งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AAR. สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AAR. สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AAR

2 สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่ ต้องการใช้ 6. ได้รับน้ำตามจำนวนที่ ต้องการ 7. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่ ต้องการใช้ 8. ได้รับน้ำตามที่ต้องการใช้ 9. มีน้ำเพียงพอและส่งน้ำได้ ทั่วถึง 10. ได้รับน้ำตามที่ต้องการใช้

3 สิ่งที่ คาดหวัง 11. ได้รับน้ำเพียงพอและ เหมาะสม 12. ปริมาณน้ำคงที่สม่ำเสมอ 13. ได้รับน้ำไม่เพียงพอตามที่ ต้องการใช้ โดยเฉพาะ วันหยุด

4 ผลที่ ได้รับ 1. ส่งน้ำได้ทั่วถึงประมาณ 90% 2. ได้รับน้ำเพียงพอ 3. มีน้ำเพียงพอในการบริหาร 4. ได้รับน้ำเพียงพอ 5. ได้รับน้ำตามปริมาณและ กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ 6. ไม่ได้รับน้ำตามจำนวนที่ ต้องการใช้ 7. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่ ต้องการใช้ 8. ได้รับน้ำตามที่ต้องการ 9. ได้รับน้ำเพียงพอ

5 ผลที่ ได้รับ 10. ได้รับน้ำไม่เพียงพอ 11. 12. ได้รับน้ำไม่เพียงพอ

6 อะไรคือเหตุที่ทำให้ไม่ได้ ตามที่คาดหวัง 1. กฟผ. จัดสรรน้ำไม่ตรงตามที่เรา ต้องการ 2. มีการนำน้ำไปใช้พื้นที่นอกเขต ชลประทานมากขึ้น 3. ปัญหาการประสานงาน 4. อาคารชลประทานไม่สมบูรณ์ 5. ความเอาใจใส่ของบุคคล

7 จะแก้ไข อย่างไร 1. ส่งผู้แทนสำนักเข้าร่วมเป็น คณะทำงานระดับกรม 2. เสนอให้มีคณะทำงาน ประสานงานระดับพื้นที่ระหว่างกรม ชลประทานกับ กฟผ. 3. สร้างระบบติดตามและ ประเมินผลการส่งน้ำในพื้นที่ทั้งใน ระดับฝ่ายส่งน้ำและโครงการ 4. ให้ผู้แทนกลุ่มประชุมกันเอง 5. ให้ความสำคัญงานซ่อมแซมกับ อาคารชลประทาน 6. ขุดลอกตะกอนดินและกำจัด วัชพืชในคลองส่งน้ำ

8 การคำนวณความต้องการ การใช้น้ำ Crop Evapotranspiration; ET Reference Crop Evapotranspiration; ETo Crop Coefficient; Kc Penman Monteith ET = Kc * ETo

9 ผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดู แล้งปี 2556/2557 ตารางที่ 1 ผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2556/2557 โครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา............................. ลำ ดับ ชื่อ โครงการ จังหวัด อำเภ อ ผลการใช้น้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) พื้นที่เพาะปลูกที่เกิดขึ้นจริง ( ไร่ ) ระยะเวลา การส่งน้ำปริมาณน้ำเพื่อ ประสิทธิภ าพ ที่ เกษต ร อุปโภ ค - อุตสา หกรรม รักษา ระบบ อื่นๆรวม ข้าว นา ปรัง พืช ไร่ พืช ผัก อ้อย ไม้ ผล ไม้ ยืน ต้น บ่อ ปลา บ่อ กุ้ง อื่นๆเริ่มสิ้นสุด การเกษตร ตามทฤษฎี การ ชลประทา น บริโภ ค นิเวศน์ % โครงการ ส่งน้ำฯ อ่างเก็บน้ำ ฝาย.......... ปตร.......... ทรบ......... คันกั้นน้ำ.... รวม

