งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง)
3.2 การสำรวจค่าระดับ รทก. (ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง)

2 การรายงานให้กระทรวงคมนาคม
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 18 จังหวัด รวม 349 สาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 34 จังหวัด รวม 632 สาย เตรียมส่งครั้งที่ 4 วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 รายละเอียด รทก. ที่เตรียมส่งรายงาน 20 จังหวัด รวม 650 สาย ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

3 กราฟแสดงการรายงานค่าระดับ รทก.
สายทางทั้งหมด 3,271 สาย ระยะทางทั้งหมด 47, กม. รายงาน รทก.แล้ว จำนวน 1,537 สาย รายงานผลการสำรวจ รทก.แล้ว 1,634 สายทาง ยังไม่รายงานผลสำรวจ รทก. 1,637 สายทาง ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

4 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. ระดับ รทก. ที่สำรวจแล้ว
ลำดับ รหัสสายทาง ระยะทาง (กม.) โครงข่ายทาง ระดับ รทก. ที่สำรวจแล้ว สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. จำนวนสายทาง 1 สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 ( ปทุมธานี ) 1, 157 21 สาย 2 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 ( สระบุรี ) 2, 228 216 3 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ( ชลบุรี ) 2, 179 155 4 สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ( เพชรบุรี ) 2, 111 5 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 ( นครราชสีมา ) 4, 239 50 6 สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 ( ขอนแก่น ) 3, 178 62 7 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 3, 225 145 8 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 2, 196 108 9 สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 1, 153 48 10 สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 3, 174 117 11 สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 ( สุราษฎร์ธานี ) 2, 165 60 12 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) 2, 190 55 13 สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 2, 159 151 14 สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 2, 210 82 15 สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 ( อุดรธานี ) 2, 137 79 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

5 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก.
ที่ลำดับ รหัสสายทาง ระยะทาง (กม.) โครงข่ายทาง ระดับ รทก สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. จำนวนสายทาง 16 สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 3, 208 50 สาย 17 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย ) 1, 99 81 18 สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 ( กระบี่ ) 1, 158 43 รวม 47, 3,271 1,634 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

6 จบการนำเสนอ

7 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 1-2)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 1 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดปทุมธานี 27 2 จังหวัดนนทบุรี 33 4 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 49  10 5 จังหวัดสมุทรปราการ 13 95.280  7 จังหวัดอ่างทอง 35 รวมสิ้น 157 1, 21 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 2 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดสระบุรี 51 2 จังหวัดชัยนาท 45 3 จังหวัดลพบุรี 97 1, 91 4 จังหวัดสิงห์บุรี 29 รวมทั้งสิ้น 228 2, 216

8 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 3-4)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 3 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน   (กม.) 1 จังหวัดชลบุรี 26 25 2 จังหวัดจันทบุรี 38 32  3 จังหวัดตราด 27 4 จังหวัดระยอง 50 44 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสัตหีบ  27 รวมทั้งสิ้น 179 2, 155 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 4 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง(กม.) จำนวน กม. 1 จังหวัดเพชรบุรี 32 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 10 3 จังหวัดราชบุรี 62 39 4 จังหวัดสมุทรสงคราม 22 5 จังหวัดสมุทรสาคร 45 6 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบททับสะแก 14 รวมทั้งสิ้น 216 2, 111

9 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 5)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 5 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. จำนวนสายทาง ระยะทาง(กม.) จำนวน กม. สายทาง 1 จังหวัดนครราชสีมา 35  20 2 จังหวัดชัยภูมิ 50 10  3 จังหวัดบุรีรัมย์  49 4 จังหวัดสุรินทร์ 30  2 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง 16  3 6 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทนานวน 15 7 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประทาย 14 8 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง 18  18 9 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว 11  0 รวมทั้งสิ้น 239 4,  106

10 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 6)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 6 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง(กม.) จำนวน กม. 1 จังหวัดขอนแก่น 31  3 2 จังหวัดมหาสารคาม 37 37  3 จังหวัดร้อยเอ็ด 51 4 จังหวัดเลย 22  22 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพล 13 6 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ 24 รวมทั้งสิ้น 178 3,  62

11 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 7)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 7  โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม.  สายทาง 1 จังหวัดอุบลราชธานี (อบ.) 27  9 2 จังหวัดยโสธร (ยส.) 34  10 3 จังหวัดศรีสะเกษ (ศก.) 63  56 4 จังหวัดอำนาจเจริญ (อจ.) 24  23 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ 17  17 6 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม 21  21 7 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทตระการพืชผล 20  3 8 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ 19  6 รวมทั้งสิ้น 225 3,  145

12 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 8-9)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 8 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดนครสวรรค์ 47 28 2 จังหวัดกำแพงเพชร 42 3 จังหวัดตาก 24 4 จังหวัดพิจิตร 53 33 5 จังหวัดอุทัยธานี 25 รวมทั้งสิ้น 196 2, 108 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 9 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ 33 33  2 จังหวัดพิษณุโลก 28  20 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ 52 37 4 จังหวัดสุโขทัย 40 39 รวมทั้งสิ้น 153 1, 129

13 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 10-11)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 10 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดเชียงใหม่ 31 30 2 จังหวัดแพร่ 44 18 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19 4 จังหวัดลำปาง 32 5 จังหวัดลำพูน 34 33 6 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทฝาง 14 รวมทั้งสิ้น 174 3, 117 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 11 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 2 จังหวัดชุมพร 43 10 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช 51 7 4 จังหวัดระนอง 23 15 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเชียรใหญ่ 20 รวมทั้งสิ้น 165 2, 60

14 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 12-13)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 12 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดสงขลา 49 13 2 จังหวัดนราธิวาส 36 34 3 จังหวัดปัตตานี 47 6 4 จังหวัดยะลา 26 5 จังหวัดสตูล 32 รวมทั้งสิ้น 190 2, 55 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 13 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 32 28 2 จังหวัดนครนายก 22 3 จังหวัดปราจีนบุรี 39 37 4 จังหวัดสระแก้ว 46 45 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์ 20 19 รวมทั้งสิ้น 159 2, 151

15 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 14-15)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 14 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดสุพรรณบุรี 82 2 จังหวัดกาญจนบุรี 51 44  3 จังหวัดนครปฐม 38  4 4 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทห้วยกระเจา 39  34 รวมทั้งสิ้น 210 2,  82 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 15 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดอุดรธานี 43 42 2 จังหวัดบึงกาฬ 19 3 จังหวัดหนองคาย 21 4 จังหวัดหนองบัวลำภู 34 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพิบูลรักษ์ 20 15 รวมทั้งสิ้น 137 2, 79

16 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 16-17)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 16 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 56 10 2 จังหวัดนครพนม 46 3 จังหวัดมุกดาหาร 26 23 4 จังหวัดสกลนคร 65 7 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี 15 รวมทั้งสิ้น 208 3, 50 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 17 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดเชียงราย 43 2 จังหวัดน่าน 20 3 จังหวัดพะเยา 36 18 รวมทั้งสิ้น 99 1, 81

17 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 12-18)
ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 18 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทาง ระยะทาง จำนวน กม. 1 จังหวัดกระบี่ 39  4 2 จังหวัดตรัง 31 11 3 จังหวัดพังงา 22  22 4 จังหวัดพัทลุง 45 6 5 จังหวัดภูเก็ต 21 รวมทั้งสิ้น 158 1, 43 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt (ค่าระดับน้ำทะเลปานกลาง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google