งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมสุขภาพจิต. สรุปการดำเนินงาน โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรมการ เยียวยาจิตใจ จำนวนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับบาดเจ็บและ ผู้เสียชีวิต ที่มีชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมสุขภาพจิต. สรุปการดำเนินงาน โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรมการ เยียวยาจิตใจ จำนวนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับบาดเจ็บและ ผู้เสียชีวิต ที่มีชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมสุขภาพจิต

2 สรุปการดำเนินงาน โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรมการ เยียวยาจิตใจ จำนวนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับบาดเจ็บและ ผู้เสียชีวิต ที่มีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ตามสำนักทะเบียน ราษฎร์ จำนวนทั้งสิ้น 396 คน ทางผู้รับผิดชอบของ โรงพยาบาลจิตเวชได้ดำเนินการจัดส่งเป็นรายจังหวัด ตามพื้นที่รับผิดชอบแล้ว อยู่ในระหว่างการดำเนินการชี้แจงของแต่ละเขตบริการ สุขภาพ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในอาทิตย์หน้า กรมสุขภาพจิตอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนากลไก ระบบรายงาน

3 สรุปการดำเนินงาน โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมเวที ร่วมกับเขตบริการสุขภาพ พื้นที่ โดย ศปป. มีการดำเนินการจัดตั้งเวทีสี่ภาค โดยมี หน่วยงานสาธารณสุขเข้าร่วมด้วย โดยหน่วยงานศูนย์ สุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดตั้งเวทีคัดกรองสุขภาพจิต กิจกรรมคลายเครียด และแนะนำสื่อสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต วางแผนการทำกิจกรรมเวทีและสื่อ กิจกรรม ในพื้นที่นำร่อง 4 ภาค กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตมีการประชุมชี้แจง ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ในการจัดเวทีระยะยาว กระบวนการ เสวนาเพื่อการปฏิรูป ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ปรองดองในระดับจังหวัด อำเภอ

4 สรุปการดำเนินงาน โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรมสื่อสารเพื่อลด ความขัดแย้ง จัดทำและพัฒนาสื่อ แผ่นพับ คู่มือแนวทางการสื่อสาร ของวิทยุชุมชนเพื่อลดความขัดแย้ง เริ่มดำเนินงานไปแล้ว ในศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ( เขต บริการที่ 4) พบว่าสื่อวิทยุชุมชนยังมีจำนวนมากที่ถูกสั่งปิดโดยไม่มี กำหนด จึงดำเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านสื่อวิทยุ เป้าหมาย เพื่อดำเนินการอีกครั้ง

5 สรุปการดำเนินงาน ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพจิตแห่งชาติ ภายใต้โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ ของศูนย์เฝ้าระวัง ผู้รับผิดชอบงานหลัก : การเยียวยาจิตใจ การผลิตพัฒนาสื่อ วิชาการ การเฝ้าระวังสุขภาพจิต ดำเนินการโดยถ่ายโอนงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อ รับผิดชอบ

6 Download ข้อมูลเอกสาร และคู่มือแบบ e-file ติดต่อสอบถาม กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th หน้าเอกสารโครงการ รวมใจปรองดองสมานฉันท์www.dmh.go.th www.facebook.com/reconciliation.ahb.dmh เฟสบุ๊ก : สาสุขรวมใจปรองดองสมานฉันท์ www.facebook.com/reconciliation.ahb.dmh เบอร์โทรศัพท์ สำนักบริหารระบบบริการสาธารณสุข โทร 02-590 8229, 02-590-8577. เบอร์โทรศัพท์ กรณีเร่งด่วน นพ. บุรินทร์ โทร. 089- 6667553 E-mail : burinsura@hotmail.comburinsura@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt กรมสุขภาพจิต. สรุปการดำเนินงาน โครงการรวมใจปรองดอง สมานฉันท์ กิจกรรมการ เยียวยาจิตใจ จำนวนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับบาดเจ็บและ ผู้เสียชีวิต ที่มีชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google