fire fox for Mobile Tablet SmartPhone Puffin web Browser.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google