งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และการจัดทำแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 29-30 พ.ค. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และการจัดทำแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 29-30 พ.ค. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และการจัดทำแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 29-30 พ.ค. 55

2 . กรอบการประเมินผลของ ส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2

3 กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2555 1.พ.ร.ฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) กำหนดว่า ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด และมาตรา 12 กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 2. มติ ครม. เมื่อ 24 ม.ค. 54 เห็นชอบให้ นำระบบการประเมินผลภาคราชการแบบ บูรณาการ (Government Evaluation System หรือ GES) มาใช้ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้ปรับปรุงระบบตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อลดความ ซ้ำซ้อนและภาระงานเอกสารให้กับส่วน ราชการ ประกอบกับเพื่อให้ระบบ GES สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ของหน่วยงานราชการอย่างแท้จริง 3

4 กรอบการประเมินผลภาคราชการ ประเมินผลลัพธ์/ผลผลิต ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจของผู้กำหนด นโยบาย  การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับแผน  การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดภารภาครัฐ มิติด้าน ประสิทธิภาพ มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติด้าน การพัฒนา องค์การ การประเมินผลประโยชน์ต่อ ค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมินประสิทธิผลต่อ ค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) การประเมินผลกระทบ มิติด้าน ประสิทธิผล มิติภายนอก มิติภายใน

5 กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) กรม การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ15) ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ15) ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ มิติภายนอก มิติภายใน 5

6 KPI13 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร SP3 : วางแผน ทรัพยากรบุคคล HR3 : พัฒนา ทรัพยากรบุคคล HR4 : อบรมอย่างมี มาตรฐาน HR5 : เชื่อมโยงแผน สร้างความก้าวหน้า KPI 14 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ IT1 : ฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ IT2 – IT3 : ฐานข้อมูล กระบวนการ IT4 : เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร IT5 : ระบบติดตามเผ้า ระวังเติอนภัย IT6 : ระบบบริหารความ เสี่ยงฐานข้อมูล IT7 : การจัดการ ความรู้ KPI 15 : ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ LD1 : กำหนดทิศทาง LD3 : กิจกรรมการเรียนรู้ LD5 : นโยบายการกำกับที่ดี SP4 : สื่อสารยุทธศาตร์นำไปปฏิบัติ SP5 : ถ่ายทอดตัวชี้วัด CS6 : วัดความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ IT7 : การจัดการความรู้ HR1 : กำหนดปัจจัยผาสุก-พึงพอใจHR3 : บริหารทรัพยากรบุคคล ความเชื่อมโยงของ GES กับ PMQA 6

7 ตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ มติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 54 - เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ในส่วนมิติภายในด้านการพัฒนา องค์การ ให้มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการขององค์การ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด Human CapitalInformation CapitalOrganization Capital Survey Online 6 ข้อ Survey Online 24 ข้อ ตรวจเชิง ประจักษ์ ค่าเฉลี่ย สมรรถนะ 7

8 1. ส่วนราชการสำรวจ Organization Climate Survey จากบุคลากร (ข้าราชการ) ทั่วทั้งองค์กร 2. ส.ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนน 1. ส่วนราชการสำรวจ Organization Climate Survey จากบุคลากร (ข้าราชการ) ทั่วทั้งองค์กร 2. ส.ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนน แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ KPI 15 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ KPI 13 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร KPI 14: ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 14.1 การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานสารสนเทศ 1. ส่วนราชการสำรวจ Information Capital Survey จากบุคลากร (ข้าราชการ) ทั่วทั้งองค์กร 2. ส.ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนน ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ น้ำหนัก : ร้อยละ 15 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 1 (ก.ย. 54) 2.ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงขึ้น 3.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 (ก.ย. 55) 4.เทียบระดับการผลการประเมินกับเกณฑ์การให้ คะแนนที่กำหนด เพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด 1.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 1 (ก.ย. 54) 2.ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงขึ้น 3.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 (ก.ย. 55) 4.เทียบระดับการผลการประเมินกับเกณฑ์การให้ คะแนนที่กำหนด เพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด เปรียบเทียบระดับสมรรถนะก่อน-หลัง 14.2 การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่วนราชการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 2. ผู้ตรวจตรวจประเมินตาม checklist IT และ ประมวลผลคะแนน ประเมินผลตาม Checklist รอบ 12 เดือน เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง 8

9 แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ น้ำหนัก : ร้อยละ 15 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 13 14 15 9

