งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3 หลักการและเหตุผล ศิลปะการพูดเป็นฐานหรือบันไดแห่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในงานขาย ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะการพูดในเชิงบวกและในขณะเดียวกัน ใน การนำเสนอขายต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น วางแผนการขายมาอย่างดีมี ความพร้อมทุกด้าน ถ้าสามารถโน้มน้าวจูงใจให้เขาคล้อยตามด้วยศิลปะการพูดก็จะยิ่ง สามารถปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้น       หลักสูตร “ศิลปะการพูดในการขาย” คือคำตอบสุดท้ายในการเพิ่มศักยภาพหรือ ติดอาวุธให้กับนักขายมืออาชีพ เพื่อก้าวหน้าไปอีกระดับ เพิ่มเติมเต็มศักยภาพที่มีอยู่ให้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการขายต่อไป

4

5 วัตถุประสงค์  1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดในการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   2.เพื่อเพิ่มทักษะการพูด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ   3.เพื่อสามารถนำการพูดด้านพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพไปปรับใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

6

7

8 เนื้อหาหลักสูตร ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.)
- ความสำคัญของการพูดกับนักขาย - นักขายที่ดีคือนักพูดที่ดี - การพัฒนาบุคลิกภาพทางการขาย - หลักจิตวิทยาการพูดในงานขาย - การเสนอขายต่อหน้าลูกค้า - ศิลปะการพูดในการขาย - Workshop1: บทบาทสมมติในการพูดเพื่องานขาย - การเสนอขายต่อที่ประชุม - การเตรียมการพูดเพื่อการขาย - การวิเคราะห์ลูกค้าที่จะเสนอขาย - การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการขาย - การพูดและการสาธิตในการขาย - การพูดสรุปปิดการขาย - Workshop1: การเสนอขายต่อที่ประชุม

9 วิธีการฝึกอบรม        - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์     - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด และแก้ไข ข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด   จำนวนสมาชิกต่อรุ่น      - รับสมาชิกต่อรุ่น ไม่เกิน 40คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกพูด สถานที่ฝึกอบรม    ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ ระยะเวลา   2 วัน ( ) คณะวิทยากร         - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย   วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย          - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

10 ติดต่อประสานงาน - คุณ. โทร. การประเมินผล 1
ติดต่อประสานงาน - คุณ โทร การประเมินผล 1.ประเมินจากการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยากร 2.ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีทักษะในการพูดเพื่อการขายมากขึ้น 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ความมั่นใจ ในบุคลิกภาพของตนเองในการติดต่อกับลูกค้า 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการขาย บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google