งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงกล ม วงรี วงกลม คือ เซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งอยู่ ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเป็น ระยะทางเท่าๆกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงกล ม วงรี วงกลม คือ เซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งอยู่ ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเป็น ระยะทางเท่าๆกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วงกล ม วงรี วงกลม คือ เซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งอยู่ ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเป็น ระยะทางเท่าๆกัน

3 1. จุดคงที่ O เรียกว่าจุดศูนย์กลาง 2. ส่วนของเส้นตรง OCเรียกว่ารัศมี 3. ส่วนของเส้นตรง DEเรียกว่าคอร์ด 4. ส่วนของเส้นตรง ABเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 5. ส่วนของเส้นตรง OXเรียกว่าระยะที่คอร์ดห่างจากจุดศูนย์กลาง AB C D E X O AB C D E X

4 สามเหลี่ยมด้าน เท่า ชนิดของ สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม หน้าจั่ว สามเหลี่ยมด้าน ไม่เท่า รูปสามเหลี่ยมแบ่งชนิดตามความยาวของด้านได้ดังนี้ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเป็นรูป มุมเท่าอีกด้วย นั่นคือ มุมภายในทุกมุมจะมีขนาดเท่ากัน คือ 60°สามเหลี่ยมด้านเท่า มุม รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้านสองด้านยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีมุม สองมุมมีขนาดเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่ว รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า ด้านทุกด้านจะมีความยาวแตกต่างกัน มุมภายในในรูป สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจะมีขนาดเแตกต่างกันสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

5 สามเหลี่ยมมุม ป้าน สามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุม แหลม รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด 90° ( มุมฉาก ) ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉาก คือ ด้านตรงข้าม มุมฉาก ซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีกสองด้าน คือ ด้านประกอบมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉาก มุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาดใหญ่ กว่า 90° ( มุมป้าน )สามเหลี่ยมมุมป้าน มุมป้าน รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม มุมภายในทุกมุมมีขนาดเล็ก กว่า 90° ( มุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลม มุมแหลม

6 ง่ายนิด เดียว

7 เรขาคณิตหา ง่ายที่สุด เช่น โทรทัศน์ กรอบ รูป

8 ประตู ไข่

9 รูปทรงกลม ลูกบอล แก้วน้ำ ภาชนะถ้วยชามต่าง ๆ ประกอบเป็นรูปร่างแบบต่าง ๆ ดังนั้นการจะอธิบายหรือ ออกแบบสิ่งต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีทางเรขาคณิต ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะมีรถไฟใต้ดิน ลองนึกดู ว่า ถ้าจะเจาะอุโมงค์ จากที่หนึ่งให้ทะลุหรือชนกับการเจาะมา จากอีกแนวหนึ่งได้ ต้องใช้หลักการทางเรขาคณิตมาช่วย นักคณิตศาสตร์ เริ่มจากการกำหนดจุด จุดซึ่งไม่มี ขนาด ไม่มีมิติ และถ้าเราให้จุดเคลื่อนที่แนวทางการเคลื่อนที่ ของจุด ก่อให้เกิดเส้น หากหยิบแผ่นกระดาษมาหนึ่งแผ่น ผิวของ แผ่นกระดาษเรียกว่าระนาบ รูปที่เกิดบนกระดาษนี้เรียกว่ารูป ระนาบ และถ้าดูที่ผิวของถ้วยแก้วที่เป็นรูปทรงกระบอก เราก็ จะเห็นผิวโค้ง ซึ่งเราอาจมองรูปผิวโค้งของถ้วยแก้วใน ลักษณะสามมิติ รูปต่างๆในโลกจัดเป็นรูปเรขาคณิตทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม

10 1.http:// th.wikipedia.org/wiki/ http:// th.wikipedia.org/wiki/http:// th.wikipedia.org/wiki/ 2.http:// webindex.sanook.com/ http:// webindex.sanook.com/http:// webindex.sanook.com/ 3.http:// www.geocities.com/ http:// www.geocities.com/http:// www.geocities.com/ 4.http:// web.ku.ac.th/schoolnet/ http:// web.ku.ac.th/schoolnet/http:// web.ku.ac.th/schoolnet/ 5.http:// vote.sparkit.com http:// vote.sparkit.comhttp:// vote.sparkit.com

11 1. เด็กชาย ชาญณรงค์ ใจทหาร ชั้น ม.2/5 เลขที่ 2 2. เด็กชาย นพพร แหลมทอง ชั้น ม.2/5 เลขที่ 7 3. เด็กหญิง นุชจรีย์ ศรีบุญเรือง ชั้น ม.2/5 เลขที่ 21 4. เด็กหญิง วารุณี เกษร ชั้น ม.2/5 เลขที่ 30 5. เด็กหญิง อัมพวรรณ พันธุบุตร ชั้น ม.2/5 เลขที่ 35


ดาวน์โหลด ppt วงกล ม วงรี วงกลม คือ เซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งอยู่ ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเป็น ระยะทางเท่าๆกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google