งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการสำรวจความต้องการ ความ คาดหวัง และความพึงพอใจ ของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อศูนย์อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการสำรวจความต้องการ ความ คาดหวัง และความพึงพอใจ ของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อศูนย์อนามัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการสำรวจความต้องการ ความ คาดหวัง และความพึงพอใจ ของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2552

2 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจ ความต้องการ ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายด้าน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมที่มีต่อบริการวิชาการของ ศูนย์อนามัยที่ 6 โดยเก็บข้อมูลใน ระหว่างการปฏิบัติงาน ในเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2552 ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดและมีความ ครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จำนวน 178 ท่าน ผลการ สำรวจสรุปได้ดังนี้

3 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสังกัด รพศ./ รพท./ รพช. สูงสุดร้อยละ 39.9 รองลงมา คือ อบต. ร้อยละ 15.7 สสจ. ร้อยละ 12.4/PCU ร้อยะ 10.1 เทศบาล ร้อยละ 9.0 สพท. ร้อยละ 2.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.7 แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.1 และ เพศชาย ร้อยละ 28.9 การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ ปริญญาโท ร้อยละ 16.9 อื่น ๆ ร้อยละ 10.7

4 งานที่รับผิดชอบมากกว่า 1 งานคือ ยุทธศาสตร์แม่และเด็ก ร้อยละ 39.2 ยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงในวัยเรียนและ เยาวชน ร้อยละ 27.9 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคอ้วนในคนไทย ร้อยละ 24.9 ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ ร้อยละ 33.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ 28.1 ยุทธศาสตร์ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ร้อยละ 15.8 พันธกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 39.9 พันกิจส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริม ไอโอดีน ร้อยละ 23.7

5 บุคลิกภาพของบุคลากรเป็นกันเอง อัธยาศัยดี ร้อยละ 82.6 การนิเทศติดตามงานอย่างกัลยาณมิตร เนื้อหาวิชาการตรงตามความต้องการ ประยุกต์ใช้ได้ร้อยละ 63.8 การจัดการที่ดีระหว่างการประชุม / อบรม / สัมมนา ร้อยละ 57.9 ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน ร้อย ละ 48.0 การสนับสนุนวิทยากร / สื่อ / วิชาการตามที่ ร้องขอ ร้อยละ 40.9 ข้อชื่นชม ความประทับใจ

6 ความไม่ประทับใจ ไม่พึงพอใจ การนิเทศติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และการจัดให้มีทีมผู้ประสานงานราย จังหวัด ร้อยละ 22.5 เท่ากัน การบูรณาการงานและผู้รับผิดชอบงาน ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20.2 การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 18.2 หนังสือราชการที่ประสานพื้นที่ระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ร้อยละ 14.7

7 การปรับปรุงช่องทาง / วิธีการ สื่อสารของศูนย์ฯ การเปิดช่องทางบน Web site ศูนย์ฯ ให้สามารถสอบถามข้อมูล หารืองาน ได้สะดวก ร้อยละ 63.5 การมีโทรศัพท์สายตรงถึงกลุ่มวิชาการ โดยไม่ผ่านโอเปอร์เรเตอร์ ร้อยละ 59.0 การแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบงานพร้อมรูป ถ่ายเบอร์โทรศัพท์สายตรงและมือถือ ให้พื้นที่ทราบ ร้อยละ 52.0

8 กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ควรดำเนินการในปี 2553 เพื่อบริการวิชาการ การออกชี้แจงนโยบาย แนวทางการ ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ร้อยละ 71.0 การส่งนักวิชาการออกพื้นที่เพื่อเป็นพี่ เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำและเสริม ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 19.5 การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย ร้อยละ 5.3


ดาวน์โหลด ppt ผลการสำรวจความต้องการ ความ คาดหวัง และความพึงพอใจ ของภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อศูนย์อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google