งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการให้ คำปรึกษาวัยรุ่น ผศ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการให้ คำปรึกษาวัยรุ่น ผศ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการให้ คำปรึกษาวัยรุ่น ผศ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

2 รู้ใจ รู้ใจ เข้าใจ เข้าใจ เป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจ

3 พัฒนาการด้าน ร่างกาย การเจริญเติบโต การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางเพศ การเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางเพศ ภายนอก ภายนอก ภายใน ภายใน ความต้องการทาง เพศ ความต้องการทาง เพศ

4 พัฒนาการด้านความคิด และสติปัญญา ความคิด นามธรรม

5 พัฒนาการด้านจิตใจ ความสามารถในการพึ่งพา ตนเอง ความสามารถในการพึ่งพา ตนเอง ต้องการอิสระ ต้องการอิสระ การรู้จักตนเอง เช่น ความ สามาราถ ความต้องการ การรู้จักตนเอง เช่น ความ สามาราถ ความต้องการ การค้นหาอัตลักษณ์ของ ตนเอง การค้นหาอัตลักษณ์ของ ตนเอง การรับรู้อารมณ์ของตนเอง การรับรู้อารมณ์ของตนเอง

6 พัฒนาการด้านสังคม กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อน ต้องการการ ยอมรับ ต้องการการ ยอมรับ

7 รู้ใจ รู้พัฒนาการ รู้พัฒนาการ ความต้องการเป็นตัวของ ตัวเอง ความต้องการเป็นตัวของ ตัวเอง ความต้องการอิสระ ความต้องการอิสระ ต้องการการยอมรับ ต้องการการยอมรับ รู้ความสามารถในการคิด รู้ความสามารถในการคิด รู้ความต้องการด้านจิตใจ รู้ความต้องการด้านจิตใจ รู้สิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของ พฤติกรรม รู้สิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของ พฤติกรรม

8 ความต้องการด้านจิตใจของ วัยรุ่น ต้องการความรัก ความเข้าใจ ต้องการความรัก ความเข้าใจ ต้องการการยอมรับ เพื่อน อาจารย์ พ่อแม่ สังคม ต้องการการยอมรับ เพื่อน อาจารย์ พ่อแม่ สังคม ต้องการความมีอิสระ การ พึ่งพาตนเอง ต้องการความมีอิสระ การ พึ่งพาตนเอง ต้องการบุคคลที่รู้สึกว่า ไว้วางใจได้ ต้องการบุคคลที่รู้สึกว่า ไว้วางใจได้ ต้องการบุคคลที่เป็น แบบอย่าง ต้องการบุคคลที่เป็น แบบอย่าง ต้องการคำพูดที่ให้กำลังใจ ต้องการคำพูดที่ให้กำลังใจ

9 ความต้องการด้านจิตใจของ วัยรุ่น ต้องการค้นหาอัตลักษณ์ของ ตนเอง ต้องการค้นหาอัตลักษณ์ของ ตนเอง ต้องการค้นหาความสามารถของ ตนเอง ต้องการค้นหาความสามารถของ ตนเอง ต้องการประสบการณ์ที่ หลากหลาย ต้องการประสบการณ์ที่ หลากหลาย ต้องการความรู้สึกยอมรับนับถือ ในคุณค่าของตนเอง ต้องการความรู้สึกยอมรับนับถือ ในคุณค่าของตนเอง ต้องการพัฒนาบทบาทของ ผู้ใหญ่ ต้องการพัฒนาบทบาทของ ผู้ใหญ่ ต้องการความสัมพันธ์กับเพื่อน ต้องการความสัมพันธ์กับเพื่อน ต้องการเป้าหมายในชีวิต ต้องการเป้าหมายในชีวิต

10 พฤติกรรม ( ภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ เหนือน้ำ ) ความรู้สึก ความรู้สึก ความรู้สึกต่อ ความรู้สึก ความรู้สึกต่อ ความรู้สึก การรับรู้ การรับรู้ ความคาดหวัง ความคาดหวัง ความปรารถนา ความปรารถนา ตัวตน (self) ตัวตน (self)