10 6. สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนนตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1. ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก. พ.) ของบุคลากรในภาพรวม 2. ส่วนราชการส่งผลประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. 3. ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. After Before ก.ย. ต.ค. 4. ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของ บุคลากรในภาพรวม แนวทางการดำเนินการ KPI 13 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แนวทางการดำเนินการ KPI 13 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประเมิน สมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการ ตามแนวทางของ ก.พ. 5. ส่วนราชการส่งผลประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. 31 ม.ค. 55 31 ม.ค. 56

11 พจนานุกรมสมรรถนะ ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะ ด้านนี้อย่างชัดเจน ระดับ 1 : แสดงความพยายาม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี พยายามทำงานในหน้าที่ให้ถูกต้อง พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อน ประสิทธิภาพในงาน ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และสามารถทำงานได้ ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ กำหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มี คุณภาพ ระดับ 3 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการ ทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงวิธีการที่ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น หรือทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น เสนอหรือทดลองวิธีการทำงานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น............ ระดับ 6 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 5 และสามารถตัดสินใจได้แม้ จะมีความเสี่ยง เพื่อให้องค์กร บรรลุเป้าหมาย ตัดสินใจได้ โดยมีการคำนวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐและ ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ ภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์

12 พจนานุกรมสมรรถนะ ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะ ด้านนี้อย่างชัดเจน ระดับ 1 : สามารถให้บริการที่ ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความ เต็มใจ ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ ให้บริการอยู่ ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ ผู้รับบริการ รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่าง รวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไป พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ระดับ 3 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 2 และให้บริการที่เกินความ คาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือ ความพยายามอย่างมาก ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน นำเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด............ ระดับ 6 : แสดงสมรรถนะระดับ ที่ 5 และสามารถให้บริการที่เป็น ประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน กับผู้รับบริการ เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการในระยะยาว และสามารถ เปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติตนเป็นที่ปรึกษาที่ผู้รับบริการไว้วางใจ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ ของผู้รับบริการ สามารถให้ความเห็นส่วนตัวที่อาจแตกต่างไปจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการ ต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ อย่างแม้จริงในระยะยาวแก่ผู้รับบริการ การบริการที่ดี

13 เกณฑ์การให้คะแนน KPI 13 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เกณฑ์การให้คะแนน KPI 13 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรณีที่ 1 : ผลการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน ระดับ คะแนน สูตรการคำนวณ 1 X 2 ≤ 60 2 3 4 5X 2 ≥ X 1 หมายเหตุ : X 1 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์กรประจำปี รอบที่ 1 (เดือนกันยายน 2554) X 2 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์กรประจำปี รอบที่ 2 (เดือนกันยายน 2555) กรณีที่ 2 : ผลการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน ระดับ คะแนน สูตรการคำนวณ 1 X 2 ≤ 60 2 3X 2 = X 1 4 5X 2 ≥ 91 13

14 แนวทางการดำเนินการ KPI 14 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แนวทางการดำเนินการ KPI 14 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ สำรวจสถานะการบริหารจัดการองค์การ (Survey Online) แจ้งผลสถานะการบริหารจัดการ องค์การ สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. Before สำรวจสถานะการบริหารจัดการ องค์การ (Survey Online) (น้ำหนักร้อยละ 50) สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ผลการประเมิน การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ After ผู้ตรวจประเมินประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ 50) 14

15 KPI 14.1: Information Capital Survey 15

16 KPI 14.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ์การให้คะแนน 16

17 KPI 14.2 คำอธิบายเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 17 ข้อมูลเชิงประจักษ์คำอธิบายเพิ่มเติม 1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของ แผนปฏิบัติราชการ 2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความ น่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบ ฐานข้อมูล มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาที่ เหมาะสม มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login) 3. มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่าง สม่ำเสมอและทันท่วงที มีการตรวจรอบของการจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภท พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 4. มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถค้นหาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการ 5. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี สารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อ ร้องเรียนของผู้ใช้งาน มีการนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนมา พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 6. มีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน ระบบ Intranet หรือระบบที่รองรับการทำงาน Back Office (เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบบัญชีและ การเงิน ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานบุคลากร ระบบงานพัสดุ เป็นต้น) นับจำนวน User ที่มีการ Login เข้าใช้ เทียบกับ จำนวนผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบทั้งหมด 7. มีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

