งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน กราฟิก อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน กราฟิก อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งาน กราฟิก อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

3 ความเป็นมาและ ความหมายของงานกราฟิก มนุษย์โฮโมอีเร็คทุส (Homo Erectus) ซึ่งจัด อยู่ใน ประเภทสัตว์ลำตัวตั้งตรง ยังไม่มีภาษาใช้ ได้ใช้ท่าทางและสิ่งของตามธรรมชาติ เช่น ก้อน หิน กิ่งไม้ และกระดูกสัตว์ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายต่อกัน เช่น การสื่อความหมายถึงแหล่งล่าสัตว์ ทำโดยการยกชูกระดูกของสัตว์ชนิดนั้น แล้วชี้ไปยังทิศทางที่มีสัตว์ชนิดนั้นอาศัยอยู่

4 ข้อที่ 1 : ความหมาย ความสำคัญ และประวัติความ เป็นมาของงาน กราฟิก ( เว้น 10 บรรทัด )

5 คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการออกแบบกราฟิก มากกว่าเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ตั้งแต่ได้มีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ ( Printing Process ) ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบจะต้องมี การแสดงชิ้นงานออกมา การพิมพ์ เช่น ข้อความโฆษณาต่าง ๆ หน้าปกนิตยสาร นักออกแบบจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงาน จากการสเกตซ์ภาพบนแผ่นกระดาษด้วย ดินสอสี หรือปากกา กลายเป็นการสร้างชิ้นงานออกมาทาง หน้าจอคอมพิวเตอร์

6 ข้อที่ 2 : จงบอกชื่อ ซอฟต์แวร์ช่วยใน การระบายสีและวาด ภาพ 2.1 : โปรแกรม ระบายสี (3 ข้อ ) 2.2 : โปรแกรม วาดภาพ (3 ข้อ )

7 ความหมายของ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) หมายถึง การสร้าง การจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์ใน การสร้างภาพกราฟิก โดยการนำข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ เส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ หรืออาจนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น ภาพจากเครื่องกราด ตรวจ จากกล้องดิจิทัล จากวีดิทัศน์หรือจากภาพยนตร์ มาทำการตัดต่อให้เป็นไปตามต้องการ หรือตกแต่งภาพ ให้ดีขึ้น ภาพกราฟิกเหล่านี้จะประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงา ต่าง ๆ สามารถแสดงออกมาทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทาง อุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้ นอกจากนี้ยังใช้ในความหมายอื่น เช่น คอมพิวเตอร์วาด ภาพ ซึ่งหมายถึง การใช้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการวาดภาพ สำหรับวาดภาพต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

8 ข้อที่ 3 : การ ออกแบบงาน กราฟิกและสื่อ ควร จะต้องคำนึงถึง หลักการ ดังนี้ (5 ข้อ )

9 องค์ประกอบในการ ออกแบบงานกราฟิกและสื่อ มีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ 1. อักษรและตัวพิมพ์ ตัวอักษรจะทำหน้าที่เป็นส่วนแจกแจงรายละเอียดของ ข้อมูล สาระที่ต้องการนำเสนอ จัดวางตำแหน่งสวยงาม มีความชัดเจน ลักษณะเด่น อ่านง่าย สวยงาม น่าสนใจ ลักษณะที่ แตกต่างของตัวอักษร ส่วนที่เป็นหัวเรื่อง หรือชื่อสินค้า จะต้องเน้นความโดดเด่น ของรูปแบบมากที่สุด ส่วนที่เป็นข้อความหรือเนื้อหา ที่ต้องการแสดงรายละเอียด ต่าง ๆ นิยมใช้ตัวอักษรที่มีรูปแบบเรียบง่ายสะดวกในการอ่าน มากที่สุด ผู้ออกแบบกำหนดระยะห่างและพื้นที่ว่าง การกำหนดสี และการจัดวางตำแหน่งให้มีความสมดุลเหมาะสมพอดี

10 องค์ประกอบในการ ออกแบบงานกราฟิกและสื่อ 2. ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ ที่ต้องการเน้นให้เกิด คุณค่าทางความงาม ซึ่งจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็น รูปแบบ และนำเสนอแนวคิด ให้เป็นรูปธรรมตามความคิดของตน เพื่อต้องการให้เกิด ประสิทธิผลใน การสื่อสารมากที่สุด งานออกแบบที่ดีควรนำภาพมาใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส และหน้าที่อย่างกลมกลืน คือ 2.1 เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ 2.2 เมื่อต้องการใช้ประกอบการอธิบาย ความรู้ 2.3 เมื่อต้องการคำอธิบายความคิดรวบ ยอด 2.4 เมื่อต้องการอ้างอิงสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริง 2.5 เมื่อต้องการใช้ประกอบข้อมูลทาง สถิติ

11 ข้อที่ 4 : องค์ประกอบ ในการออกแบบงานกราฟิก และสื่อมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ ( เว้น 2 บรรทัด )

12 ข้อที่ 5 : คุณค่า และความสำคัญ ของการออกแบบ งานกราฟิกและ สื่อ ( เว้น 5 บรรทัด )

13 ข้อที่ 6 : การ วางแผนการผลิต และขั้นตอนใน การออกแบบงาน กราฟิกและสื่อ ( เว้น 5 บรรทัด )

14 ข้อที่ 7 : ทฤษฎี และการใช้สีของ งานออกแบบใน งานด้านกราฟิก ( เว้น 10 บรรทัด )

15 ข้อที่ 8 : คุณสมบัติ พื้นฐานภาพกราฟิก 2 มิติ & 3 มิติ 8.1 ภาพกราฟิก 2 มิติ คือ … ( เว้น 3 บรรทัด ) 8.2 ภาพกราฟิก 3 มิติ คือ … ( เว้น 3 บรรทัด )

16 ลงมือค้นคว้าหา ข้อมูล ด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt งาน กราฟิก อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google