งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 18 จังหวัด รวม 349 สาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 34 จังหวัด รวม 632 สาย เตรียมส่งครั้งที่ 4 วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 รายละเอียด รทก. ที่เตรียมส่งรายงาน 20 จังหวัด รวม 650 สาย การรายงานให้กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

3 สายทางทั้งหมด 3,271 สาย ระยะทางทั้งหมด 47,916.025 กม. รายงาน รทก.แล้ว จำนวน 1,537 สาย รายงานผลการ สำรวจ รทก.แล้ว 1,634 สายทาง ยังไม่รายงานผล สำรวจ รทก. 1,637 สายทาง ยังไม่รายงานผล สำรวจ รทก. 1,637 สายทาง กราฟแสดงการรายงานค่าระดับ รทก. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

4 ลำดับรหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทาง ระดับ รทก. ที่สำรวจแล้ว สายทางระยะทาง จำนวนกม. จำนวนสายทาง 1 สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 ( ปทุมธานี ) 1,765.6111571,765.61121 สาย 2 สำนักทางหลวงชนบทที่ 2 ( สระบุรี ) 2,460.4372282,460.437216 สาย 3 สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 ( ชลบุรี ) 2,316.4611792,316.461155 สาย 4 สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ( เพชรบุรี ) 2,496.8322162,496.832111 สาย 5 สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 ( นครราชสีมา ) 4,369.3062394,369.30650 สาย 6 สำนักทางหลวงชนบทที่ 6 ( ขอนแก่น ) 3,544.0651783,544.06562 สาย 7 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 3,824.6852253,824.685145 สาย 8 สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 2,999.1411962,999.141108 สาย 9 สำนักทางหลวงชนบทที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 1,923.7431531,923.74348 สาย 10 สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 3,059.5911743,059.591117 สาย 11 สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 ( สุราษฎร์ธานี ) 2,316.3731652,316.37360 สาย 12 สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา ) 2,467.1421902,467.14255 สาย 13 สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 2,350.9511592,350.951151 สาย 14 สำนักทางหลวงชนบทที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 2,849.6012102,849.60182 สาย 15 สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 ( อุดรธานี ) 2,516.8761372,516.87679 สาย สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

5 ที่ ลำดับ รหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทาง ระดับ รทก สายทางระยะทาง จำนวนกม. จำนวนสายทาง 16 สำนักทางหลวงชนบทที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 3,611.8142083,611.81450 สาย 17 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 ( เชียงราย ) 1,403.823991,403.82381 สาย 18 สำนักทางหลวงชนบทที่ 18 ( กระบี่ ) 1,639.5731581,639.57343 สาย รวม 47,916.0253,271 47,916.02 5 1,634 สาย สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

6 จบการนำเสนอ

7 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 1 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดปทุมธานี27429.971 2จังหวัดนนทบุรี33287.5764 3จังหวัดพระนครศรีอยุธยา49550.681 10 5จังหวัดสมุทรปราการ1395.280 7 4จังหวัดอ่างทอง35402.103 รวมสิ้น1571,765.61121 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 2 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดสระบุรี 51518.42951 2จังหวัดชัยนาท 51685.34745 3 จังหวัดลพบุรี971,009.48791 4 จังหวัดสิงห์บุรี29247.17429 รวมทั้งสิ้น2282,460.437216 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 1-2)

8 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 3 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวน (กม.)สายทาง 1จังหวัดชลบุรี26456.70725 2จังหวัดจันทบุรี38626.31632 3จังหวัดตราด38349.57827 4จังหวัดระยอง50598.41744 5ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสัตหีบ27285.443 27 รวมทั้งสิ้น 1792,316.461155 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 4 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง(กม.) จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดเพชรบุรี32495.84332 2จังหวัดประจวบคีรีขันธ์24403.68810 3จังหวัดราชบุรี62795.14939 4จังหวัดสมุทรสงคราม39217.12722 5จังหวัดสมุทรสาคร45367.3115 6ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบททับสะแก14217.7143 รวมทั้งสิ้น 2162,496.832111 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 3-4)

9 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 5 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. จำนวนสายทางระยะทาง(กม.) จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดนครราชสีมา35662.287 20 2จังหวัดชัยภูมิ50853.65010 3จังหวัดบุรีรัมย์50819.856 49 4จังหวัดสุรินทร์30536.158 2 5ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทคง16277.306 3 6ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทนานวน15308.191 2 7ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทประทาย14287.805 2 8ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพุทไธสง18326.848 18 9 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำ เขียว11297.205 0 รวมทั้งสิ้น 2394,369.306 106 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 5)

