งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network :NEdNet) สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network :NEdNet) สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network :NEdNet) สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา

2 เครือข่ายเพื่อการศึกษาใน กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน 1.MOE Net รับผิดชอบ โดยศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สป.ครอบคลุม สป. โรงเรียน กศน. อาชีวศึกษา จำนวน 31,342 แห่ง 2.VEC Net (Vocational Network) รับผิดชอบ โดย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครอบคลุมหน่วยงานจำนวน 77แห่ง 3.UniNet(University Network) ครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 225 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แห่ง

3

4 NEdNet (National Education Network)

5 วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการ เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบสายใยแก้วนำแสง สู่ สถาบันการศึกษา (Fiber To The School : FTTS) เพื่อขยายเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นโครงข่ายแกนหลัก(Backbone) ที่มี โครงสร้าง (Topology) ที่เป็นเครือข่ายสายใยแก้วนำ แสง ตั้งแต่เครือข่ายแกนหลัก (Backbone) จนไปถึง โรงเรียน (ในระดับ Access) เพื่อให้มีเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะ โดยที่สามารถบริหารจัดการและใช้งาน ร่วมกันได้ของการศึกษาทุกระดับ

6 สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ สถาบันอุดมศึกษา202แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา415แห่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา185แห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2,000แห่ง ห้องสมุดสังกัด กศน.151แห่ง โรงเรียนเอกชนสังกัด สช.143แห่ง รวมสถานบันการศึกษาทั้งสิ้น 3,096แห่ง

7

8

9 มหาวิทยาลัยบูรพากับเครือข่ายภาคตะวันออก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาบุคลากรด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนอิเลกทรอนิกส์ (E-Learning),Courseware การใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน จัดทำระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร ร่วมกัน E-Library การเรียนการสอนทางไกล การประชุมสัมนาทางไกล เป็นศูนย์ข้อมูลของภูมิภาคตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network :NEdNet) สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google