งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AAR. สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AAR. สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AAR

2 สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่ ต้องการใช้ 6. ได้รับน้ำตามจำนวนที่ ต้องการ 7. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่ ต้องการใช้ 8. ได้รับน้ำตามที่ต้องการใช้ 9. มีน้ำเพียงพอและส่งน้ำได้ ทั่วถึง 10. ได้รับน้ำตามที่ต้องการใช้

3 สิ่งที่ คาดหวัง 11. ได้รับน้ำเพียงพอและ เหมาะสม 12. ปริมาณน้ำคงที่สม่ำเสมอ 13. ได้รับน้ำไม่เพียงพอตามที่ ต้องการใช้ โดยเฉพาะ วันหยุด

4 ผลที่ ได้รับ 1. ส่งน้ำได้ทั่วถึงประมาณ 90% 2. ได้รับน้ำเพียงพอ 3. มีน้ำเพียงพอในการบริหาร 4. ได้รับน้ำเพียงพอ 5. ได้รับน้ำตามปริมาณและ กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ 6. ไม่ได้รับน้ำตามจำนวนที่ ต้องการใช้ 7. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่ ต้องการใช้ 8. ได้รับน้ำตามที่ต้องการ 9. ได้รับน้ำเพียงพอ

5 ผลที่ ได้รับ 10. ได้รับน้ำไม่เพียงพอ ได้รับน้ำไม่เพียงพอ

6 อะไรคือเหตุที่ทำให้ไม่ได้ ตามที่คาดหวัง 1. กฟผ. จัดสรรน้ำไม่ตรงตามที่เรา ต้องการ 2. มีการนำน้ำไปใช้พื้นที่นอกเขต ชลประทานมากขึ้น 3. ปัญหาการประสานงาน 4. อาคารชลประทานไม่สมบูรณ์ 5. ความเอาใจใส่ของบุคคล

7 จะแก้ไข อย่างไร 1. ส่งผู้แทนสำนักเข้าร่วมเป็น คณะทำงานระดับกรม 2. เสนอให้มีคณะทำงาน ประสานงานระดับพื้นที่ระหว่างกรม ชลประทานกับ กฟผ. 3. สร้างระบบติดตามและ ประเมินผลการส่งน้ำในพื้นที่ทั้งใน ระดับฝ่ายส่งน้ำและโครงการ 4. ให้ผู้แทนกลุ่มประชุมกันเอง 5. ให้ความสำคัญงานซ่อมแซมกับ อาคารชลประทาน 6. ขุดลอกตะกอนดินและกำจัด วัชพืชในคลองส่งน้ำ

8 การคำนวณความต้องการ การใช้น้ำ Crop Evapotranspiration; ET Reference Crop Evapotranspiration; ETo Crop Coefficient; Kc Penman Monteith ET = Kc * ETo

9 ผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดู แล้งปี 2556/2557 ตารางที่ 1 ผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2556/2557 โครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำ ดับ ชื่อ โครงการ จังหวัด อำเภ อ ผลการใช้น้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) พื้นที่เพาะปลูกที่เกิดขึ้นจริง ( ไร่ ) ระยะเวลา การส่งน้ำปริมาณน้ำเพื่อ ประสิทธิภ าพ ที่ เกษต ร อุปโภ ค - อุตสา หกรรม รักษา ระบบ อื่นๆรวม ข้าว นา ปรัง พืช ไร่ พืช ผัก อ้อย ไม้ ผล ไม้ ยืน ต้น บ่อ ปลา บ่อ กุ้ง อื่นๆเริ่มสิ้นสุด การเกษตร ตามทฤษฎี การ ชลประทา น บริโภ ค นิเวศน์ % โครงการ ส่งน้ำฯ อ่างเก็บน้ำ ฝาย ปตร ทรบ คันกั้นน้ำ.... รวม