18 KPI 14.2 คำอธิบายเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 18 ข้อมูลเชิงประจักษ์คำอธิบายเพิ่มเติม 8. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความ เสียหายและมีการสำรองข้อมูล สารสนเทศ (Backup) มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ Intranet อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ และระบบ Internet อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถ พิจารณาจากความสำคัญ ปริมาณงาน Transaction และ สถิติความเสียหายที่พบในอดีตที่ผ่านมา 9. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และความปลอดภัยของ เครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) และทุกเส้นทาง มีระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศและ ตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยที่มีต่อระบบข้อมูล ที่ เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีแผนบริหารความเสี่ยง มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ รวมถึงการซ้อม แผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและ ทันสมัย มีการกำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของ ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อ ผู้ใช้งานระบบลาออก พ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้ งาน มีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ

19 แนวทางการดำเนินการ KPI 15: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แนวทางการดำเนินการ KPI 15: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สำรวจสถานะการบริหารจัดการองค์การ (Survey Online) แจ้งผลสถานะการบริหารจัดการ องค์การ สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์การ ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. สำรวจสถานะการบริหารจัดการองค์การ (Survey Online) สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ผลการสำรวจ สถานะการบริหาร จัดการองค์การ (ด้านการพัฒนา องค์การ) Before After 19

20 Organization Climate Survey 20

21 Organization Climate Survey 21

22 Organization Climate Survey (ต่อ) 22

23 Organization Climate Survey (ต่อ) 23

24 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การโดยระบบออนไลน์ ระบบการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Survey Online) ทางเว็บไซต์ www.opdc.go.th/ges 24

25 แบบรายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การโดยระบบออนไลน์ Username และ Password 1 ชุด/กรม ระบบการแสดงผลการสำรวจการพัฒนาองค์การองค์การ ทางเว็บไซต์ www.opdc.go.th/ges/admin.php 25

26 การทดสอบระบบและการสำรวจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 4 ต.ค. 54 ส่วนราชการร่วมทดสอบ 30 แห่ง ผู้เข้าตอบแบบสำรวจ 885 คน ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธ.ค. 54 ส่วนราชการ 144 แห่ง ผู้เข้าตอบแบบสำรวจ 55,184 คน ทดสอบระบบ สำรวจครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 30 พ.ย. 55 สำรวจครั้งที่ 2 26

27 จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 55,184 คน 27

28 ด้านสารสนเทศ ด้านบรรยากาศภายในองค์การ Gapจำนวน (กรม)ร้อยละGapจำนวน (กรม)ร้อยละ ≤0.201711.81≤0.202215.28 0.30 – 0.409767.360.30 – 0.408256.94 0.50 – 0.602517.360.50 – 0.603524.31 > 0.6053.47> 0.6053.47 รวม144100รวม144100 ค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญในภาพรวม ค่าเฉลี่ย Gap ด้านสารสนเทศ = 0.3765ค่าเฉลี่ย Gap ด้านบรรยากาศภายในองค์การ = 0.3765 กรณีใช้เกณฑ์เดิม 28

29 การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 14.1 และ 15 การปรับเกณฑ์โดยใช้การเปรียบเทียบ Gap จากการสำรวจการพัฒนาองค์การครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กรณีที่ 1 : Gap ครั้งที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3กรณีที่ 2 : Gap ครั้งที่ 1 มากกว่า 0.3 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ใหม่ 1X 2 ≥ 0.80 2 3 4 5X 2 ≤ X 1 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ใหม่ 1X 2 ≥ 0.80 2 3X 2 = X 1 4 5X 2 ≤ 0.3 มติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 29

30 ปฏิทินในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 30

31 . ผลสำรวจ.... 31

32 ผลประเมิน ภาพรวม มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ รอบที่ 1 ผลประเมิน ภาพรวม มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ รอบที่ 1 32

33 ผลภาพรวม การประเมินสมรรถนะของบุคลากร รอบที่ 1 (กันยายน 2554) ผลภาพรวม การประเมินสมรรถนะของบุคลากร รอบที่ 1 (กันยายน 2554) 33

34 สมรรถนะรวมเฉลี่ย รายกระทรวง (สมรรถหลักและสมรรถนะในสายอาชีพ) คะแนนจากมากไปน้อย ค่าเฉลี่ย 86.74 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 55 34

35 คะแนนจากมากไปน้อย ค่าเฉลี่ย 86.79 สมรรถนะหลักเฉลี่ย ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 55 35