10 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 6 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง(กม.) จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดขอนแก่น31769.553 3 2จังหวัดมหาสารคาม37637.54337 3จังหวัดร้อยเอ็ด51884.184 4จังหวัดเลย22505.159 22 5ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพล13210.963 6ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ24536.663 รวมทั้งสิ้น 1783,544.065 62 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 6)

11 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 7 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม. สายทาง 1จังหวัดอุบลราชธานี (อบ.)27578.409 9 2จังหวัดยโสธร (ยส.)34602.954 10 3จังหวัดศรีสะเกษ (ศก.)63883.519 56 4จังหวัดอำนาจเจริญ (อจ.)24398.085 23 5ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์17314.717 17 6ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม21359.036 21 7ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทตระการพืชผล20378.052 3 8ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ19309.913 6 รวมทั้งสิ้น 2253,824.685 145 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 7)

12 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 8 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดนครสวรรค์47732.50928 2จังหวัดกำแพงเพชร47773.76142 3จังหวัดตาก24357.9144 4จังหวัดพิจิตร53708.69333 5จังหวัดอุทัยธานี25426.2641 รวมทั้งสิ้น 1962,999.141108 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 9 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดอุตรดิตถ์33344.95333 2จังหวัดพิษณุโลก28528.518 20 3จังหวัดเพชรบูรณ์52608.11537 4จังหวัดสุโขทัย40442.15739 รวมทั้งสิ้น 1531,923.743129 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 8-9)

13 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 10 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม. 1จังหวัดเชียงใหม่31539.71730 2จังหวัดแพร่44559.75318 3จังหวัดแม่ฮ่องสอน19642.98218 4จังหวัดลำปาง32594.9384 5จังหวัดลำพูน34439.79233 6ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทฝาง14282.40914 รวมทั้งสิ้น 1743,059.591117 ลำดับที่ จังหวัด/ใน สทช.ที่ 11 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง สายทาง จำนวนกม. 1จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28441.49928 2จังหวัดชุมพร43552.26510 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช51676.2907 4จังหวัดระนอง23312.80215 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทเชียรใหญ่20333.517 รวมทั้งสิ้น 1652,316.37360 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 10-11)

14 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 12 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดสงขลา49596.49413 2จังหวัดนราธิวาส36419.27434 3จังหวัดปัตตานี47502.6906 4จังหวัดยะลา26375.5872 5จังหวัดสตูล32573.097 รวมทั้งสิ้น 1902,467.14255 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 13 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดฉะเชิงเทรา32529.94928 2จังหวัดนครนายก22261.07022 3จังหวัดปราจีนบุรี39471.45537 4จังหวัดสระแก้ว46679.13345 5ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์20409.34419 รวมทั้งสิ้น 1592,350.951151 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 12-13)

15 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 14 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดสุพรรณบุรี 82978.981 2จังหวัดกาญจนบุรี51812.99744 3 จังหวัดนครปฐม38466.321 4 4 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทห้วย กระเจา39591.302 34 รวมทั้งสิ้น 2102,849.601 82 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 15 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดอุดรธานี43723.97642 2จังหวัดบึงกาฬ19419.9651 3จังหวัดหนองคาย21424.86321 4จังหวัดหนองบัวลำภู34562.246 5ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทพิบูลรักษ์20385.82615 รวมทั้งสิ้น 1372,516.87679 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 14-15)

16 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 16 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดกาฬสินธุ์ 56859.25910 2จังหวัดนครพนม46845.50510 3 จังหวัดมุกดาหาร26480.94823 4จังหวัดสกลนคร651187.9537 5 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี15238.149 รวมทั้งสิ้น 2083,611.81450 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 17 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดเชียงราย 43655.28143 2จังหวัดน่าน20352.37320 3จังหวัดพะเยา36396.16918 รวมทั้งสิ้น 991,403.82381 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 16-17)

17 ลำดับที่จังหวัด/ใน สทช.ที่ 18 โครงข่ายทาง ระดับ รทก. สายทางระยะทาง จำนวนกม.สายทาง 1จังหวัดกระบี่ 39490.662 4 2จังหวัดตรัง 31358.44911 3 จังหวัดพังงา22184.230 22 4 จังหวัดพัทลุง45492.9946 5 จังหวัดภูเก็ต21113.238 รวมทั้งสิ้น 1581,639.57343 สรุปผลการสำรวจค่าระดับ รทก. (สทช.ที่ 12-18) ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สรุปรายละเอียด รทก. ส่งรายงานแล้ว 3 สาย ได้แก่ ถนนราชพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ และ ถนนนครอินทร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google