10 ตารางสรุปข้อมูลพื้นที่โครรายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการ พื้นที่ชลชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตสำนักชลประทานที่ 13 ลำดั บที่ สำนักชลประทาน / โครงการ ผลการตรวจสอบโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ พื้นที่ ชลประท านตาม ข้อมูล โครงการ พื้นที่ โครงการ พื้นที่ ชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตโครงการชลประทาน ( ไร่ ) นาข้าวพืชไร่ไม้ผล / ไม้ ยืนต้น ปศุสัตว์ประมงป่าไม้แหล่งน้ำชุมชน / สิ่ง ปลูกสร้าง อุตสาหกรร มอื่นๆ อื่นๆ สำนักชลประทานที่ 13 2,627,49 3 3,226,74 92,372,314957,219555,015599,71144,012328,10913,76891,822443,96437,276148,876 โครงการส่งน้ำ ชลประทาน 2,622,85 0 3,183,68 8 2,339,875952,180535,921590,69043,253328,05313,61791,424441,55137,128142,891 1 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาสองพี่น้อง 311,750370, ,125105, ,563 21,318 4,44019,6331,31912,80925,8421,224 4,311 2 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 190, ,313175,56344,6319,172 95,750 8,70317,337 5,44539,538 4,674 14,121 3 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 221, ,318258,375164,688 2,24880,750 1,8189,4942,0384,83236,141 3,338 10,490 4 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพนมทวน 324, ,563252,250121,938140,0635,509 2,3515,5661,760 6,33233,2472,170 10,975 5 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบางเลน 295,200371, ,188129,75062,255 13,293 5,78670,250 16,65048,268 2,984 22,063 6 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครปฐม 364, ,750279,81356,78231,643148,4387,05554,259 14,176100,313 7,564 24,509 7 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครชุม 265, , ,75047,38013,365 82,6257,40078,813 4,76237,9986,02215,327 8 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่ามะกา 271, , ,563197,313 29,717 27,3583,4024,411 7,965 8,27850,7863,47212,888 9 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาดำเนินสะดวก 126,000156, ,5003, , , ,26714,4772,897 5, โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากำแพงแสน 252,800308,250199,75081,063 74,81337,525 2,277 20, ,87354,941 2,78419,318 โครงการชลประทาน ขนาดกลาง 4,64343,06232,4395,03819,0949, , , โครงการชลประทาน ราชบุรี 30,622 22,4154,688 9,710 8, , , อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้ เต็ง 21,317 14,4464,672 3,563 6, , อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด 5,803 5, , อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย 3,503 2, ,430 1, อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง 11.5 อ่างเก็บน้ำชัฎป่าหวาย 12 โครงการชลประทาน กาญจนบุรี 4,64312,439 10, , , อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน 4,643 5,205 4, , อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน 12.3 อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ,622,85 0 3,183,19 52,339,877952,182535,923590,69143,252328,05313,58091,424441,55137,129139,890 2,627,49 3 3,226,25 6 2,372,316957,220555,017599,71244,011328,10913,73191,822443,96437,278145,874

11 KM  จัดทำแผนพัฒนาองค์กร KM สชป.13( เม. ย.57)  สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามแผน ( เม. ย.57)  ประชาสัมพันธ์เรื่อง KM ( ตลอดปี )  Cops เพื่อสร้าง 3 องค์ความรู้ที่เลือก ( ภายใน พ. ค.57)3 องค์ความรู้  ปรับปรุงหมวดหมู่คลังความรู้ ( ภายใน พ. ค.57)  กลั่นกลองความรู้ 3 องค์ความรู้ที่สร้าง ( ภายใน พ. ค.57)  จัดงาน KM day ( ส. ค.57)  ดูงาน best practice ( ส. ค.57)  ติดตามประเมินผลการนำ 3 องค์ความรู้ หลังจาก การนำไปใช้งาน ( ส. ค.57)  อบรมสัมมนาเรื่อง KM( การจัดทำแผน KM,AAR, การนำเสนอ KM) ( มี. ค.57- ก. ค.57)

12

13


ดาวน์โหลด ppt AAR. สิ่งที่ คาดหวัง 1. ส่งน้ำให้ทั่วถึง 2. ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ บริการผู้ใช้น้ำ 3. มีน้ำพอใช้ 4. น้ำเพียงพอ ใช้น้ำทั่วถึง 5. ได้รับน้ำตามกำหนดเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google