งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ๒ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ๒ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ๒ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

2 ๑. มาตรฐานความสามารถในการประกอบอาชีพ ของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมชี้แจงให้คณะครู จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ จัดระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ

3 ๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา รองรับการเปิดเสรีตลาดแรงงานอาเซียน” เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อจัดทำความร่วมมือกับสถานศึกษาในต่างประเทศ

4 ๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา รองรับการเปิดเสรีตลาดแรงงานอาเซียน” เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อจัดทำความร่วมมือกับสถานศึกษาในต่างประเทศ

5 ๓. แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน จัดหลักสูตรอาเซียนศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมให้ครู บุคลากร และนักศึกษา จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา ในต่างประเทศ

6 ๔. สำรวจความพร้อม ข้อบกพร่อง โอกาสและข้อจำกัด
จุดแข็ง/ความพร้อม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการสอนด้านวิชาชีพ มีคุณวุฒิ และ ประสบการณ์ตรงในแต่ละสาขา สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนา ทุก ๆ ด้าน

7 จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง ครู บุคลากร และนักศึกษา ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การจัดหาครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) มาทำการสอนภาษาอังกฤษ ค่อนข้างหายาก การติดต่อสถานศึกษาต่างประเทศมาทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มีปัญหาด้าน การสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศ

8 โอกาส รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมาก มีเครือข่ายของสถานประกอบการในการให้ความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

9 อุปสรรค/ข้อจำกัด ค่านิยมของคนในชุมชนไม่นิยมให้บุตรเรียนในสายอาชีพ วิถีชีวิตด้านสังคม วัฒนธรรมของชุมชนที่ไม่นิยมให้ บุตรหลานทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในเขตอุตสาหกรรม

10 ๕. กลยุทธ์ในการจัดทำโครงการ
โครงการฝึกอบรมครูในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการ ของตลาดแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม MEP (Mini English Programme) โครงการจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในเขตภูมิภาคอาเซียน โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในเขตภูมิภาคอาเซียน โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการเข้าสู่มาตรฐาน ของประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่โลกการทำงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ๒ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google