งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556

3 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทียบเท่า ค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 รวมทั้งลดช่องว่างของ โอกาสและคุณภาพการศึกษา

4 ภารกิจ จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 เป้าประสงค์ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

6 กลยุทธ์ 2556 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้

7 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน = 31,116 โรงเรียน นักเรียน = 7,453,481 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา = 422,522 คน

8

9 นโยบายกระทรวง เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษา การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

10 นโยบายกระทรวง ( ต่อ ) การวิจัย การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มี รัฐธรรมนูญของประชาชน การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

11 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็น ระบบ จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นโยบาย ข้อที่ 1

12 “Teach much, but learn less” “Teach less, and learn more”

13 T/L ICT Assessment Homework/Assignment Curriculum Management Jigsaw ของภาพปฏิรูปการศึกษา

14  โครงสร้างเวลา  การบูรณาการ  Flip Classroom

15

16 Flipped Class 101 Flipped Classroom

17

18

19

20

21 ประชาคมอาเซียน

22 ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคงAPSC ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม ASCC ประชาคมเศรษฐกิจAEC พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการสังคม สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ลดความยากจน ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส สร้างอัตลักษณ์อาเซียน พัฒนาสังคม ผ่านกรอบอนุภูมิภาค แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) โครงสร้างประชาคมอาเซียนและพันธกรณี ความเป็นมาและความเกี่ยวข้องด้านการศึกษา ข้อกำหนดสำคัญในกฎบัตรอาเซียน ข้อเสนอร่วมด้านการเรียนการสอน ข้อตกลง AEC ด้านการเลื่อนไหลแรงงาน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการทำงาน พัฒนาการเรียนการสอนด้วย ASEAN Curriculum แรงงานฝีมือ 7 สาขาอาชีพ (วิศวกร/สถาปนิก/ช่างสำรวจ /แพทย์/ทันตแพทย์/พยาบาล/นักการบัญชี) + 32 ตำแหน่งงาน แรงงานฝีมือ 7 สาขาอาชีพ (วิศวกร/สถาปนิก/ช่างสำรวจ /แพทย์/ทันตแพทย์/พยาบาล/นักการบัญชี) + 32 ตำแหน่งงาน 1. ตลาด - ฐานการผลิตเดียว / เสรีการค้า - การลงทุน - การเลื่อนไหลของแรงงานฝีมือ การเลื่อนไหลของแรงงานฝีมือ 2. ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 3. มีการพัฒนาที่เท่าเทียม และ 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก พัฒนาการเมือง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วมมือ ป้องกันทางทหาร สร้างความมั่นคงอาเซียน เพื่อความสงบสุข เป็นเอกภาพ และแข็งแกร่ง

23 ยุทธศาสตร์ สพฐ. 2556-2560 23 1 พัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่สำคัญ (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคมศาสตร์) 2 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา(ไทย/อังกฤษ/ อาเซียน และภาษา ตปท. คู่ค้า) 3 พัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ผู้บริหาร (สพป./ สพม./ร.ร.) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4 เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียน-การสอน 5. พัฒนาโครงการความร่วมมือในอาเซียน (ระดับบริหาร/นักปฏิบัติ/นร.) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน 1. ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 8 กลุ่มวิชา โดยเน้นวิทย์/คณิต/สังคมศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมอาเซียนโดย บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ อาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการศึกษา ภาคบังคับ เพื่อประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 4. เพิ่มความเข้มแข็ง/จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในร.ร. 1. ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 8 กลุ่มวิชา โดยเน้นวิทย์/คณิต/สังคมศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมอาเซียนโดย บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ อาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการศึกษา ภาคบังคับ เพื่อประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 4. เพิ่มความเข้มแข็ง/จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในร.ร. 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/ พื้นที่/) 2. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/ พื้นที่/) 2. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษา ตปท. อื่นๆ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแก้ปัญหาการ อ่านออกเขียนได้ 2. พัฒนายกระดับ คุณภาพครูและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมขององค์กร ภาครัฐและเอกชน 1. ฝึกทักษะการสื่อสารของนร./นศ./ครู/ บุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนาศักยภาพครู/จัดหาครูเจ้าของ ภาษา 3. พัฒนาการเรียนการสอนในและนอก ระบบ ร.ร./พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมการเรียนวิชาต่างๆด้วย ภาษาอังกฤษ 5. สร้างเครือข่ายทั้งในและตปท. 6. กำหนดให้ภาษาอังกฤษใช่ในการสำเร็จ การศึกษา/เข้าสู่อาชีพ/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ ภาษาอาเซียน 2. พัฒนา/สร้างครูไทย./จัดหาครู เจ้าของภาษา 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ แสดงความสามารถทางภาษา ในเวทีสาธารณะทั้งในและตปท. พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 6. 1. พัฒนาhardware/software/people-ware 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เชื่อมโยงความรู้สากลด้วย ICT 3. ผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อความรู้ระบบ digital และ e-learning 1. พัฒนาhardware/software/people-ware 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เชื่อมโยงความรู้สากลด้วย ICT 3. ผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อความรู้ระบบ digital และ e-learning 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและ หน่วยงานทั้งในและนอกอาเซียน 2. พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร/ครู/นร. ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ นร./ครูได้ แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและ หน่วยงานทั้งในและนอกอาเซียน 2. พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร/ครู/นร. ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ นร./ครูได้ แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 3. ใช้คุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาให้รางวัล/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 3. ใช้คุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาให้รางวัล/เลื่อนระดับ 6. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน 7. 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับสพฐ. และพื้นที่ ) 2. พัฒนาวิทยากรแกนนำด้าน ASEAN / พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 4. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆ 5. ASEAN Watch – กำกับติดตาม วิจัย และพัฒนา 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับสพฐ. และพื้นที่ ) 2. พัฒนาวิทยากรแกนนำด้าน ASEAN / พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 4. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆ 5. ASEAN Watch – กำกับติดตาม วิจัย และพัฒนา

