งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
งานกราฟิก อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

2 ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก
มนุษย์โฮโมอีเร็คทุส (Homo Erectus) ซึ่งจัดอยู่ใน ประเภทสัตว์ลำตัวตั้งตรง ยังไม่มีภาษาใช้  ได้ใช้ท่าทางและสิ่งของตามธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน กิ่งไม้ และกระดูกสัตว์ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายต่อกัน เช่น การสื่อความหมายถึงแหล่งล่าสัตว์ ทำโดยการยกชูกระดูกของสัตว์ชนิดนั้น แล้วชี้ไปยังทิศทางที่มีสัตว์ชนิดนั้นอาศัยอยู่

3 ข้อที่ 1 : ความหมาย ความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของงานกราฟิก (เว้น 10 บรรทัด)

4 คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบกราฟิก
มากกว่าเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ตั้งแต่ได้มีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ (Printing Process) ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบจะต้องมีการแสดงชิ้นงานออกมา การพิมพ์ เช่น ข้อความโฆษณาต่าง ๆ หน้าปกนิตยสาร นักออกแบบจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงาน จากการสเกตซ์ภาพบนแผ่นกระดาษด้วยดินสอสี หรือปากกา กลายเป็นการสร้างชิ้นงานออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

5 ข้อที่ 2 :จงบอกชื่อซอฟต์แวร์ช่วยในการระบายสีและวาดภาพ 2
ข้อที่ 2 :จงบอกชื่อซอฟต์แวร์ช่วยในการระบายสีและวาดภาพ 2.1 : โปรแกรมระบายสี(3ข้อ) 2.2 : โปรแกรมวาดภาพ(3ข้อ)

6 ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) หมายถึง การสร้าง การจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพกราฟิก โดยการนำข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ เส้นกราฟ แผนภาพ แผนภูมิ หรืออาจนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น ภาพจากเครื่องกราดตรวจ จากกล้องดิจิทัล จากวีดิทัศน์ หรือจากภาพยนตร์ มาทำการตัดต่อให้เป็นไปตามต้องการ หรือตกแต่งภาพให้ดีขึ้น ภาพกราฟิกเหล่านี้จะประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกมาทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทางอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้      นอกจากนี้ยังใช้ในความหมายอื่น เช่น คอมพิวเตอร์วาดภาพ ซึ่งหมายถึง การใช้ซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการวาดภาพสำหรับวาดภาพต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

7 ข้อที่ 3 :การออกแบบงานกราฟิกและสื่อ ควรจะต้องคำนึงถึงหลักการ ดังนี้(5ข้อ)

8 องค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกและสื่อ
มีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ 1. อักษรและตัวพิมพ์ ตัวอักษรจะทำหน้าที่เป็นส่วนแจกแจงรายละเอียดของข้อมูล สาระที่ต้องการนำเสนอ จัดวางตำแหน่งสวยงาม มีความชัดเจน ลักษณะเด่น อ่านง่าย สวยงาม น่าสนใจ ลักษณะที่แตกต่างของตัวอักษร ส่วนที่เป็นหัวเรื่อง หรือชื่อสินค้า จะต้องเน้นความโดดเด่นของรูปแบบมากที่สุด ส่วนที่เป็นข้อความหรือเนื้อหา ที่ต้องการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ นิยมใช้ตัวอักษรที่มีรูปแบบเรียบง่ายสะดวกในการอ่านมากที่สุด  ผู้ออกแบบกำหนดระยะห่างและพื้นที่ว่าง การกำหนดสี และการจัดวางตำแหน่งให้มีความสมดุล เหมาะสมพอดี

9 องค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกและสื่อ
2. ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ ที่ต้องการเน้นให้เกิดคุณค่าทางความงาม ซึ่งจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบ และนำเสนอแนวคิด ให้เป็นรูปธรรมตามความคิดของตน เพื่อต้องการให้เกิดประสิทธิผลใน การสื่อสารมากที่สุด งานออกแบบที่ดีควรนำภาพมาใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและหน้าที่อย่างกลมกลืน คือ                     2.1 เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจ                     2.2 เมื่อต้องการใช้ประกอบการอธิบายความรู้                     2.3 เมื่อต้องการคำอธิบายความคิดรวบยอด                     2.4 เมื่อต้องการอ้างอิงสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริง                     2.5 เมื่อต้องการใช้ประกอบข้อมูลทางสถิติ

10 ข้อที่ 4 : องค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกและสื่อมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ
(เว้น 2 บรรทัด)

11 ข้อที่ 5 :คุณค่าและความสำคัญของการออกแบบงานกราฟิกและสื่อ(เว้น 5 บรรทัด)

12 ข้อที่ 6 :การวางแผนการผลิตและขั้นตอนในการออกแบบงานกราฟิกและสื่อ (เว้น 5 บรรทัด)

13 ข้อที่ 7 :ทฤษฎีและการใช้สีของงานออกแบบในงานด้านกราฟิก
(เว้น 10 บรรทัด)

14 ข้อที่ 8 :คุณสมบัติพื้นฐานภาพกราฟิก 2มิติ & 3มิติ
8.1 ภาพกราฟิก 2 มิติ คือ…(เว้น 3 บรรทัด) 8.2 ภาพกราฟิก 3 มิติ คือ…(เว้น 3 บรรทัด)

15 ลงมือค้นคว้าหาข้อมูล
ด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สถิตย์ กังวานณรงค์กุล มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google