งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อ.วีระชัย บุญปก : 081-8764701.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อ.วีระชัย บุญปก : 081-8764701."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อ.วีระชัย บุญปก : 081-8764701

2 สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต http://internet.nectec.or.th/

3 ความเสียหายที่พบขึ้นจริง

4 ความไม่สงบที่พบ กระทรวงไอซีทีเชือด “แคมฟร็อก” ปิดเกตเวย์เน็ตสกัดวัยโจ๋โชว์ออฟ หลวงพี่แห่โชว์รูป เว็บhi5 จีบสาวหวานแหวว หลวงพี่แห่โชว์รูป เว็บhi5 จีบสาวหวานแหวว ประเทศไทย เล่น แคมฟร็อก อันดับ 1 ของโลก ประเทศไทย เล่น Hi5 อันดับ 2 ของโลก สถิติจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

5 การบังคับใช้ของพ. ร. บ.  มีทั้งหมด ๓๐ มาตราแบ่งเป็น ๒ หมวดได้แก่  หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  หมวด ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่  ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  บังคับใช้ ๑ เดือนหลังจากประกาศ คือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐  องค์กรจะต้องมีความพร้อมภายใน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

6 ภาพกว้างของโครงสร้างพ. ร. บ. โครงสร้าง พ.ร.บ ว่า ด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ คำนิยาม หมวด ๑ ความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทำต่อ คอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ กระทำความผิด หมวด ๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

7 ม.๒๖: เก็บข้อมูลจราจร ๙๐ วันไม่เกิน ๑ ปี ม.๒๗: ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งศาล ระวางโทษ ปรับ 500,000 (ห้าแสนบาท) ต่อกรณีที่ไม่สามารถหา ผู้กระทำความผิดใน เครือข่ายที่รับผิดชอบนั้น ได้ ผู้ให้บริการ ใช้ คอมพิวเตอร์ กระทำ ความผิด กระทำต่อ คอมพิวเตอร์ ม.๕: การเข้าถึงระบบคอมฯ ม.๖: การล่วงรู้มาตรการการ ป้องกันการเข้าถึง ม.๗: การเข้าถึงข้อมูลคอมฯ ม.๘: การดักรับข้อมูลคอมฯ ม.๙: การรบกวนข้อมูลคอมฯ ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ ม.๑๓: การจำหน่าย/ เผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้ กระทำความผิด ม.๑๑: Spam mail ม.๑๔: การปลอมแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ เผยแพร่เนื้อหาอันไม่ เหมาะสม ลามก ม.๑๕: ความรับผิดของผู้ ให้บริการ ม.๑๖: การเผยแพร่ภาพ จากการตัดต่อ/ดัดแปลง

8 บทกำหนดโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบไม่เกิน ๖ เดือน ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกันไม่เกิน ๑ ปีไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิ ชอบ ไม่เกิน ๒ ปีไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๓ ปีไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๕ ปีไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ ไม่เกิน ๕ ปี ไม่มี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

9 บทกำหนดโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา ๑๒ การกระทำต่อความมั่นคงของ ประเทศ หรือ แก่ประชาขน (๑) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (๒) กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของ ประเทศ/เศรษฐกิจ แต่ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต (ใน ๒) ไม่เกิน ๑๐ ปี ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี ๑๐ ปี ถึง ๒๐ ปี + ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มี มาตรา ๑๓ การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน ๑ ปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๑๔ การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ลามก ข้อมูลปลอม ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๑๕ ผู้ใดจงใจสนับสนุน ม.๑๔ (ความ รับผิดของ ISP) ไม่เกิน ๕ ปี ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาตรา ๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง เก็บภาพที่เกิดจาการสร้างขึ้น ภาพลามก ตัด ต่อและทำให้ผู้อื่นเสียหาย (ถ้าสุจริต ไม่มี ความผิด ยอมความได้) ไม่เกิน ๓ ปี ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท

10 ข้อมูลที่น่าสนใจ  ลามก หมายความว่า สิ่งอันลามก คือ น่าอับอายในทางเพศต่อตา น่าอุจาดบัดสี ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ เป็นศิลปะอันแสดงถึงความงามและฝีมือของศิลปิน ศิลปะหรือลามกพิจารณา ตามความรู้สึกของวิญญูชนผู้มิใช่เคร่งต่อจารีตประเพณีโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไปตามสมัยของโลก รูปหญิงเปลือยกาย เห็นเด่นชัดเฉพาะถัน ส่วนโยนีถูก ระบายให้ลบเลือนเห็นเพียงฐาน แสดงสุขภาพอนามัยของการอาบแดด สอนวิธี เขียนส่วนสัดความงามของร่างกาย ไม่น่าเกลียดอุจาดบัดสีที่นิยมนำไปสู่ความ ใคร่ทางกามารมณ์ ไม่เป็นลามกอนาจาร (ฎีกาที่ ๙๗๘/๒๔๙๒ ฎ.๖๗๕) ภาพสตรีแสดงส่วนสัดความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่มีสิ่งปกปิด ส่วนล่าง พยายามปกปิดหรือทำเป็นเพียงเงาๆ ลบเลือนให้เป็นอวัยวะที่ราบเรียบแล้วไม่มี ลักษณะน่าเกลียด น่าอุจาดบัดสี ไม่เป็นภาพลามกตามมาตรานี้ (ฎีกาที่ ๑๒๒๓/ ๒๕๐๘ ฎ.๑๙๓๖) Source : กฎหมายอาญา ภาค ๒ ตอน ๑ ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ สำนักอบรมศีกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

11 พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ฉบับย่อ เข้าใจง่าย 1. เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้า ไป... เจอ คุก 6 เดือน ไป... เจอ คุก 6 เดือน 2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไป โพนทะนาให้คน อื่นรู้... เจอคุกไม่เกินปี โพนทะนาให้คน อื่นรู้... เจอคุกไม่เกินปี 3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วง ของ เขา... เจอคุกไม่เกิน 2 ปี ของ เขา... เจอคุกไม่เกิน 2 ปี 4. เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวส่วนตัว แล้วเรา ทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของเขา... เจอคุกไม่เกิน 3 ปี แล้วเรา ทะลึ่งไปดักจับข้อมูลของเขา... เจอคุกไม่เกิน 3 ปี 5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอน ไปโมมันซะ งั้น... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี ไปโมมันซะ งั้น... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี ที่มา จาก FW mail

12 พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ฉบับย่อ เข้าใจง่าย ( ต่อ 1) 10. โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดน... เจอคุกไม่ เกิน 5 ปี เกิน 5 ปี 9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ในข้อ ข้างบน ๆ ได้... เจอคุกไม่เกินปีหนึ่ง เหมือนกัน ข้างบน ๆ ได้... เจอคุกไม่เกินปีหนึ่ง เหมือนกัน 8. ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วสร้างความพินาศใหญ่โตใน ระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่ เจอคุกสิบปีขึ้น ระดับรากหญ้า งานนี้มีซวยแน่ เจอคุกสิบปีขึ้น 7. เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเราเลย เราก็ทำตัวเป็นอี แอบเซ้าซี้ ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำให้เขาเบื่อหน่าย แอบเซ้าซี้ ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ จนทำให้เขาเบื่อหน่าย รำคาญ... เจอปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท รำคาญ... เจอปรับไม่ เกินหนึ่งแสนบาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เราดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ เข้าไป หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ เข้าไป ก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี ก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง... เจอคุกไม่เกิน 5 ปี ที่มา จาก FW mail

13 พรบ. คอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 ฉบับย่อ เข้าใจง่าย ( ต่อ 2) 11. ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วสนับสนุน / ยอมให้เกิดข้อ 10. โดน เหมือนกัน.. เจอคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท เหมือนกัน.. เจอคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เท่ากับคนที่ทำเลย หรือทั้งจำทั้งปรับ เท่ากับคนที่ทำเลย 12. ใครอยากเป็นศิลปินข้างถนน ที่ชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อ 12. ใครอยากเป็นศิลปินข้างถนน ที่ชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อ แล้วเอาไปโชว์ผลงานบนระบบคอมพิวเตอร์ให้ใครต่อใครดู เตรียมใจไว้เลยมีสิทธิ์โดน … เจอคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่ แล้วเอาไปโชว์ผลงานบนระบบคอมพิวเตอร์ให้ใครต่อใครดู เตรียมใจไว้เลยมีสิทธิ์โดน … เจอคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่ เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ที่มา จาก FW mail

