งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน วาดวยหลักเกณฑการยื่น เรื่องรองเรียน การรับเรื่องรองเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน วาดวยหลักเกณฑการยื่น เรื่องรองเรียน การรับเรื่องรองเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน วาดวยหลักเกณฑการยื่น เรื่องรองเรียน การรับเรื่องรองเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใช พลังงาน เกี่ยวกับความเดือดรอน เสียหายและขอพิพาทระหวางผูใช พลังงานกับ ผูรับใบอนุญาต พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 สิงหาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เรื่องรองเรียน หมายความวา คํารองเรียน ของผูใชพลังงานเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร อน เสียหายอันเนื่องมาจากการใหบริการ หรือการเรียกเก็บคาบริการไมถูกตองหรือไม เปนธรรมของผูรับ ใบอนุญาต หรือคํารอง เรียนของผูใชพลังงานเกี่ยวกับขอพิพาท กับผูรับใบอนุญาต

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ ผูรอง หมายความวา ผูใชไฟฟาหรือผูใชก าซธรรมชาติซึ่งไมใชผูรับใบอนุญาตและให หมายความรวมถึงผูประสงคใชไฟฟาหรือใช กาซธรรมชาติที่ไดยื่นคําขอกับผูรับ ใบอนุญาตไวแลว ซึ่งยื่นเรื่องรองเรียนตามที่ กําหนดในระเบียบนี้ และใหหมายความ รวมถึงผูที่ไดรับมอบอํานาจจาก ผูรองให ดําเนินการแทนดวย ขอพิพาท หมายความวา ขอโตเถียงหรือข อโตแยงระหวางผูใชพลังงานกับผูรับ ใบอนุญาต

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ คณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต หมายความวา คณะกรรมการผูใชพลังงาน ประจําเขต ที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่เกิด เรื่องรองเรียน สํานักงานประจําเขต หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงานประจําเขต ที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่ เกิดเรื่องรองเรียน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ การยื่นเรื่องรองเรียน ผูรองที่ประสงคจะรองเรียนใหยื่นเรื่องรอง เรียนเปนหนังสือ หรือรองเรียนดวยวา จาตอคณะกรรมการผูใชพลังงานประจําเขต ตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ การรับเรื่องรองเรียน เมื่อสํานักงานประจําเขตไดรับหนังสือรอง เรียน ใหสํานักงานประจําเขตดําเนินการ ตรวจสอบหนังสือรองเรียน หากเห็นวาเปนเรื่องรองเรียนที่ไมถูกตอง ครบถวนหรือขาดรายละเอียด ขอเท็จจริงที่ ควรมี

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ใหสํานักงานประจําเขตมีหนังสือแจงใหผูรอง มาชี้แจง หรือใหผู รองแกไขหนังสือ รอง เรียนและสงกลับมายังสํานักงานประจําเขต หากผูรองเพิกเฉยไมดําเนินการภายใน 30 วัน ใหถือวาผูรองไมประสงคจะดําเนินการ ตามเรื่องรองเรียนตอไป การพิจารณาเรื่องรองเรียน เมื่อสํานักงานประจําเขตรับเรื่องรองเรียนแล ว ใหสํานักงานประจําเขตแจงกรรมการ ผูใช พลังงานประจําเขตในจังหวัดที่เกิดเรื่องรอง เรียนดําเนินการไกลเกลี่ยเพื่อระงับเรื่องรอง เรียน ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต วันที่ไดรับเรื่องรองเรียน หากคูกรณี สามารถตกลงและยุติปญหาตามเรื่องรอง เรียนได

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ใหกรรมการผูใชพลังงานประจําเขตจัดทํา บันทึกขอตกลงใหคูกรณีลงนามโดยให กําหนดเวลาที่จะดําเนินการแกไขเยียวยาป ญหาตามเรื่องรองเรียนตามที่จําเปนไวดวย หากไมสามารถไกลเกลี่ยได ใหคณะ กรรมการผูใชพลังงานประจําเขตดําเนินการ พิจารณา เรื่องรองเรียนตอไป

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ พลังงาน วาดวยหลักเกณฑการยื่น เรื่องรองเรียน การรับเรื่องรองเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google