งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศ จีน นางศรีสุฎา ชิณโน รหัส 56700602106 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศ จีน นางศรีสุฎา ชิณโน รหัส 56700602106 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศ จีน นางศรีสุฎา ชิณโน รหัส 56700602106 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

2 ระบบการศึกษา 1. การศึกษาพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษาก่อนวัย เรียน การประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษ 2. อาชีวศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาทุก รูปแบบของโรงเรียนอาชีวศึกษา และทุกรูปแบบ ของการให้การฝึกอบรมด้านอาชีพและเทคนิค 3. อุดมศึกษา ได้แก่ การจัดอุดมศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 4. การศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อ การอ่านออกเขียนได้ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะ เป็นประชากรผู้ใหญ่

3 ระบบการศึกษา - ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 6-12 ปี (6 ปี ) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 12-15 ปี (3 ปี ) - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15-18 ปี (3 ปี ) - อาชีวศึกษา (2 – 4 ปี ) - ระดับอุดมศึกษา - ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี ) - ระดับปริญญาโท (2-5 ปี ) - ระดับปริญญาเอก (3-4 ปี )

4 ระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้น

5 Objectives 1.Overall Objectives 2.Stage Objectives Knowledge and Skill Mathematical Thinking Problem Solving Affection and Attitudes

6 Contents of Learning Statistics and Probability Practical and Integrated Applications Numbers and Algebra Space and Figures - Knowing Figures - Figures and their Transformation - Figures and their Coordinates - Figures and Proofs Thematic Studies Numbers and Expressions - Equations and Inequalities - Functions - Statistics - Probability About Contents of Learning

7 Evaluation Recommendations (1) ให้ความสนใจกับการประเมินผลของ กระบวนการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน (2) การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนและ ทักษะพื้นฐานอย่างเหมาะสม (3) เน้นการประเมินความสามารถของนักเรียน จากการค้นพบและการแก้ปัญหา (4) การประเมินนักเรียนในหลายวิธีและจาก มุมมองที่แตกต่างกัน (5) ผลการประเมินมีการบูรณาการในเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ

8 ระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลาย

9 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย หลักสูตรบังคับ นักเรียนทุกคนจะต้องศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วย 5 หน่วย ดังนี้ คณิตศาสตร์ 1: เซต แนวคิดของฟังก์ชันและ ฟังก์ชันพื้นฐานเบื้องต้น 1 ( ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล, ฟังก์ชันลอการิทึม ) คณิตศาสตร์ 2 : เรขาคณิตเบื้องต้น การวิเคราะห์ เรขาคณิตเบื้องต้น คณิตศาสตร์ 3: อัลกอริทึมเบื้องต้น สถิติ ความน่าจะ เป็น คณิตศาสตร์ 4 : ฟังก์ชันพื้นฐานเบื้องต้น II ( ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ ) เวกเตอร์บนระนาบ เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์ 5: การแก้ปัญหาของสามเหลี่ยม ลำดับ อสมการ

10 หลักสูตรเสริม เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถ เลือกให้สอดคล้องกับ ความสนใจ ได้แก่ ภาคตัดกรวยและสมการ อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ เวกเตอร์ กฎของออยเลอร์ เป็นต้น

11 Evaluation Recommendations ให้ความสนใจกับการประเมินผลกระบวนการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ประเมินความถูกต้องด้านความรู้พื้นฐานและ ทักษะพื้นฐานของนักเรียน ให้ความสนใจในการประเมินผลความสามารถ ของนักเรียน ดำเนินการประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน การดำเนินประเมินผลให้สอดคล้องกับการ ตัดสินใจที่แตกต่างกันของนักเรียน

12 L/O/G/O Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศ จีน นางศรีสุฎา ชิณโน รหัส 56700602106 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google