36 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (ภาพรวม) Survey Online ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 36

37 ระดับ Gap จากมากไปน้อย ระดับ “Gap” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Gap รายด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ 37 Gap รายข้อ ความเห็น ความสำคัญ Gap

38 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (ภาพรวม) Survey Online ด้านบรรยากาศภายในองค์การ 38

39 ระดับ Gap จากมากไปน้อย ระดับ “Gap” ด้านบรรยากาศภายในองค์การ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ 39 ความเห็น ความสำคัญ Gap

40 ระดับ Gap จากมากไปน้อย ระดับ “Gap” ด้านบรรยากาศภายในองค์การ Gap รายด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ 40

41 ผลประเมิน มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ (รอบที่ 1) กรมควบคุมโรค ผลประเมิน มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ (รอบที่ 1) กรมควบคุมโรค 41

42 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร รอบที่ 1 (กันยายน 2554) กรมควบคุมโรค ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร รอบที่ 1 (กันยายน 2554) กรมควบคุมโรค 42

43 คะแนนจากมากไปน้อย สมรรถนะหลักเฉลี่ย 43 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.40

44 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ Survey Online กรมควบคุมโรค

45 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนร้อยละ เพศ ชาย 25.81 % หญิง 74.19 % อายุ 20 - 30 ปี 8.54 % 31 - 40 ปี 28.86 % 41 - 50 ปี 37.20 % 51 ปีขึ้นไป 25.41 % ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ ตำแหน่ง ทั่วไประดับปฏิบัติการ 3.86 % ทั่วไประดับชำนาญการ 16.67 % ทั่วไประดับอาวุโส 0.41 % วิชาการระดับปฏิบัติการ 15.65 % วิชาการระดับชำนาญ การ 42.68 % วิชาการระดับชำนาญการ พิเศษ 17.48 % วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 1.42 % วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 0.41 % อำนวยการระดับต้น 0.41 % อำนวยการระดับสูง 0.00 % บริหารระดับต้น 0.81 % บริหารระดับสูง 0.20 % จำนวนตัวอย่าง 492 คน 45

46 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ Survey Online ด้านบรรยากาศภายในองค์กร 46

47 ระดับ “GAP” ต่อบรรยากาศในองค์การ ระดับ “GAP” จากมากไปน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5 47 ความเห็น ความสำคัญ Gap

48 ระดับ “GAP” จากมากไปน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5 48 ระดับ “GAP” ต่อบรรยากาศในองค์การ

49 เข้าใจทิศทาง/กลยุทธ์ มีความภูมิใจในองค์กร สามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาสนใจความคิดเห็น เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรม ส่วนราชการมีความซื่อตรง ไม่ทุจริต ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จ มีความสุขกับการทำงาน เชื่อมั่นว่าส่วนราชการจะดำเนินงาน ได้สำเร็จ สามารถกำหนดแผนการทำงานได้ การทำงานไม่ทำให้เกิดปัญหา เวลาส่วนตัว ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เชื่อมั่นว่าผู้รับบริการได้รับบริการดีที่สุด มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการนำองค์ความรู้ จาก KM มาพัฒนางาน สภาพแวดล้อมทำให้ ทำงานอย่างมีความสุข ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน ร่วมงานเห็นคุณค่างาน มีความภูมิใจที่ทำงานได้สำเร็จ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ งานท้าทาย ได้เรียนรู้/ประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์ “GAP” ต่อบรรยากาศในองค์การ Culture Leadership KM Teamwork Personal Contribution

50 ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ Survey Online ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 50

51 ระดับ “GAP” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ “GAP” จากมากไปน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4 51 ความเห็น ความสำคัญ Gap

52 ผลการสำรวจสถานะบรรยากาศภายในองค์การ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

53 ระดับ “GAP” ต่อบรรยากาศในองค์การ ระดับ “GAP” จากมากไปน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6 53 Gap

54 ระดับ “GAP” จากมากไปน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6 54 ระดับ “GAP” ต่อบรรยากาศในองค์การ

