งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ. นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร รศ. พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ. นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร รศ. พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ. นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร รศ. พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง รศ. นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ รศ. นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ. พญ. ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ. นพ. รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ. นพ. โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร ผศ. พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร รศ. นพ. ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานจัดซื้อและบริหารพัสดุ รศ. นพ. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง นางสาวมาลินี ดุสิตากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริการ ผศ. นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ ภญ. เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานระบบยาและเวชภัณฑ์ ผศ. นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ผศ. พญ. พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ รศ. นพ. ดร. วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ นพ. สุภกิจ ขมวิลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ TRC.CH-TMR06-13-0437 นางไพลิน เจตน์เจริญรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริหาร รศ. นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริหารความเสี่ยง ------------- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล นางนวลจันทร์ จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการเงินและงบประมาณ

2 Associate Professor Sophon Napathorn, M.D. Director of King Chulalongkorn Memorial Hospital TRC.CH-TMR06-13-0437 Asso. Prof. Prasert Trivijitsilp, M.D. Deputy Director, Administrative Affairs Associate Professor Dootchai Chaiwanichsiri, M.D. Deputy Director, Financial Affairs Associate Professor Sompongse Suwanwalaikorn, M.D. Deputy Director, Service Affairs Associate Professor Chanchai Sittipunt, M.D. Deputy Director, Supporting Service Affairs Associate Professor Jiruth Sriratanaban, M.D.,MBA Ph.D. Deputy Director, Strategic Management and Quality Improvement Assistant Professor Yuwaree Pichitchok, M.D. Deputy Director, Human Resources Affairs Associate Professor Rattaplee Pak-art, M.D.,F.A.C.S. Deputy Director, Information Technology Kanjanee Opastipagorn Director of Nursing ------------------------ Assistant Director, Human Resources Affairs Supakij Khomvilai, M.D. Assistant Director, Information Technology Affairs Assistant Professor Parima Hirunwiwatkul, M.D. Assiatant Director, Quality Development Affairs Penprapa Tangwanchareon Assiatant Director, Pharmaceutical and Medical Equipment system Affairs Associate Professor Chawalit Lertbutsayanukul, M.D. Assiatant Director, Supporting Service Affairs Pailin Jedjaroenruk Assiatant Director, Administrative Affairs Associate Professor Weerapan Khovidhunkit, M.D.,Ph.D. Assistant Director, Financial Affairs Malinee Dusitakorn Assiatant Director, Service Affairs Associate Professor Sopark Manasnayakorn, M.D.,Ph.D. Assistant Director, Physical and Building Affairs Nuanchan Chongsawat Assiatant Director, Finance andBudget Associate Professor Apichai Angspatt, M.D. Assistant Director, Critical and Emergency Patient Affairs Associate Professor Wiroj Jiamjarasrangsi, M.D.,Ph.D. Assiatant Director, Health Promotion Affairs Assistant Professor Sukanya Chaikittisilpa, M.D. Assistant Director, Environmental and Building Affairs Associate Professor Ruenreong Leelanukrom, M.D. Assistant Director, Risk Management Affairs Associate Professor Songklot Aeumjaturapat, M.D. Assistant Director, Purchasing and Supplies Administrative Affairs


ดาวน์โหลด ppt รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ. นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร รศ. พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google