งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเภทของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.watanyoo.com สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความ เป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

4 นักจิตวิทยาหลายท่านได้ทำการศึกษาแบบแผนทาง บุคลิกภาพ โดยปรากฏเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะ ต่างกัน ดังนี้ คาร์ล กุลสตาฟ จุง (Carl Gustary Jung) จำแนก บุคลิกภาพเป็น 2 ประเภทคือ บุคลิกภาพแบบอินโทรเวิท (Introvert) บุคลิกภาพแบบอิน โทรเวิทนั้น เมื่อมีความกดดัน ทางอารมณ์หรือเมื่อมีความ ขัดแย้งในใจ จะมีแนวโน้มที่จะเก็บตัว เก็บความทุกข์ไว้กับ ตนเอง ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ ภายนอก ชอบคิด ชอบทำอะไรเงียบ ๆ อยู่คนเดียว และชอบ ครุ่นคิดคนเดียว บุคคลที่มีลักษณะอินโทรเวิทมาก โอกาสที่จะมี ความผิดปกติทาง จิตทางอารมณ์และทางบุคลิกภาพ จะเกิดขึ้นได้มาก บุคลิกภาพแบบเอกซโทรเวิท (Extrovert) บุคคลที่มี บุคลิกภาพ แบบเอกซโทรเวิท จะมีลักษณะตรงข้ามกับอินโทรเวิท บุคคล ประเภทนี้ หากมี ความยุ่งยากใจ หรือมีความขัดแย้งในใจ จะไม่เก็บตัวหรือ หมกมุ่นอยู่คนเดียว แต่จะหาทางออกโดยการเข้าสังคม นอกจากนี้บุคคลประเภท เอกซโทรเวิทจะ เป็นบุคคลที่มีน้ำใจ สนใจต่อผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว สนใจต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกมากกว่าจะ จดจ่อสนใจเฉพาะเรื่องของตนหรือภายในใจตนเองเท่านั้น มี ความสนใจในการเข้าสังคม ชอบสังคมชอบพบปะผู้คนมากกว่า สิ่งของ ชอบสมาคม ชอบอาชีพที่มีการติดต่อกับผู้คน

5 อย่างไรก็ตาม ลักษณะของอินโทรเวิท และ เอกซโทรเวิทนั้น ไม่สามารถจะแยกกันได้อย่าง เด็ดขาด เพราะว่าคนส่วนมากจะมีลักษณะที่เรียก แอมบิเวิท (Ambivert) คือมีลักษณะก้ำกึ่ง ระหว่างอินโทรเวิท และเอกซโทรเวิท โดยใน บางครั้งเขาอาจจะมีลักษณะที่โน้มเอียงไปในทาง อินโทรเวิท บางครั้งมีแนวโน้มเอียงไปในทางเอกซ โทรเวิทได้ แบบฉบับของบุคลิกภาพของจุงนั้น สังคมยอมรับแบบเอกซโทรเวิทมากกว่าแบบอิน โทรเวิท แบบอินโทรเวิทนั้น เป็นผู้ที่ไม่ก่อ ประโยชน์ให้แก่สังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่มาก เท่าที่ควร สังคมอาจจะเจริญก้าวหน้าจำเป็นต้อง อาศัยสมาชิกของสังคมที่สามารถแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก และ สามารถก่อประโยชน์ให้สังคม

6 เอิร์นสท์ เครชเมอร์ (Ernst Kretschmer) แบ่ง บุคลิกภาพตามลักษณะทางร่างกาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ลักษณะของจิตใจไว้ 4 ประการคือ 1. พวกที่มีรูปร่างผอมสูง ตัวยาว ขายาว ความสูงไม่ สัมพันธ์กับน้ำหนัก (Asthenia Type) บุคคลประเภทนี้มี จิตใจที่ไม่ใคร่ทุกข์ร้อน ชอบคิด ชอบฝัน แต่หากบุคคล ประเภทนี้มีจิตใจผิดปกติ จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคจิตเภท 2. พวกที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ย แคระ มีลักษณะคล้าย มะขามข้อเดียว (Pyknic type) บุคคลประเภทนี้มักจะเจ้า อารมณ์ ดีใจง่าย โกรธง่าย ชอบสนุกสนาน แต่หากบุคคล ประเภทนี้มีจิตใจผิดปกติ จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรค ประสาทแบบคลั่ง - ซึมเศร้า 3. พวกที่มีรูปร่างสูงใหญ่มากเกินไป และร่างกายไม่ สมประกอบ (Dysphasic type) บุคคลประเภทนี้มักจะมี เชาว์ปัญญาต่ำและมักจะมีปมด้อยเกี่ยวกับรูปร่างของตน 4. พวกที่มีรูปร่างสมส่วน แข็งแรง ล่ำสัน (Athletic type) บุคคลประเภทนี้จะชอบผจญภัย ต่อสู้ กล้าได้กล้า เสีย มักจะไม่มีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติทางจิตใจ


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของบุคลิกภาพ บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google