งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ๒ จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัด เชียงราย. ๑. มาตรฐานความสามารถในการ ประกอบอาชีพ ของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ๒ จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัด เชียงราย. ๑. มาตรฐานความสามารถในการ ประกอบอาชีพ ของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ๒ จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัด เชียงราย

2 ๑. มาตรฐานความสามารถในการ ประกอบอาชีพ ของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมชี้แจงให้คณะครู จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ จัดระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ เป็นที่ยอมรับ

3 ๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา อาชีวศึกษา รองรับการเปิดเสรีตลาดแรงงานอาเซียน ” เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อจัดทำความร่วมมือกับสถานศึกษา ในต่างประเทศ

4 ๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา อาชีวศึกษา รองรับการเปิดเสรีตลาดแรงงานอาเซียน ” เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อจัดทำความร่วมมือกับสถานศึกษา ในต่างประเทศ

5 ๓. แนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ ต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน จัดหลักสูตรอาเซียนศึกษาในสถานศึกษา อาชีวศึกษา เสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยการ ฝึกอบรมให้ครู บุคลากร และนักศึกษา จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถานศึกษา ในต่างประเทศ

6 ๔. สำรวจความพร้อม ข้อบกพร่อง โอกาสและข้อจำกัด จุดแข็ง / ความพร้อม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการสอน ด้านวิชาชีพ มีคุณวุฒิ และ ประสบการณ์ตรงในแต่ละสาขา สถานศึกษามีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนา ทุก ๆ ด้าน

7 จุดอ่อน / ข้อบกพร่อง ครู บุคลากร และนักศึกษา ขาดทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ การจัดหาครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) มาทำการสอนภาษาอังกฤษ ค่อนข้างหา ยาก การติดต่อสถานศึกษาต่างประเทศมาทำ ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัด การศึกษาด้านอาชีวศึกษา มีปัญหาด้าน การสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศ

8 โอกาส รัฐบาลมีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการ พัฒนาความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการ แรงงานฝีมือจำนวนมาก มีเครือข่ายของสถานประกอบการในการ ให้ความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

9 อุปสรรค / ข้อจำกัด ค่านิยมของคนในชุมชนไม่นิยมให้บุตร เรียนในสายอาชีพ วิถีชีวิตด้านสังคม วัฒนธรรมของ ชุมชนที่ไม่นิยมให้ บุตรหลานทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในเขต อุตสาหกรรม

10 ๕. กลยุทธ์ในการจัดทำโครงการ โครงการฝึกอบรมครูในการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะตามความต้องการ ของตลาดแรงงานสู่ ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม MEP (Mini English Programme) โครงการจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในเขตภูมิภาคอาเซียน โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ในเขตภูมิภาคอาเซียน โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพในการ เข้าสู่มาตรฐาน ของประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่โลกการทำงาน ในกลุ่มประชาคมอาเซียน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ๒ จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัด เชียงราย. ๑. มาตรฐานความสามารถในการ ประกอบอาชีพ ของอาชีวศึกษาในปัจจุบัน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google