งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการ ดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัด ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการ ดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัด ชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการ ดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัด ชัยนาท

2 ผลการ ดำเนินงาน  โครงการสร้างสุข ผู้สูง วัย สุขภาพดี วิถีชุมชน จังหวัด ชัยนาท ปี 2557

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุมีโอกาส พัฒนาศักยภาพของตนเองในการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและชุมชน และมี บทบาทในการดำเนินงานสร้าง สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุพัฒนาเป็น แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขแก่ ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ และ ถ่ายทอดประสบการณ์ การมีอายุยืน สุขภาพดี แก่ประชาชนในชุมชน ตามบริบทวิถีชุมชน

4 เป้าหมาย ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน พื้นที่ 2 ตำบล ( ตำบล ชัยนาท ตำบลเสือโฮก ) ประกอบด้วย - แกนนำอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ - สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดชัยนาท

5 งบประมาณ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เป็นเงิน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาท ถ้วน )

6 การดำเนินงาน จัดทำโครงการสร้างสุขผู้สูงวัย สุขภาพดีวิถีชุมชน จังหวัด ชัยนาท

7 การดำเนินงาน อบรมแกนนำอาสาสมัครผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ข้อ เข่าเสื่อม ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท

8 การดำเนินงาน อบรมแกนนำอาสาสมัครผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ข้อ เข่าเสื่อม ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท

9 การดำเนินงาน สนับสนุนให้แกนนำอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ จัดทำแผนการดูแล ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างน้อย 2 ครัวเรือน / แกนนำ 1 คน

10 การดำเนินงาน แกนนำฯ ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ และครอบครัว อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง

11 การดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุใน พื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ แกนนำ และคัดเลือกแกนนำ ผู้สูงอายุ ที่มีจิตอาสาดีเด่น มีการ ดำเนินงานที่สามารถขยายผลต่อ สมาชิกผู้สูงอายุอื่นได้

12 การดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และรายงาน โครงการฯ ส่ง สมาคม แม่บ้านสาธารณสุข

13 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการ ดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัด ชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google