งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และ แนวทางในการพัฒนาพรรค การเมืองได้เป็น ” สถาบันทาง การเมือง ” ที่เข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และ แนวทางในการพัฒนาพรรค การเมืองได้เป็น ” สถาบันทาง การเมือง ” ที่เข้มแข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และ แนวทางในการพัฒนาพรรค การเมืองได้เป็น ” สถาบันทาง การเมือง ” ที่เข้มแข็ง

2 ๓. ๑ ท่านมีแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมืองอย่างไรบ้าง ๓. ๒ ท่านสามารถสร้างงานใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง ๓. ๓ มีสิ่งใดที่คิดว่าต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนเพื่อให้ การปฏิบัติตามข้อ ๓. ๑ และข้อ ๓. ๒ ประสบ ความสำเร็จได้

3 จุดแข็ง - ระเบียบ / กฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องมีการรองรับในการทำงาน ของงานพรรคการเมือง ไว้แล้วสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเช่น พรป. ว่าด้วย พรรคการเมือง พ. ศ. ๒๕๕๐ จุดอ่อน - การปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนของพรรคการเมืองไม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประชาชน / สมาชิกพรรค / เจ้าหน้าที่พรรค - สาขา ยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง อย่างแท้จริง / การบริหารงานภายในพรรค / สาขาพรรคไม่ เป็นปีกแผ่น / พรรคไม่ได้ทำประโยชน์ ให้กับประชาชนโดยส่วนรวม / งบประมาณการสนับสนุนใน การบริหารพรรค - สาขาพรรคต่างๆ ไม่ทั่วถึงเพียงพอ / การบังคับใช้กฎหมายไม่เสมอภาค เป็นไปแนวทางเดียวกัน อุปสรรค / ภัยคุกคาม - จำนวนบุคลากร. / ผลประโยชน์ของพรรค / คุณธรรม

4 แนวทางปรับปรุง  จุดแข็ง - ส่งเสริมกรอบแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน  จุดอ่อน - กำหนดแนวทางในการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ แก้ไขระเบียบ ข้อกฎหมาย  โอกาส - เปิดโอกาสให้ภาครัฐ / ภาคเอกชน / ทุกภาคส่วนได้เข้า มาสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้ และอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายของ กกต.

5  อุปสรรค / ภัยคุกคาม - พัฒนา / เพิ่ม บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มาตราการลงโทษให้ชัดเจน ๓. ๑ แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของงานพรรคการเมือง อย่างไรบ้างให้ ( อธิบายเป็นรูปธรรม ) ๓. ๑. ๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วน ของงานพรรคการเมืองให้ชัดเจนโดยลงรายละเอียดใน การปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑มกราคมของทุกปีจนถึง ๑ มี. ค. ของปีถัดไป ๓. ๑. ๒ ให้ กกต. จว จัดทำเอกสารเผยแพร่สำหรับ แจกจ่ายหรือใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากที่ กกต. จัดทำเพราะเข้าใจสภาพพื้นที่ คน วิธีการที่เหมาะสม เช่น

6

7 ๓. ๑. ๓ การนิเทศก์สาขาพรรคการเมือง ๓. ๑. ๔ ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่นการไปให้ความรู้ เกี่ยวกับพรรคการเมือง เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆแก่ชุมชนย่อย ในพื้นที่

8 ควรจัดทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อเป็นตัวอย่าง การดำเนินกิจกรรมให้กับสาขาพรรคการเมือง ๒ จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆทั้งของพนักงาน / เจ้าหน้าที่สาขา / ประชาชน เพื่อให้มีวามรู้และการเข้าใจที่ถูกต้อง ๓ จัดกิจกรรมประชาชนในการส่งเสริมการตรวจสอบการ ทำงานของนักการเมืองที่มีคุณธรรม ๔ จัดทำวีดีโอทัศน์เกี่ยวกับหน้าที่ สิทธิของสมาชิกพรรค การเมืองให้รู้และเข้าใจในหน้าที่ ที่แท้จริงเพื่อให้เป็นการกระตุ้นนักการเมืองให้ปฏิบัติอยู่ใน กรอบ

9 สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ระดมความคิดจากองค์ภายนอกทุกภาคส่วน เพื่อกำหนด แนวทางในการดำเนินกิจกรรมพรรคการเมือง เพื่อให้พรรค การเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง เพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับงาน นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ที่ได้จากการประชุมทุก ครั้งไปวิเคราะห์ และนำไปแก้ไข ปรับปรุง อย่างจริงจัง


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และ แนวทางในการพัฒนาพรรค การเมืองได้เป็น ” สถาบันทาง การเมือง ” ที่เข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google