10 ตารางสรุปข้อมูลพื้นที่โครรายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการ พื้นที่ชลชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตสำนักชลประทานที่ 13 ลำดั บที่ สำนักชลประทาน / โครงการ ผลการตรวจสอบโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ พื้นที่ ชลประท านตาม ข้อมูล โครงการ พื้นที่ โครงการ พื้นที่ ชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตโครงการชลประทาน ( ไร่ ) นาข้าวพืชไร่ไม้ผล / ไม้ ยืนต้น ปศุสัตว์ประมงป่าไม้แหล่งน้ำชุมชน / สิ่ง ปลูกสร้าง อุตสาหกรร มอื่นๆ อื่นๆ สำนักชลประทานที่ 13 2,627,49 3 3,226,74 92,372,314957,219555,015599,71144,012328,10913,76891,822443,96437,276148,876 โครงการส่งน้ำ ชลประทาน 2,622,85 0 3,183,68 8 2,339,875952,180535,921590,69043,253328,05313,61791,424441,55137,128142,891 1 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาสองพี่น้อง 311,750370,688 310,125105,000 172,563 21,318 4,44019,6331,31912,80925,8421,224 4,311 2 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 190,500 239,313175,56344,6319,172 95,750 8,70317,337 5,44539,538 4,674 14,121 3 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 221,500 315,318258,375164,688 2,24880,750 1,8189,4942,0384,83236,141 3,338 10,490 4 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพนมทวน 324,400 334,563252,250121,938140,0635,509 2,3515,5661,760 6,33233,2472,170 10,975 5 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบางเลน 295,200371,375 269,188129,75062,255 13,293 5,78670,250 16,65048,268 2,984 22,063 6 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครปฐม 364,200 447,750279,81356,78231,643148,4387,05554,259 14,176100,313 7,564 24,509 7 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครชุม 265,000 293,688 224,75047,38013,365 82,6257,40078,813 4,76237,9986,02215,327 8 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่ามะกา 271,500 345,625 244,563197,313 29,717 27,3583,4024,411 7,965 8,27850,7863,47212,888 9 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาดำเนินสะดวก 126,000156,625 125,5003,637 8478,125 2047,724 437 3,26714,4772,897 5,888 10 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากำแพงแสน 252,800308,250199,75081,063 74,81337,525 2,277 20,566 6114,87354,941 2,78419,318 โครงการชลประทาน ขนาดกลาง 4,64343,06232,4395,03819,0949,020 759561513982,413 149 5,984 11 โครงการชลประทาน ราชบุรี 30,622 22,4154,688 9,710 8,299 75956 1411931,376 1495,253 11.1 อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้ เต็ง 21,317 14,4464,672 3,563 6,470 62256 86 119 959 1394,592 11.2 อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด 5,803 5,27016 4,717 459 78 47 256 9 220 11.3 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย 3,503 2,699 - 1,430 1,369 19 55 28 161 441 11.4 อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง 11.5 อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย 12 โครงการชลประทาน กาญจนบุรี 4,64312,439 10,024350 9,384 722 102051,037 731 12.1 อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน 4,643 5,205 4,675350 4,460 7381 207 34 12.2 อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน 12.3 อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน 72345349 4925648 10124830 2,622,85 0 3,183,19 52,339,877952,182535,923590,69143,252328,05313,58091,424441,55137,129139,890 2,627,49 3 3,226,25 6 2,372,316957,220555,017599,71244,011328,10913,73191,822443,96437,278145,874

11 KM  จัดทำแผนพัฒนาองค์กร KM สชป.13( เม. ย.57)  สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผน ( เม. ย.57)  ประชาสัมพันธ์เรื่อง KM ( ตลอดปี )  Cops เพื่อสร้าง 3 องค์ความรู้ที่เลือก ( ภายใน พ. ค.57)3 องค์ความรู้  ปรับปรุงหมวดหมู่คลังความรู้ ( ภายใน พ. ค.57)  กลั่นกลองความรู้ 3 องค์ความรู้ที่สร้าง ( ภายใน พ. ค.57)  จัดงาน KM day ( ส. ค.57)  ดูงาน best practice ( ส. ค.57)  ติดตามประเมินผลการนำ 3 องค์ความรู้ หลังจาก การนำไปใช้งาน ( ส. ค.57)  อบรมสัมมนาเรื่อง KM( การจัดทำแผน KM,AAR, การนำเสนอ KM) ( มี. ค.57- ก. ค.57)

12

13


ดาวน์โหลด ppt AAR. สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google