24 TWO COMMON IDEOLOGIES 1) Raising Educational quality 2) Making Education a driving force for developments

25 STRATEGIES TO IMPROVE EDUCATION SYSTEM 5 MAIN AREAS: 1) Student characteristics 2) Curriculum and teaching qualifications 3) Teacher qualifications 4) School characteristics 5) Management style

26 GUIDELINE AND STANDARDS SET FOR STUDENT CHARACTERISTICS: 1) Being academically excellent 2) Communicable in two languages 3) Developing analytical thinking skills 4) Increasing productivity creatively 5) Having the skills to participate effectively in society

27 (Being academically excellent) (Communicable in two languages)

28 (Increasing productivity creatively) (Developing analytical thinking skills)

29 (Participate effectively in society)

30 FIVE STEPS FOR STUDENT DEVELOPMENT PUBLIC SERVICE EFFECTIVE COMMUNICATION KNOWLEDGE FORMATION KNOWLEDGE SEARCHING HYPOTHESIS FORMULATION Learning to question Learning to search Learning to construct Learning to communicate Learning to serve

31 แนวทางการดำเนินงาน

32 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติและนานาชาติ (O-NET, NT, PISA และ TIMSS) เตรียมความพร้อมการศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น ออก กลางคันและไม่เรียนต่อ จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ ผู้ด้อยโอกาส การจัดการศึกษาแก่เด็กที่มี ความสามารถพิเศษ จัดการศึกษาทางเลือก นโยบาย ข้อที่ 2

34 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน อิสลามศึกษาใน โรงเรียน นโยบาย ข้อที่ 3

35 สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ( ตาดีกา ) เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา ( ไทย - มลายูถิ่น ) ฯลฯ นโยบาย ข้อที่ 3

36 1. คัดกรอง ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า ยาเสพติด และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 2. แก้ไขพฤติกรรม เยาวชนที่มี พฤติการณ์เสพยา 3. สร้างภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบาย ข้อที่ 4

37 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด 5. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ To Be Number One นโยบาย ข้อที่ 4

38 1. จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้โรงเรียน 2. จัดเตรียมหลักสูตรและเนื้อหา เอกสาร คู่มือ การใช้งาน รวมทั้งแผนการสอน 3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 4. พัฒนาโครงข่าย ICT นโยบาย ข้อที่ 5

39 ร่วมมือกับ TDRI เพื่อปรับระบบการจัดการศึกษาของไทยที่เอื้อต่อ การสร้างความรับผิดชอบในระบบการประเมินผลโรงเรียนและครู วิจัยและพัฒนาร่วมกับ ม. ธรรมศาสตร์ ในเรื่องการคิดสูตรจัดสรร งบประมาณให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ นโยบาย ข้อที่ 6

40 จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้เพื่อ ความเป็นพลเมือง จัดทำหลักสูตรค่ายสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษา เพื่อความเป็นไทย และความเป็น พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อบรมผู้จัดการค่ายสร้างสรรค์พัฒนา คุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความ เป็นไทย และความเป็นพลเมืองตาม วิถีประชาธิปไตย นโยบาย ข้อที่ 7

41 นโยบาย ข้อที่ 8 จัดสรรงบประมาณโดยใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมในการได้รับงบประมาณ ประกอบด้วย ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความทุรกันดาร ฐานะทางเศรษฐกิจและลักษณะพิเศษอื่นๆ

42 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จัดทำเอกสารประมวลจริยธรรม ในการส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด สพฐ. มีมาตรฐานด้านจริยธรรม คุณธรรมฯลฯ จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย ข้อที่ 9

43 ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google