งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 18 จังหวัด รวม 349 สาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 34 จังหวัด รวม 632 สาย เตรียมส่งครั้งที่ 4 วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 รายละเอียด รทก. ที่เตรียมส่งรายงาน 20 จังหวัด รวม 650 สาย การรายงานให้กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

3 สายทางทั้งหมด 3,271 สาย ระยะทางทั้งหมด 47, กม. รายงาน รทก.แล้ว จำนวน 1,537 สาย รายงานผลการ สำรวจ รทก.แล้ว 1,634 สายทาง ยังไม่รายงานผล สำรวจ รทก. 1,637 สายทาง ยังไม่รายงานผล สำรวจ รทก. 1,637 สายทาง กราฟแสดงการรายงานค่าระดับ รทก. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

4 ลำดับรหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทาง ระดับ รทก. ที่สำรวจแล้ว สายทางระยะทาง จำนวนกม. จำนวนสายทาง 1 สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 ( ปทุมธานี ) 1, , สาย 2 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 ( สระบุรี ) 2, , สาย 3 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ( ชลบุรี ) 2, , สาย 4 สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ( เพชรบุรี ) 2, , สาย 5 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 ( นครราชสีมา ) 4, , สาย 6 สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 ( ขอนแก่น ) 3, , สาย 7 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 3, , สาย 8 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 2, , สาย 9 สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 1, , สาย 10 สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 3, , สาย 11 สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 ( สุราษฎร์ธานี ) 2, , สาย 12 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) 2, , สาย 13 สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 2, , สาย 14 สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 2, , สาย 15 สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 ( อุดรธานี ) 2, , สาย สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

5 ที่ ลำดับ รหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทาง ระดับ รทก สายทางระยะทาง จำนวนกม. จำนวนสายทาง 16 สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 3, , สาย 17 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 ( เชียงราย ) 1, , สาย 18 สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 ( กระบี่ ) 1, , สาย รวม 47, ,271 47, ,634 สาย สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

6 จบการนำเสนอ

7 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 1 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง รวมสิ้น1571, ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 2 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี971, จังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้น2282, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 1-2)

8 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 3 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวน (กม.)สายทาง 1จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสัตหีบ รวมทั้งสิ้น 1792, ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 4 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง(กม.) จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบททับสะแก รวมทั้งสิ้น 2162, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 3-4)

9 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 5 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. จำนวนสายทางระยะทาง(กม.) จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทนานวน ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประทาย ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำ เขียว รวมทั้งสิ้น 2394, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 5)

10 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 6 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง(กม.) จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพล ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ รวมทั้งสิ้น 1783, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 6)

11 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 7 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม. สายทาง 1จังหวัดอุบลราชธานี (อบ.) จังหวัดยโสธร (ยส.) จังหวัดศรีสะเกษ (ศก.) จังหวัดอำนาจเจริญ (อจ.) ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทตระการพืชผล ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ รวมทั้งสิ้น 2253, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 7)

12 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 8 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 1962, ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 9 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 1531, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 8-9)

13 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 10 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม. 1จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทฝาง รวมทั้งสิ้น 1743, ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 11 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง สายทาง จำนวนกม. 1จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเชียรใหญ่ รวมทั้งสิ้น 1652, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 10-11)

14 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 12 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 1902, ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 13 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 1592, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 12-13)

15 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 14 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทห้วย กระเจา รวมทั้งสิ้น 2102, ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 15 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพิบูลรักษ์ รวมทั้งสิ้น 1372, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 14-15)

16 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 16 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี รวมทั้งสิ้น 2083, ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 17 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 991, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 16-17)

17 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 18 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 1581, สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 12-18) ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google