งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินงาน ICT งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 30 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินงาน ICT งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 30 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินงาน ICT งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 30 มิถุนายน 2557

2 ระบบการเงิน OPD Paperless เวปไซต์หน่วยบริการ TAKIS Datacenter ช้างโปรเจค

3 ระบบการเงิน

4 ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเลย ยกเว้น รพ.ท่าลี่ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) สามารถออกใบเสร็จจากโปรแกรม HOSxP และสามารถจัดทำรายงานการเงิน ผ่านโปรแกรม HOSxP ได้แล้ว

5

6 ปัญหาที่พบ การออกแบบระบบการเงินของแต่ละ รพ. ไม่เหมือนกันมาตั้งแต่ต้น หากเมื่อก่อนมีการออกใบเสร็จเขียว แล้วเปลี่ยน มาเป็นใบเสร็จจากโปรแกรม จะเกิดข้อมูล สถานะลูกหนี้ ต้องบันทึกทีละคนให้มาเป็น จ่ายเงิน รายงานทางการเงิน ที่ทางการเงิน ต้องการยังไม่นิ่ง มีการปรับอยู่ตลอด ทำให้เสียเวลาในการจัดทำ Report ใน โปรแกรม

7 OPD Paperless

8 ระบบการทำงานแบบเดิม

9 ระบบการทำงานแบบใหม่ (Paperless)

10 ระบบที่ใช้ บริษัท คอนเซบ โซลูชั่น รพ.เลย บริษัท โกทูวิน โซลูชั่น รพร.ด่านซ้าย นาด้วง เชียงคาน วังสะพุง และ เอราวัณ โรงพยาบาลภูกระดึง รพ.ภูกระดึง ภูเรือ ผาขาว หนองหิน โรงพยาบาลที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ท่าลี่ ปากชม นาแห้ว และภูหลวง

11 ปัญหาที่พบ บางโรงพยาบาล แพทย์ยังไม่บันทึกข้อมูล ในโปรแกรม ทำให้ข้อมูลบางส่วนยังอยู่บน กระดาษ บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจเรื่อง การเรียกดูประวัติการรักษาพยาบาล หน่วยบริการสแกนเอกสารไม่ทัน เอกสารบางส่วนเก่าเกินจะเข้าเครื่องสแกน ได้

12 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข อบรมการใช้งานของบุคลากรในหน่วยงาน (อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง) ให้บริการไปก่อน แล้วเมื่อ OPD Card กลับมาที่ห้องบัตรจึงทำการสแกนเก็บ จัดทำแผนการสแกนโดยเริ่มจากปีปัจจุบัน ย้อนหลังไปเรื่อย ๆ ควรมีเครื่องสแกนอย่างน้อย 2 เครื่อง เพื่อ ความต่อเนื่องในการใช้งาน ควรดูแล ทำความสะอาดเครื่องสแกนทุกวัน

13 เวปไซต์หน่วยบริการ

14 สภาพปัญหา หน่วยงานระดับอำเภอและตำบล ส่วนใหญ่ ยังไม่มี website เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน

15 ภาพถ่ายของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน พร้อมรายละเอียดบุคคล ภาพถ่ายสิ่งก่อสร้าง แผนที่หน่วยบริการ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ 5 ลำดับ แผนชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงาน เนื้อหาในเวปไซต์ที่ต้องจัดทำ

16 การดำเนินงาน งาน ICT จัดอบรมการจัดทำเว็บไซด์ของ หน่วยบริการ เมื่อวันที่ 22-23 พ.ค. 2557 โดยมีผู้ดูแลระบบของ รพ. และ สสอ. เข้ารับ การอบรม ยกเว้น รพ.ภูกระดึง หนองหิน และ สสอ.นาแห้ว งาน ICT จัดทำช่องทางการ Link ไปยังเวป ไซต์ของหน่วยบริการไว้ที่ เว็บไซด์ สสจ.เลย www.lo.moph.go.th ---> เมนูรอบรั้ว สสจ.

17 www.lo.moph.go.th ---> เมนูรอบรั้ว สสจ. หรือ http://203.157.173.9/myweb/

18 สิ่งต้องดำเนินการต่อไป รพช./สสอ. จัดอบรมให้ รพ.สต. ภายใน อำเภอ เพื่อให้ รพ.สต. สามารถจัดทำ เว็บไซด์ของสถานบริการตนเองได้ (อ.เชียงคาน และวังสะพุง ดำเนินการแล้ว) หน่วยบริการแต่ละแห่ง กำหนดผู้รับผิดชอบ และดำเนินการปรับปรุง/นำเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของแต่ละแห่งอย่าง เป็นปัจจุบัน

19 Takis Datacenter

20 การดำเนินงาน 31 มีนาคม 2557 ดำเนินการขึ้นระบบ Takis Datacenter และลงโปรแกรม ลูกข่ายเพื่อดึงข้อมูลมายัง Datacenter ครอบคลุมทุกสถานบริการ เมษายน 2557 ติดตามและตรวจสอบ ผลการส่งข้อมูลระหว่างสถานบริการ D atacenter

