งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4 หลักการและเหตุผล ศิลปะการพูดเป็นฐานหรือบันไดแห่งความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานขาย ซึ่ง เป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะการพูดในเชิงบวกและใน ขณะเดียวกัน ในการนำเสนอขายต้องมีบุคลิกภาพที่ ดี มีความกระตือรือร้น วางแผนการขายมาอย่างดีมี ความพร้อมทุกด้าน ถ้าสามารถโน้มน้าวจูงใจให้เขา คล้อยตามด้วยศิลปะการพูดก็จะยิ่งสามารถปิดการ ขายได้เร็วยิ่งขึ้น หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในการขาย ” คือคำตอบ สุดท้ายในการเพิ่มศักยภาพหรือติดอาวุธให้กับนัก ขายมืออาชีพ เพื่อก้าวหน้าไปอีกระดับ เพิ่มเติมเต็ม ศักยภาพที่มีอยู่ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อ ความก้าวหน้าในอาชีพการขายต่อไป

5

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดในการขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อเพิ่มทักษะการพูด การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อสามารถนำการพูดด้านพูดและการพัฒนา บุคลิกภาพไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7

8

9 เนื้อหาหลักสูตร ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) - ความสำคัญของการพูด กับนักขาย - นักขายที่ดีคือนักพูดที่ดี - การพัฒนาบุคลิกภาพ ทางการขาย - หลักจิตวิทยาการพูดใน งานขาย - การเสนอขายต่อหน้า ลูกค้า - ศิลปะการพูดในการขาย - Workshop1: บทบาท สมมติในการพูดเพื่องาน ขาย - การเสนอขายต่อที่ประชุม - การเตรียมการพูดเพื่อ การขาย - การวิเคราะห์ลูกค้าที่จะ เสนอขาย - การใช้สื่อและอุปกรณ์ ประกอบการขาย - การพูดและการสาธิตใน การขาย - การพูดสรุปปิดการขาย - Workshop1: การเสนอ ขายต่อที่ประชุม

10 วิธีการฝึกอบรม - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์ - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมีวิทยากรให้ คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด และแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง ทันทีทันใด จำนวนสมาชิกต่อรุ่น - รับสมาชิกต่อรุ่น ไม่เกิน 40 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึก พูด สถานที่ฝึกอบรม ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ ระยะเวลา 2 วัน (9.00-16.00) คณะวิทยากร - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชน และทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

11 ติดต่อประสานงาน - คุณ................................................. โทร............................................. การประเมินผล 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของ วิทยากร 2. ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีทักษะในการพูดเพื่อการ ขายมากขึ้น 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ความมั่นใจ ใน บุคลิกภาพของตนเองในการติดต่อกับลูกค้า 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และนำความรู้ไปปรับ ใช้ได้จริง

12


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google