งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 10 Objects and Event handling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 10 Objects and Event handling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 10 Objects and Event handling

2 หัวข้อเนื้อหา ความหมายของ Event handler การใช้ Event handling(OnAbort) การใช้ Event handling (Onblur) การใช้ Event handling(OnClick) การใช้ Event handling (OnMouseOver) การใช้ Event handling(OnMouseOut) การใช้ Event handling (OnChange) การใช้ Event handling(OnLoad) การใช้ Event handling (OnUnload) การใช้ Event handling(OnError) การใช้ Event handling (OnFocus) การใช้ Event handling(OnReset),OnSelect, Window Object

3 ความหมาย Events Handler อีเวนต์แฮนด์เลอร์ (Events Handler) คือ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการสั่งงาน (Event) เช่น การคลิก เมาส์ การวางเมาส์ การเลื่อนเมาส์ ซึ่งจะสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อเกิด เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาแล้วจะให้เว็บเพจ แสดงผลอย่างไร ซึ่ง Event ของ Java Script มี

4 Event ของ Java Script มี ดังต่อไปนี้ AbortFocusMouseOut SubmitBlur DbClickUnload MouseOverKeyPressClick ResizeMoveMouseUp KeyDownKeyUp ResetLoadMouseDown DragDropChange ErrorSelect MouseMove

5 Event Handler มาตรฐานของ Java Script สามารถแสดงได้ ดังนี้ OnAbortOnBlurOnchange OnClickOnError OnFocusOnLoad OnMouseOutOnMouseOver OnReset OnSelectOnUnload

6 ค่า Object ในจาวาสคริปท์ที่มีผล มาจาก Event Handler Object ต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติใช้ งานกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของจา วาสคริปท์มี ดังนี้ ObjectEvent Handler ButtonOnClick ResetOnClick SubmitOnClick RadioOnClick CheckBoxOnClick LinkOnClick, OnMouseOver, OnMouseOut FormOnSubmit, OnReset TextOnChange, OnFocus, Onblur, OnSelect TextareaOnChange, OnFocus, OnBlur, OnSelect SelectOnChange, OnFocus, OnBlur, OnSelect ImageOnAbort, OnError AreaOnClick, OnMouseOver, OnMouseOut WindowOnload, OnUnload, OnError

7 ความหมายของ Event Handler ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ OnSubmit เมื่อมีการตอบตกลงของฟอร์ม ออบเจ็กต์ OnClick เมื่อมีการนำเมาส์ไปคลิกบนออบเจ็กต์ OnFocus เมื่อออบเจ็กต์ได้รับโฟกัส Onchange เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการแก้ไขข้อความบนเท็กท์ ออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์ จะรับรู้ว่ามีการเกิดเหตุการณ์ OnLoad เมื่อออบเจ็กต์ถูกโหลดเข้าสู่ หน่วยความจำ OnBlur เมื่อออบเจ็กต์เสียโฟกัส OnMouseOver เมื่อมีเมาส์ลากผ่านออบเจ็กต์ OnAbort เมื่อมีการยกเลิก เช่น เมื่อมีรูปภาพ กำลังปรากฎขึ้นแต่มีการ สั่งยกเลิกก่อน OnSelect เมื่อมีการเลือกข้อความบนออบเจ็กต์ OnError เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น OnMouseOut เมื่อเมาส์เลื่อนออกจากออบเจ็กต์นั้น OnReset เมื่อฟอร์มมีการสั่งยกเลิก

8 การใช้ Event Handler (OnAbort) ลักษณะการทำงานของ Event Handler (OnAbort) คือ ใช้สำหรับ ขัดจังหวะการประมวลผลและการทำงานนั้น ๆ ของโปรแกรม รูปแบบ

9 การใช้ Event Handler (OnBlur) การใช้ Event Handler (OnBlur) จะ ใช้เมื่อออบเจ็กต์ต่าง ๆ เกิดการสูญเสีย Focus มีการทำงานของฟอร์ม เช่น มี แบบฟอร์มที่ให้เลือกใส่ข้อมูล เช่น Check Box, Radio Botton การทำงานของ OnBlur จะทำงานเมื่อมีการคลิกในส่วนที่ เป็นพื้นที่ว่างของฟอร์ม

10 การใช้ Event Handler (OnClick) Event Handler (OnClick) จะทำงาน ทันทีเมื่อมีการคลิกเมาส์บนออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่อยู่บนฟอร์ม

11 แบบฝึกหัด หน่วยที่ 10 Objects and Event handling 1. จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 2. Event Handler มีความหมายว่าอย่างไร อธิบาย 3. Event Handler(Onfocus) มีการทำงาน อย่างไร 4. Window Object มีความหมายว่าอย่างไร 5. Properties ของ Window Object ใช้ใน การกำหนดอะไร 6. จงเขียนโค๊ดให้คลิกปุ่มแล้วหน้าต่าง นั้น ปิดทันที 7. จงเขียนโค๊ดให้คลิกปุ่มแล้วไปเปิด Folder c: 8. จงเขียนโค๊ดสั่งให้พิมพ์หน้าที่เปิดขณะนั้น


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 10 Objects and Event handling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google