21 ปัญหาในการดำเนินงาน Hardware ในระดับจังหวัดยังไม่สามารถ รองรับระบบ Takis Datacenter ได้เต็ม รูปแบบ – สถานบริการบางแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ใช้ระบบ อินเตอร์เน็ท IPSTAR ยังมีปัญหาในการส่งข้อมูล – Hardware ในระดับแม่ข่ายจังหวัด (รพ.เลย) ยังไม่สามารถรองรับและเก็บข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (Hard disk เต็ม) ทำให้ไม่สามารถ รับข้อมูลจากสถานบริการต่างๆได้

22 ทีมงานผู้ดูแลระบบในระดับจังหวัด ยังขาด องค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบโปรแกรม Takis Datacenter และเขียนรายงาน ปัญหาในการดำเนินงาน (ต่อ)

23 การแก้ไขปัญหา/ดำเนินการต่อไป 1.เชิญผู้เขียน Takis เป็นวิทยากร อบรมการ จัดการโปรแกรมและการเขียนรายงาน Takis Datacenter ในวันที่ 26-30 พ.ค. 57 ให้แก่ ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด และช่วยแก้ไขปัญหา Takis datacenter จ.เลย โดยปรับปรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบการจัดเก็บ ฐานข้อมูล ของระบบ Takis Datacenter ใหม่ (เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นเนื่องจาก Hardware ยังไม่เพียงพอ)

24 2. ดำเนินการเปิดรับชุดข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม จากสถานบริการในสังกัด - ระดับโรงพยาบาล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.ค. 57 (ปัจจุบันคงเหลือ รพ.ท่าลี่ และ รพ.นาแห้ว และ รพ.หนองหิน ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 57 ) - ระดับ รพ.สต. ดำเนินการ 5 – 31 ก.ค. 57 3. ติดตามและแก้ปัญหาที่เกิดจากการดึงข้อมูล อัตโนมัติระหว่างสถานบริการกับระบบ Takis Datacenter ระดับจังหวัด โดยการประชุม ทางไกล (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

25 4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ (Hardware) เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการ ของระบบโปรแกรม 5. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อในการส่งข้อมูล ระหว่างสถานบริการกับจังหวัด เพิ่มอีก 1 ช่องทาง (leadline speed 10M/10M) 6. ประสานงานกับเครือข่ายระดับ สสจ. ที่ขึ้น ระบบ Takis Datacenter เรียบร้อยแล้ว (สสจ. ตาก และ สสจ.สงขลา) เพื่อการพัฒนาและใช้ งานระบบฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 7. นำเสนอข้อมูล (report) จาก Takis Datacenter เพื่อแสดงผลงานของ สถานบริการ

26 Link monitor takis datacenter เว็บไซด์ สสจ.เลย www.lo.moph.go.th ---> รวมlink งาน ICT ---> LOEI Takis DataCenterwww.lo.moph.go.th 1 2

27 ช้างโปรเจค

28 เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย รพร.ด่านซ้าย ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลของโรงพยาบาล และ รพ.สต. ในอำเภอเดียวกัน ที่มา

29 จุดเด่นของ ช้างโปรเจค ดูประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้ ดูประวัติทางเวชระเบียนได้ ดูค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยแต่ละครั้งที่มารับ บริการได้ ดูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ NCD ได้ ดูข้อมูล ปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี ได้ ดูข้อมูลผู้ป่วยสุขภาพจิตได้

30 ทั่วไป

31 Patient EMR

32 การแพ้ยา (Drug allergy)

33 รายการค่ารักษา

34 การคัดกรอง Screen

35 ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ NCD

36 การดำเนินการในปัจจุบัน ทดสอบใช้ใน 3 โรงพยาบาล คือ รพร. ด่านซ้าย รพ. ภูเรือ รพ. จิตเวชเลยราชนครินทร์

37 ปัญหาที่พบ เมื่อนำไปติดตั้งที่หน่วยบริการอื่นไม่สามารถ ใช้งานได้ เพิ่มผู้ใช้งานแล้ว ระบบไม่บันทึก ปัญหาของเวอร์ชั่น mysql + php บางโรงพยาบาลความเร็วของอินเตอร์เน็ตยัง ไม่เพียงพอ และไม่มี IP จริง ข้อมูลเกี่ยวกับงานส่งเสริม ยังไม่แล้วเสร็จ สมบูรณ์

38 แนวทางการแก้ไข อบรมการติดตั้งใช้งานโปรแกรม แก่ โรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตของ โรงพยาบาลให้เพียงพอ (Upload ไม่ควร น้อยกว่า 1 Mbps) หากเป็นไปได้ให้จัดหาอินเตอร์ที่เป็น IP จริง

39


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินงาน ICT งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 30 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google