งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและ โครงสร้างของ อปท. เขตพื้นที่และอำนาจ หน้าที่ของ อปท. พัฒนาการเชิง โครงสร้างของ อปท. การปฏิบัติงานของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและ โครงสร้างของ อปท. เขตพื้นที่และอำนาจ หน้าที่ของ อปท. พัฒนาการเชิง โครงสร้างของ อปท. การปฏิบัติงานของ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและ โครงสร้างของ อปท. เขตพื้นที่และอำนาจ หน้าที่ของ อปท. พัฒนาการเชิง โครงสร้างของ อปท. การปฏิบัติงานของ อปท.

2 รูปแบบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นของไทย ๑. รูปแบบทั่วไป - องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด - เทศบาล ( นคร, เมือง, ตำบล ) - องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๒. รูปแบบพิเศษ - กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา

3 ข้อแตกต่างระหว่างรูปแบบทั่วไป กับรูปแบบพิเศษ ด้านรูปแบบทั่วไปรูปแบบพิเศษ งบประมาณ ได้รับการจัดสรรผ่าน กกถ. และ มท. ขอรัฐได้โดยตรง ระเบียบ การ ปฏิบัติงาน ใช้ระเบียบ มท. ออกระเบียบใช้เอง อำนาจ หน้าที่ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง เน้นตามลักษณะ พิเศษ ของพื้นที่

4 ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ณ วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕๔ ) ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๕ แห่ง ๒. เทศบาล ๒, ๐๑๐ แห่ง ๒. ๑ เทศบาลนคร ๒๖ แห่ง ๒. ๒ เทศบาลเมือง ๑๔๔ แห่ง ๒. ๓ เทศบาลตำบล ๑, ๘๔๐ แห่ง ๓. องค์การบริหารส่วนตำบล ๕, ๗๖๕ แห่ง ๔. กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ๕. เมืองพัทยา ๑ แห่ง รวม ๗, ๘๕๒ แห่ง

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๔ - อปท. ต้องมีสภาท้องถิ่น และคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น - การจัดตั้ง อปท. รูปแบบพิเศษ ที่มี โครงสร้างการบริหารที่แตกต่าง จากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระทำได้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 องค์การบริหาร ส่วนตำบล สภา อบต. นายก อบต.( เลือกตั้ง โดยตรง ) ประธานสภาฯ ๑ คน รอง ๑ คน เลขาฯสภา เลือกจาก ปลัด อบต. หรือ สมาชิกสภาฯ ๑ คน เลือกตั้งหมู่บ้านละ ๒ คน มี ๑ ม. ๖ คน / มี ๒ ม. ๆ ละ ๓ คน รองนายกฯไม่เกิน ๒ คน เลขานุการนายกฯ ๑ คน ส่วน ราชการ ปลัด อบต.

7 โครงสร้าง เทศบาล เทศบา ลนคร เทศบา ลเมือง เทศบาล ตำบล สภา เทศบา ล นายกเทศ มนตรี เลขานุการ สภาฯ เลือกจาก สมาชิกฯ หรือ พนักงาน รองนายก ฯ เลขาและที่ ปรึกษา

8 ประเภท เทศบาล จำนวน สมาชิก จำนวน รอง นายก จำนวนเลขา และที่ปรึกษา ( คน ) ไม่เกิน ( คน ) เทศบาล ตำบล๑๒๒๒ เทศบาล เมือง๑๘๓๓ เทศบาลนคร๒๔๔๕ จำนวนสมาชิกและผู้ช่วย ผู้บริหารเทศบาล

9 องค์การบริหารส่วน จังหวัด สภา อบจ. นายก อบจ. ประธานสภา รอง ประธานสภา ๒ คน รองนายก / เลขา + ที่ปรึกษา รอง ปลัด อบจ. ส่วน ราชการ ปลัด อบจ. เลขานุการ สภาฯ

10 จำนวนราษฎร จำนวน สมาชิก จำนวนรอง นายก จำนวนเลขา + ที่ ปรึกษา ( คน ) ไม่เกิน ( คน ) ไม่เกิน ๕ แสนคน๒๔๒๕ เกิน ๕ แสน - ๑ ล้านคน๓๐๒๕ เกิน ๑ ล้าน - ๑. ๕ ล้าน คน๓๖๓๕ เกิน ๑. ๕ ล้าน - ๒ ล้าน คน๔๒๓๕ เกิน ๒ ล้านคน ขึ้นไป๔๘๔๕ จำนวนสมาชิกและผู้ช่วยผู้บริหาร อบจ.

11 เมือง พัทยา สภาเมืองพัทยา สมาชิกเมืองพัทยา ๒๔ คน นายกเมืองพัทยา มาจาการเลือกตั้ง โดยตรง ของประชาชน - ประธานสภา ๑ คน เลือกจากสมาชิกสภา - ประธานสภาอาจ แต่งตั้งเลขานุการ ประธานสภา และ ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกินจำนวนรอง ประธาน รองประธานสภา ๒ คน เลือกจากสมาชิกสภา ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภา ปลัดเมืองพัทยา ส่วนราชการต่าง ๆ นายกเมืองพัทยาอาจ แต่งตั้ง - รองนายกเมือง พัทยา ไม่เกิน ๔ คน - เลขานุการและ ผู้ช่วยเลขานุการ นายก ไม่เกินจำนวนรอง นายก - ที่ปรึกษาไม่เกิน ๕ คน

12 กรุงเทพมหา นคร สภา กทม. ผู้ว่าราชการ กทม. - สมาชิกสภา กทม. เขตละ ๑ คน คำนวณจากเขตละ ๑ แสนคน เศษ ๑ แสน ถ้า เกิน ๕ หมื่น เพิ่ม ๑ คน - วาระ ๔ ปี - รองผู้ว่าฯ ไม่เกิน ๔ คน - เลขาผู้ว่าฯ ๑ คน - ผู้ช่วยเลขาผู้ว่าฯ ไม่ เกินจำนวนรองผู้ว่าฯ - ประธานที่ปรึกษา ที่ ปรึกษา และคณะ ที่ปรึกษา รวมกันไม่เกิน ๙ คน ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน วาระ ๒ ปี เลขาประธาน ๑ คน ผู้ช่วยเลขา ๒ คน

13 เขตและ สภาเขต สภาเขต - สมาชิกสภาเขต เขตละ ๗ คน เกินแสน เพิ่ม ๑ คนต่อแสน เศษถ้า ๕ หมื่น เพิ่ม ๑ คน - วาระ ๔ ปี - ประธานสภา เขต ๑ คน - รอง ประธานสภาเขต ๑ คน - วาระ ๑ ปี ผู้อำนวยการเขต ( ข้าราชการ กทม.) สภาเขตมีอำนาจหน้าที่ ( ๑ ) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่อ ผู้อำนวยการเขต และสภา กทม. ( ๒ ) จัดสรรงบประมาณเพื่อการ พัฒนาเขต ( ๓ ) ติดตามดูแลการดำเนินการของ สำนักงานเขต ( ๔ ) ให้คำแนะนำหรือข้อสังเกตต่อ ผู้อำนวยการเขต ( ๕ ) ให้คำปรึกษาตามที่ผู้อำนวยการ เขตร้องขอ ( ๖ ) ตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำ กิจการหรือสอบสวนหรือศึกษา เกี่ยวกับงานของสภาเขต


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย รูปแบบและ โครงสร้างของ อปท. เขตพื้นที่และอำนาจ หน้าที่ของ อปท. พัฒนาการเชิง โครงสร้างของ อปท. การปฏิบัติงานของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google