งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธา พิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธา พิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธา พิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช E-mail: pusomjai@gmail.com

2 2 เป็นการฝึกฝนเพื่อเป็น มหาบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ วิธีการค้นคว้าหาความรู้ วิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้ที่ได้ ทักษะการอ่าน การเขียน การวัดสิ่งที่ต้องการวัด การ วิเคราะห์ แปลผล ฯลฯ

3 ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอ่านอะไร เมื่อใกล้ต้อง ส่ง บศ.001 อ่านวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่ ๆ ของ สถาบันอื่น ๆ แล้วประกอบตัวแปรเข้า มาเป็นของตัวเอง อ่านเล่มโน้น เล่มนี้แล้ว xerox จนกอง กระดาษท่วมบ้าน เอาเล่มโน้นเล่มนี้มาตัดต่อ กลุ่มที่ เริ่มต้นจาก วิทยานิพน ธ์

4 คิดวนไปวนมาหาข้อยุติไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะหา literature จากที่ไหน มา support เรื่องที่คล้าย ๆ กันมีน้อย ได้กระดาษมาเต็มหน้าตักแต่เขียน ไม่ได้

5 ไม่รู้ว่าเรื่องที่ต้องการต้องหาที่ ไหนมาอ่าน ไม่ชำนาญเส้นทางในห้องสมุด หลงทางใน WWW ใช้ Key words ไม่ถูก ได้มาแล้วอ่านไม่เข้าใจ เพราะฉะ นั้นจึง ต้องทำ วิทยานิพ นธ์

6 จุดเริ่มต้นของ การค้นคว้า ตำราเพื่อหาความรู้ที่เป็นพื้นฐาน วารสาร เพื่อหาประเด็นใหม่ ๆ ความก้าวหน้าในขอบเขตของเรื่อง ที่เราศึกษา วิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการหรือข้อมูล ที่ค้นพบใหม่ แหล่งความรู้ได้แก่ ห้องสมุด สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ -> ตำรา วารสาร บทความ ความคิดเห็น วิทยานิพนธ์

7 เริ่มต้นจากประเด็นที่ เราสนใจ ศึกษาเพื่อหา “ คำค้น ” “Key words” เพื่อให้ได้เอกสารที่ต้องการ อย่างครอบคลุม ควรเริ่มจาก “ พจนานุกรม ” และ “ ตำรา ” เพื่อศึกษาคำจำกัดความให้ เข้าใจ “concept” ที่ต้องการศึกษา อย่างชัดเจนก่อน เช่น “ อัตรากำลัง ” –> nurse staffing “career”

8 VPN การใช้ เครือข่ายสารสนเทศ จากภายนอก มสธ.

9

10

11

12

13

14

15 ใส่ คำค้น

16

17

18 Nursing care quality

19

20

21

22

23 Key word: ทารก คลอดก่อนกำหนด การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ไทยของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย การ download full text ทำได้เฉพาะสมาชิก ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

24

25

26 www.google.co.thwww.google.co.th -> google ประเทศไทย www.google.comwww.google.com -> google international ตัวช่วยค้น (Search engine)

27 http://th.wikipedia.org/ สารานุกรม (Encyclopedia) บน www http://www.wikipedia.org/

28 http://en.wikipedia.org/

29 http://www.oppo.opp.go.th/

30

31

32

33 http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ ipsrth/ThaiHealth_book/ thaihealth_home.html

34 http://www.hiso.or.th/hiso5/ report/sreport.php?m=4

35

36

37 สกว http://www.trf.or.th/

38 http://www.tci-thaijo.org/ Thai Journals Online (ThaiJO) เป็น ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง ของประเทศไทย เป็นแหล่งรวม วารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุก สาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ( มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( มธ.) และศูนย์ ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เติมวิธีคิดในการผลิตงานวิชาการ

39

40

41

42

43 การเรียนการสอน

44 ทบทวนวรรณกรรมแบบตัดต่อ มองหา ที่จะหยิบยกมาทั้งก้อน รังเกียจภาษาอังกฤษ ไม่รู้ว่าหนังสือ / เรื่องที่ต้องการจะไปหา จากสื่ออะไร ( ตำรา วารสาร...) ไม่รู้ว่าใครที่มีชื่อเสียง / ได้รับการ ยอมรับในเรื่องนั้น หา key ของตัวเองไม่เจอ

45 การอ่านตำรา ควรศึกษาลำดับการนำเสนอ ทำความเข้าใจเนื้อหา ตำราที่มีการตีพิมพ์ หลายครั้ง ต้องติดตามเล่มที่ตีพิมพ์ใหม่ เพื่อ ดูการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทฤษฎี การอ่านวารสาร บทความวิจัย ควรรวบรวม วิธีการเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย วิธีการอภิปรายผล “ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์” “บรรณานุกรม” หัดสังเกต “key words” ท้ายบทคัดย่อ เพื่อจะได้ใช้ค้น เชื่อตัวเอง เรื่องของเรา เราต้องอ่าน และอ่าน แล้วต้องรู้เรื่อง ให้กำลังใจตัวเอง และทำ สม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธา พิทักษ์ผล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google