14 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ ฉบับย่อ เข้าใจง่าย ผู้ให้บริการ อาจจะเป็นท่าน หรือหน่วยงานของท่าน ผู้ให้บริการ มี หน้าที่และสิ่งที่ต้องทำมากกว่าบุคคลทั่วไป สิ่งที่ท่านต้องเข้าใจ คือ ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ 1. Internet Service Provider (ISP) 2. ผู้ดูแลเว็บ หรือ หน่วยงานที่มีการจัดบริการออนไลน์ 3. สถานศึกษา หน่วยงานราชการ เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต เจ้าของ เว็บไซต์ รวมทั้งเจ้าของเว็บ บอร์ด บอร์ด

15 ข้อมูลที่น่าสนใจ ข้อมูลจราจรด้านคอมพิวเตอร์หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ข้อมูลจราจรต้องเก็บอะไรบ้าง ข้อมูลจราจรต้องเก็บอะไรบ้าง ข้อมูลที่ต้องเก็บคือ เก็บข้อมูลจราจรที่สามารถระบุผู้ใช้บริการเป็น รายบุคคลได้ ข้อมูลที่ต้องเก็บคือ เก็บข้อมูลจราจรที่สามารถระบุผู้ใช้บริการเป็น รายบุคคลได้ ผู้ให้บริการประเภท ข. ( ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Access Service Provider) ต้องเก็บ... ผู้ให้บริการประเภท ข. ( ผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Access Service Provider) ต้องเก็บ...

16 ผู้บริการประเภท ข. จะต้องเก็บ เทคโนโลยีของ ไมโครซอฟท์ – Authentication Service, Access Log  Microsoft Windows Server 2003  Microsoft Active Directory  Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006  Windows Internet Authentication Service  Windows Server DHCP Service

17 ผู้บริการประเภท ข. จะต้องเก็บ ( ต่อ ) เทคโนโลยีของ ไมโครซอฟท์ – Messaging Service  Microsoft Exchange Server  Microsoft SMTP & POP 3 Service  Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 (for OWA)  Windows Internet Authentication Service

18 ผู้บริการประเภท ข. จะต้องเก็บ ( ต่อ )

19 เทคโนโลยีของ ไมโครซอฟท์ – File and Print Sharing Service  Microsoft Internet Information Service  Microsoft Office SharePoint Server 2007 

20 ผู้บริการประเภท ข. จะต้องเก็บ ( ต่อ ) เทคโนโลยีของ ไมโครซอฟท์ – File and Print Sharing Service  Microsoft Internet Information Service  Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006

21 ผู้บริการประเภท ข. จะต้องเก็บ ( จบ ) เทคโนโลยีของ ไมโครซอฟท์ – File and Print Sharing Service  Microsoft Internet Information Service (NNTP service)  Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006

22 จะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมอย่างไร ๑. สำรวจโครงสร้างของระบบสารสนเทศ (ตั้งคำถามกับ ตัวเอง เช่น เราสามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ใช้ระบบ สารสนเทศได้หรือเปล่า) ๑.เตรียมแหล่งข้อมูลจราจร เนื้อหาและเครื่องมือที่จะใช้ ในการจัดเก็บโดยการ enable จัดหา หรือติดตั้งเพิ่ม ๒.Synchronize เวลา ต้องเป็นเวลาเดียวกัน ๓.กำหนด Policy และ Process ในการเข้าถึงข้อมูล

23 จะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมอย่างไร ( ต่อ ) ๒. ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศ ๑. สร้าง กฏข้อบังคับ ๒. สร้าง Policy และ Process ๓. บังคับใช้ Policy และ Process เหล่านั้น

24 ตัวอย่างการสร้าง Awareness ที่มา – อ้างอิงมาจากเอกสารการบรรยายของ อ. กำพล ศรธนะรัตน์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

25

26


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อ.วีระชัย บุญปก : 081-8764701.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google