งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายเพื่อการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายเพื่อการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network :NEdNet) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 เครือข่ายเพื่อการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
1.MOE Net รับผิดชอบ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ครอบคลุม สป.โรงเรียน กศน. อาชีวศึกษา จำนวน 31,342 แห่ง 2.VEC Net (Vocational Network) รับผิดชอบโดย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครอบคลุมหน่วยงานจำนวน 77แห่ง 3.UniNet(University Network) ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 225 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แห่ง

3

4 NEdNet (National Education Network)

5 วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการ
เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบสายใยแก้วนำแสง สู่สถาบันการศึกษา (Fiber To The School : FTTS) เพื่อขยายเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นโครงข่ายแกนหลัก(Backbone) ที่มีโครงสร้าง (Topology) ที่เป็นเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง ตั้งแต่เครือข่ายแกนหลัก (Backbone) จนไปถึง โรงเรียน (ในระดับ Access) เพื่อให้มีเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัยของประเทศโดยเฉพาะ โดยที่สามารถบริหารจัดการและใช้งานร่วมกันได้ของการศึกษาทุกระดับ

6 สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ
สถาบันอุดมศึกษา202แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา415แห่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา185แห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2,000แห่ง ห้องสมุดสังกัด กศน.151แห่ง โรงเรียนเอกชนสังกัด สช.143แห่ง รวมสถานบันการศึกษาทั้งสิ้น 3,096แห่ง

7

8

9 มหาวิทยาลัยบูรพากับเครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาบุคลากรด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนอิเลกทรอนิกส์ (E-Learning),Courseware การใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน จัดทำระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารร่วมกัน E-Library การเรียนการสอนทางไกล การประชุมสัมนาทางไกล เป็นศูนย์ข้อมูลของภูมิภาคตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายเพื่อการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google