งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย. ประกอบด้วย  จ.สกลนคร  จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร  จ.หนองคาย  จ.กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย. ประกอบด้วย  จ.สกลนคร  จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร  จ.หนองคาย  จ.กาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย

2 ประกอบด้วย  จ.สกลนคร  จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร  จ.หนองคาย  จ.กาฬสินธุ์

3 รูปแบบการบริหารจัดการระบบการส่งต่อ การส่งต่อผู้ป่วย -ก่อนการส่งต่อ -ขณะส่งต่อ -การรับผู้ป่วย -การส่งต่อกลับ การ ประเมิน ศูนย์ ประสาน การส่ง ต่อ การให้ คำปรึก ษา การเงิ น บุคลาก ร อุปกรณ์ ระบบสื่อ สาร ระบบ IT ระบบ เครือข่า ยที่ ปรึกษา มาตรฐา นคู่มือ แนวทาง คณะทำ งาน ระบบส่ง ต่อ

4 ผังเครือข่ายการส่งต่อ เขต 11 รพ.สกลนคร รพ.นครพนม รพ.ในจังหวัด สกลนคร รพ.ชุมชน จ.หนองคาย รพ.บุ่งคล้า รพ.ศรีวิไล รพ.พรเจริญ รพ.เซกา รพ.บึงโขงหลง รพ.บึงกาฬ รพ.ศูนย์ขอนแก่น รพ.ศูนย์อุดรธานี รพ.มุกดาหาร รพ.ชุมชน ในจ.สกลนคร (17 รพ.) รพ. เอกชน รพ. ทหาร รพ. ชุมชนใน จ. นครพนม (10 รพ.) รพ. ชุมชนใน จ. มุกดาหาร ( 6 รพ.) รพ.ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี รพ. ศูนย์ ขอนแก่นฯ รพ. ศูนย์ มะเร็งอุบล รพ. ศรี นครินทร์ รพ. เอกชน จ. มุกดาหาร จ. ยโสธร : รพ. เลิง นกทา จ. อำนาจ : รพ. ชานุ มาน จ. นครพนม : รพ. ธาตุพนม รพ. ชุมชนใน จ. นครพนม รพ.Refer มามากรพ.Refer มาน้อย รพ. นาหว้า รพ. นาแก รพ. ศรีสงคราม รพ. โพนสวรรค์ รพ. เรณูนคร รพ. ธาตุพนม รพ. บ้านแพง รพ. ปลาปาก รพ. นาทม รพ. ท่าอุเทน รพ.ศรีนครินทร์

5 ร. พ. สกลนคร ร. พ. โพนนาแก้ว ร. พ. คำตากล้าร. พ. อากาศ ร. พ. บ้านม่วง ร. พ. เจริญศิลป์ ร. พ. กุสุมาลย์ ร. พ. โคกศรีสุพรรณ ร. พ. วาริช ร. พ. เต่างอย ร. พ. นิคมน้ำอูน ร. พ. ส่องดาว ร. พ. พังโคนร. พ. พรรณา ร. พ. สว่าง ร. พ. พระอาจารย์ แบน หมายเหตุ รพ. ส่อง ดาว, รพ. เจริญศิลป์รับ ผู้กลับที่รพ. สว่าง ฯ ร. พ. พังโคน ร. พ. สว่าง ร. พ. กุดบาก ร. พ. วานร ผังการฝากผู้ป่วยกลับ ( จังหวัดสกลนคร ) ร. พ. พรรณนานิคม

6 ร. พ. สกลนคร ร. พ. พรเจริญ ร. พ. นครพนม ร. พ. นาแก ร. พ. บึงกาฬ ร. พ. วานร หมายเหตุ รพ.ธาตุพนมมารับผู้ป่วยกลับที่ ER รพ.นาแก ร. พ. กุสุมลาย์ ร. พ. ธาตุพนม ร. พ. โคกศรีสุพรรณ รพ. อากาศอำนวย ผังการฝากผู้ป่วยกลับ ( รพ. เขตรอยต่อ ) ร. พ. เซกา รพ. อากาศอำนวย รพ. พังโคน ร. พ. วานร รพ. คำตากล้า ร. พ. พรเจริญ ร. พ. ศรีวิไล ร. พ. บึงโขงหลง ร. พ. ศรีวิไล ร. พ. พรเจริญ ร. พ. บึงกาฬ ร. พ. ศรีสงคราม ร. พ. บ้านแพง ร. พ. บุ่งคล้า

