งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการกระตุ้นระดับการไหลของนมแม่ และลดภาวะคัดตึงเต้านม ในมารดาหลังคลอดด้วยชั้นในไออุ่น (Compress brassiere) นางสาวฮัสนีย์ ดอเล๊าะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการกระตุ้นระดับการไหลของนมแม่ และลดภาวะคัดตึงเต้านม ในมารดาหลังคลอดด้วยชั้นในไออุ่น (Compress brassiere) นางสาวฮัสนีย์ ดอเล๊าะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการกระตุ้นระดับการไหลของนมแม่ และลดภาวะคัดตึงเต้านม ในมารดาหลังคลอดด้วยชั้นในไออุ่น (Compress brassiere) นางสาวฮัสนีย์ ดอเล๊าะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

2 หลักการและ เหตุผล Compress Brassiere ประคบความร้อน ใช้ผ้าขนหนูประคบ - ยุ่งยาก - เปียกชื้น - เก็บความร้อนได้ระยะสั้น ถั่วเขียว - เก็บความร้อนได้ดี - ช่วยในการนวด - ลดภาวะคัดตึงเต้านม - เพิ่มระดับการไหลของน้ำนม - ภาวะคัดตึงเต้านม - น้ำนมไม่ไหล / ไหลน้อย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มระดับการไหลของน้ำนม มารดาหลังคลอด เพื่อลดภาวะคัดตึงเต้านมในมารดา หลังคลอด Compress Brassiere

4 พัฒนาการประคบร้อนกระตุ้นเต้า นมลดอาการคัดตึง Compress Brassiere ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น ประคบด้วยแผ่นถุงถั่วเขียว ชั้นในไออุ่น

5 เกลียวสว่านของการพัฒนา ระยะที่ 1 Study Action Compress Brassiere Plan Do - มีความยุ่งยาก - เปียกชื้น - เก็บความร้อนได้ระยะสั้น

6 เกลียวสว่านของการพัฒนา ระยะที่ 2 Study Action Compress Brassiere Plan Do - ถั่วเขียวไหม้ได้ง่าย - แผ่นถั่วเขียวไม่คงรูป - ความร้อนจากถั่วเขียวสัมผัสผิวหนังโดยตรง

7 เกลียวสว่านของการพัฒนา ระยะที่ 3 Study Action Compress Brassiere Plan Do - ถั่วเขียวกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ

8 เกลียวสว่านของการพัฒนา ระยะที่ 4 Study Action Compress Brassiere Plan Do - ต้องใช้มือช่วยประจับขณะใช้ - ไช้งานไม่สะดวก

9 วิธีการนำไปใช้ นำแผ่นถั่วเขียวไปอบใน เตาไมโครเวฟ ใช้ความ ร้อนสูง 800 วัตต์โดยใช้ ระยะเวลาในการอบตาม วัตถุประสงค์การใช้ Compress Brassiere

10 วัตถุประสง ค์การใช้ ระยะเวลา อบ อุณหภูมิ ระยะเวลา เก็บความ ร้อน ระยะเวลา ใช้งาน ลดภาวะคัด ตึงเต้านม 1 นาที 67-70 °c 7-10 นาที 8-10 นาที กระตุ้นการ ไหลของ น้ำนม 30 วินาที 44-46 °c 4-5 นาที ระยะเวลาการอบแผ่นถั่วเขียวตามวัตถุประสงค์การใช้ และระยะเวลาการเก็บความร้อนของแผ่นถั่วเขียว Compress Brassiere

11 วิธีการศึกษา รูปแบบและขอบเขตการศึกษา : – ศึกษาทดลองในกลุ่มหญิงหลังคลอด 48 ชั่วโมง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : – หญิงหลังคลอดที่มีภาวะน้ำนมไหลน้อย (Lath score ≤ 1) กลุ่มทดลอง 68 คน กลุ่มควบคุม 36 คน – หญิงหลังคลอดที่มีภาวะคัดตึงเต้านม ( ระดับคะแนนภาวะ คัดตึงเต้านม > 10 ( ประยุกต์จาก Hill and Humanic score)) กลุ่มทดลอง 28 คน กลุ่มควบคุม 26 คน ระยะเวลาในการศึกษา : – ตุลาคม 2552 – เมษายน 2553 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ : Odds Ratio Compress Brassiere

12 ผลการศึกษา

13 Compress Brassiere ผลการศึกษา

14 Compress Brassiere ผลการศึกษา 561268 201636 ผลการวิเคราะห์ระดับการไหลของน้ำนมมารดาที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ไม่เพิ่มขึ้น กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม OR = 3.73

15 Compress Brassiere ผลการศึกษา 24428 161026 ผลการวิเคราะห์ภาวะคัดตึงเต้านมที่ลดลง ลดลง ไม่ลดลง กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม OR = 2.50

16 สรุปผล การประคบเต้านมด้วยชั้นใน ไออุ่นสามารถเพิ่มระดับการ ไหลของน้ำนมได้มากกว่าการ ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น 3.73 เท่า การประคบเต้านมด้วยชั้นใน ไออุ่นสามารถลดภาวะคัดตึง เต้านมในมารดาหลังคลอดได้ มากกว่าการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น 2.5 เท่า Compress Brassiere

17 ประโยชน์ของผลงาน เพิ่มระดับการไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด ลดภาวะคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด เพิ่มความสะดวกในการประคบเต้านมในมารดา หลังคลอด สามารถลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบ ผลสำเร็จ Compress Brassiere

18 บทเรียนที่ได้รับ ใช้ทรัพยากรใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั้งต่อเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ งานประจำ ให้เกิดความคุ้มค่า และสะดวกมาก ขึ้น สามารถต่อยอดผลงานโดยใช้ถั่วเขียวพัฒนา เป็นรูปแบบอื่นๆเช่นเป็นแผ่นประคบลดปวด เป็น ต้น สามารถประยุกต์จากถั่วเขียวเป็นธัญพืชชนิดอื่น ที่มีคุณสมบัติเก็บความร้อนได้ดี ใกล้เคียงกับถั่ว เขียว เช่นปลายข้าว ปลายข้าวเหนียว เป็นต้น Compress Brassiere

19 ขอบคุณค่ะ.....


ดาวน์โหลด ppt ผลการกระตุ้นระดับการไหลของนมแม่ และลดภาวะคัดตึงเต้านม ในมารดาหลังคลอดด้วยชั้นในไออุ่น (Compress brassiere) นางสาวฮัสนีย์ ดอเล๊าะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google