งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ พค 21001 โดย นายชูเกียรติ วงษ์มณีวรรณ์ เรื่อง เลขยกกำลัง อัตร ส่วนและร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ พค 21001 โดย นายชูเกียรติ วงษ์มณีวรรณ์ เรื่อง เลขยกกำลัง อัตร ส่วนและร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ พค 21001 โดย นายชูเกียรติ วงษ์มณีวรรณ์ เรื่อง เลขยกกำลัง อัตร ส่วนและร้อยละ

2 การยกกำลัง คือ การดำเนินการทาง คณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง เขียนอยู่ในรูป an ซึ่ง ประกอบด้วยสองจำนวนคือ ฐาน a และ เลขชี้ กำลัง n โดยพื้นฐานแล้วการยกกำลังจะมี ความหมายเหมือนกับการคูณ a ซ้ำๆ เป็น จำนวน n ตัว เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก เลขยก กำลัง กำลัง ฐาน

3 เลขยกกำลัง นิยามเลขยกกำลัง a หมายถึง a x a x a x a…………….. x a n ตัว เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็น จำนวนเต็มบวก เรียก a ว่าเลขยกกำลัง ที่มี a เป็น ฐาน และ n เป็นเลขชี้กำลัง เช่น 5 = 5 x 5 x 5 x 5 = 625 n n 4

4 เลขชี้กำลังเป็น จำนวนเต็มบวก เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก เลขชี้กำลังจะ เป็นตัวบ่งบอกว่าจะนำฐานมาคูณกันกี่ตัว ( ไม่ใช่คูณกัน กี่ครั้ง ) ตัวอย่างเช่น 3 = 3x3x3x3x3 = 243 เนื่องจากเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกคือ 5 จำนวน 3 ที่เป็นฐานจึงปรากฏ 5 ครั้งในการคูณ และ 243 เป็น ผลลัพธ์ที่ได้จากการยกกำลัง 5 ของ 3 การยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก อาจนิยามได้จากความสัมพันธ์เวียนเกิด an+1 = a·an โดยให้เงื่อนไขเริ่มต้นเป็น a1 = a 5

5 เมื่อ a, b เป็นจำนวน จริงใด ๆ ที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m, n เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่าง เลขยก กำลัง

6

7

8

9

10 อัตราส่วนใช้เขียนแทนอัตราและเขียนแทนการ เปรียบเทียบ โดยใช้สัญลักษณ์ “ : ” ( อ่านว่า ต่อ ) เช่น จากอัตรา “ ครู 1 คน ดูแลนักเรียน 20 คน ” เขียนอัตราส่วนได้ดังนี้ จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ดูแล เป็น 1 : 20 หรือ จากรูป           เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนรูป สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้ดังนี้จำนวนรูป สามเหลี่ยมต่อจำนวนรูปสี่เหลี่ยม เป็น 4 : 6 หรือ จำนวนรูปสี่เหลี่ยมต่อจำนวนรูปสามเหลี่ยม เป็น 6 : 4 หรือ อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ ( อ่านว่า a ต่อ b ) เรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่ง และเรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สอง

11 จากรูปซ้ายมือ จะพบว่า 1. จำนวนไก่ 3 ตัว 2. จำนวนม้า 5 ตัว การเปรียบเทียบ จำนวนไก่และจำนวนม้า โดย ใช้ อัตราส่วน จะกล่าวได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 : กล่าวว่า อัตราส่วน ของจำนวนไก่ ต่อ จำนวนม้า เป็น 3 ต่อ 5 ซึ่งเขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ 3 : 5 ( อ่านว่าสามต่อห้า ) แบบที่ 2: กล่าวว่า อัตราส่วน ของจำนวนม้า ต่อ จำนวนไก่ เป็น 5 ต่อ 3 ซึ่งเขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ 5 : 3 ( อ่านว่าห้าต่อสาม )

12 แบบทดสอบ จงเขียนอัตราส่วนแทนอัตราต่อไปนี้ 1.1 น้ำตาลทรายขาว 4 กิโลกรัม ราคา 58 บาท 1.2 น้ำมันพืช 3 ขวด ราคา 100 บาท 1.3 หัวใจของคนสูบฉีดโลหิต ประมาณ 4,500 ลิตร ในเวลา 2 ชั่วโมง 1.4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ” มีครู 91 คน มีนักเรียน 1,700 คน 1.5 รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 4 : 58 3 : 100 4,500 : 2 91 : 1,700 270 : 3

13 การหาอัตราส่วนอย่าง ต่ำ

14 เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนในรูปร้อยละ มีวิธีการ เปลี่ยนให้อัตราส่วน นั้น อยู่ในรูปของอัตราส่วนใหม่ ที่มีจำนวนหลังเป็น 100 แล้วจำนวนแรก จะ เป็นค่า ของร้อยละตามต้องการ เช่น จงเขียน 17 : 25 ให้อยู่ในรูป ร้อยละ = = = 2525 1717 2525 1717 x4x4 x4x4 100100 6868 68 % = = = 2525 1717 25x25x 17x17x 68 % 100 2525 2525 170 0 25 100

15 แบบทดสอบ หลังเรียน ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบจากใบงานที่ ครูมอบหมายในชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ พค 21001 โดย นายชูเกียรติ วงษ์มณีวรรณ์ เรื่อง เลขยกกำลัง อัตร ส่วนและร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google