7 งานพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ  เปิดเว็บไซด์จัดทำโปรแกรมการส่ง ต่อ  เป็นแหล่งข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสาร  แจ้งข้อมูลทรัพยากร แพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เตียง ICU ตู้อบเด็ก  ลงบันทึกข้อมูลการส่งต่อ Real time

8 ประโยชน์  โรงพยาบาลในเครือข่ายพื้นที่เขต 11 ได้รับข้อมูล ข่าวสารได้อย่าง ถูกต้องทั่วถึง  มีการติดต่อสารภายในเขต  ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อระบบ การส่งต่อ ทำให้ลดขั้นตอนการส่ง ลดเวลาการติดต่อประสานงาน  สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินผลให้

9 ประเด็นปรึกษาหารือ  มาตรฐานรถ Refer  ตัวชี้วัด  แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย  ประเมินความพึงพอใจของผู้ให้บริการ (ต่อศูนย์ประสานงานการส่งต่อ)  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อการส่งต่อ

10 มาตรฐานทุติภูมิตติยภูมิ 2.12.22.33.13.2 1 เป็นรถตู้สำหรับส่งต่อ ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุข ///// 2 เป็นรถที่ได้รับการตรวจสภาพตามกฎหมาย กำหนดทุกระยะการใช้งาน ///// 3 มีการตรวจสภาพและดูแลพร้อมใช้งาน///// 4 วัสดุ ครุภัณฑ์ 4.1 อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  Ambu bag with mask  Laryngoscope  ท่อช่วยหายใจขนาดต่างๆ  Airway  เครื่องช่วยหายใจ 4.2เครื่องปรับหยดสารละลาย (Infusion pump) 4.3 เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในกระแสโลหิต 4.4 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 4.5 EKG Monitor 4.6 เปลเข็นผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ 4.7 ยาฉุกเฉิน //////////*////////////*// //////////*////////////*// //////////*////////////*// ////////////////////////// ////////////////////////// มาตรฐานรถ Refer

11 สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเกณฑ์ ระดับปฏิบัติได้ ก.พ.52 มี.ค.52 เม.ย.52 พ.ค.52มิ.ย.52ก.ค.52 ส.ค.52ก.ย52 หมาย เหตุ 1. มีการจัดตั้งศูนย์ ประสานการส่งต่อ ระดับเขตและจังหวัด เขต 1 ศูนย์ จังหวัด 3 ศูนย์ ดำเนินการจัดตั้งตั้งแต่ ก.พ.52 ประชุม ทุก 3 เดือน 2. ร้อยละจำนวนครั้ง การถูกปฏิเสธการส่ง ต่อผู้ป่วย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 1 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 0.5 ครั้งที่ 3 ร้อยละ 0.25 1.46 0.24 0 0.15 0 1.29 0.15 0.30 0.15 0.76 0.46 0 0.75 0.45 0 0.28 0 2.38 0.10 0 เครื่อง ช่าย หายใจ เต็ม 3. ร้อยละการประสาน การส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต ภายใน 30 นาที ≥ 90%99.75100 99.85100

12 ตัวชี้วัดในระยะที่ 2 เริ่ม ต.ค.52 1. การจัดตั้งเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ 2. การกำหนดโรคหรือปัญหาสุขภาพ ที่ต้องส่งต่อแต่ละระดับ 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4. การจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือเกิด ภาวะแทรกซ้อน จากการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น HI, ACS, RDS ( โดยกำหนดจากการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อ ) 5. มาตรฐานรถส่งต่อในโรงพยาบาลระดับ 3.1, 2.3, 2.2, 2.1 6. ความพึงพอใจของแพทย์และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อ ผู้ป่วย 7. การจัดประชุม Referal Conference Case 3 ครั้ง / ปี

13


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งต่อเขต 11 และเครือข่าย. ประกอบด้วย  จ.สกลนคร  จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร  จ.หนองคาย  จ.กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google