11 Self-esteem ความรู้สึกยอมรับนับ ถือตนเอง ว่ามีคุณค่าที่อยู่ ภายในจิตใจ

12 พื้นฐานจิตใจของวัยรุ่น แต่ละคนแตกต่างกัน

13 กรรมพันธุ์ พื้นฐานอารมณ์ พื้นฐานอารมณ์ วิตกกังวล วิตกกังวล ซึมเศร้า ซึมเศร้า โรคจิต โรคจิต พฤติกรรม ก้าวร้าว พฤติกรรม ก้าวร้าว ติดสารเสพติด ติดสารเสพติด

14 ปัจจัยส่วนตัวของวัยรุ่น สติปัญญา สติปัญญา รูปร่างหน้าตา รูปร่างหน้าตา ความสามารถ เฉพาะตัว ความสามารถ เฉพาะตัว ทักษะทางสังคม ทักษะทางสังคม โรคทางจิตเวชของ เด็กและวัยรุ่น โรคทางจิตเวชของ เด็กและวัยรุ่น

15 การเลี้ยงดูในวัยเด็ก ความผูกพันทางอารมณ์ที่ มั่นคง ความผูกพันทางอารมณ์ที่ มั่นคง ความสามารถในการปลอบ ตนเอง ความสามารถในการปลอบ ตนเอง ความสามารถในการทำให้ จิตใจตนเองสงบลง ความสามารถในการทำให้ จิตใจตนเองสงบลง วิธีการในการดูแลตนเอง วิธีการในการดูแลตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ E.Q. ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ E.Q. ความสามารถในการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความสามารถในการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะทางสังคม ทักษะทางสังคม ความรู้สึกยอมรับนับถือตนเอง ความรู้สึกยอมรับนับถือตนเอง

16 ประสบการณ์ในวัยเด็ก การเลี้ยงดู การเลี้ยงดู ครอบครัว ครอบครัว โรงเรียน โรงเรียน สังคม สังคม

17 อิทธิพลจากสังคม ครอบครัว ครอบครัว เพื่อน เพื่อน โรงเรียน โรงเรียน สื่อมวลชน สื่อมวลชน สังคม สังคม

18 เข้าใจ ความลับ ความเป็นส่วนตัว ความลับ ความเป็นส่วนตัว ความไว้วางใจ ความไว้วางใจ รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เห็นอกเห็นใจ ไม่ตัดสินถูกผิดโดย ประสบการณ์ของตนเอง ไม่ตัดสินถูกผิดโดย ประสบการณ์ของตนเอง ความสับสนในอัตลักษณ์ ความสับสนในอัตลักษณ์ การเจ็บป่วยด้านจิตใจ ระบบ ประสาท การเจ็บป่วยด้านจิตใจ ระบบ ประสาท

19 โรคทางจิตใจและพฤติกรรม โรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้า อารมณ์ อารมณ์ ความคิด ความคิด พฤติกรรม พฤติกรรม ปัญหาการเรียน ปัญหาการเรียน อาการทางกาย อาการทางกาย

20 โรคทางจิตใจและพฤติกรรม โรคสมาธิ บกพร่อง โรคสมาธิ บกพร่อง ขาดสมาธิ ขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น หุนหันพลันแล่น พฤติกรรม ก้าวร้าว พฤติกรรม ก้าวร้าว

21 โรคทางจิตใจและพฤติกรรม โรควิตกกังวล โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำ ทำ โรคย้ำคิดย้ำ ทำ โรคจิต โรคจิต

22 เป็นกำลังใจ แนวคิดด้านบวก แนวคิดด้านบวก ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่าง สอนให้คิดเป็น สอนให้คิดเป็น สอนให้เข้าใจชีวิต และธรรมชาติ สอนให้เข้าใจชีวิต และธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการให้ คำปรึกษาวัยรุ่น ผศ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google