55 . แนวทางและเทคนิคการ พัฒนาองค์กร 55

56 วิเคราะห์ผลการสำรวจ ค้นหาสาเหตุของปัญหา จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ดำเนินการตามแผนฯ แนวทางการดำเนินการพัฒนาองค์การ หมายเหตุ ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางพัฒนาองค์การ ส่วนราชการสามารถดำเนินการ ในลักษณะใดก็ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากการวัดผลตามตัวชี้วัดนี้มิได้ตรวจขั้นตอน การดำเนินการ แต่เป็นการนำผลคะแนนมาจากผลการสำรวจออนไลน์ครั้งที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบกันและคำนวณค่าจากระดับของ Gap ที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์ระดับความเห็น การวิเคราะห์ระดับความสำคัญ การวิเคราะห์ GAP Focus Group หาสาเหตุของปัญหาและ ข้อเสนอแนะ สัมภาษณ์เชิงลึก สำรวจด้วยคำถามปลายเปิด จัดลำดับความสำคัญ กำหนดกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ ควรเน้นกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง คำนึงถึงเวลาที่เหมาะสม เน้นความต่อเนื่อง เน้นการสื่อสารในองค์การ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ติดตามผลการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน 56

57 แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรเปรียบเทียบกับการใช้ทรัพยากรและระดับความพร้อมขององค์กร ที่มา : โครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของส่วนราชการ ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับบริษัทเอคเซนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 57

58 การพัฒนาบุคลากร ที่มา : โครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของส่วนราชการ ดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับบริษัทเอคเซนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด

59 ที่มา : McKinsey & Company (2010). Building Organizational Capabilities. Training Method จากประสบการณ์ของบริษัทส่วนมาก ได้แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานโดยเน้นการเพิ่มพูนทักษะ (On the Job Training) มีประสิทธิภาพสูงสุด 59

60 ตัวอย่างของแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ที่มา : โครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของส่วนราชการดำเนินการโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับบริษัทเอคเซนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 60

61 ข้อมูลและสารสนเทศใช้เพื่อการวางแผน ยุทธศาสตร์ ข้อมูลและสารสนเทศมีความเชื่อมโยงกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนระดับ บุคคล ข้อมูลสารสนเทศ มีความเชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินการและการส่งมอบบริการ ข้อมูลสารสนเทศใช้สำหรับการวัดและการ วิเคราะห์ผลการดำเนินการขององค์กร และการปรับปรุงในทุกด้านที่สำคัญ รวมทั้ง กระบวนงานภายในและภายนอกองค์กร แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ การจัดทำเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ขององค์กร ที่ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ การบริหารความเสี่ยงเพื่อกำจัด ป้องกัน หรือ ลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ ต่างๆ การสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ให้สามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายได้ (Recovery) IT Contingency Plan มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย การใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ดี และมีมาตรฐาน ตั้งแต่ระดับโครงสร้าง พื้นฐานของฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่าย ตลอดจนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารบนระบบเครือข่าย มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เครือข่าย เช่น IEEE802.7 มาตรฐานบ รอดแบนด์บนเครือข่ายท้องถิ่น (Broadband LAN) IEEE802.11 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นต้น

62 ตัวอย่าง....การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 62

63 ตัวอย่าง....การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 63www.themegallery.com

64 แนวคิดและศักยภาพ ของผู้นำจะถูกกำหนด เพื่อตอบสนองความ ท้าทายทางธุรกิจและ ดำเนินการตามภารกิจ ขององค์กรให้สำเร็จ สร้าง สนับสนุน / พัฒนา สร้างให้ตระหนักถึง ทิศทาง วิสัยทัศน์ ความมีส่วนร่วม และความท้าทายแก่ บุคลากร ในองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่ สนับสนุนการพัฒนา ตนเองและพัฒนาทาง เทคโนโลยีตลอดจน พัฒนาการตัดสินใจ ทางกลยุทธ์ รูปแบบผู้นำในปัจจุบัน รูปแบบผู้นำในอนาคต แนวคิดและศักยภาพของ ผู้นำจะถูกกำหนดเพื่อ ตอบสนองความท้าทาย ทางธุรกิจและดำเนินการ ภารกิจระหว่างประเทศ ขององค์กรให้สำเร็จ ปรับเปลี่ยน แนวคิดในการพัฒนาผู้นำที่เปลี่ยนแปลงไป ผ ลั ก ดั น ตัวอย่างปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิด การปรับเปลี่ยน บทบาทของผู้นำ การปฏิรูประบบราชการ การกำหนดรูปแบบการดำเนินงานใหม่เช่นการ กระจายอำนาจและแต่งตั้ง CEO ประจำส่วน ราชการ / จังหวัด ความต้องการของประชาชนที่มีมากขึ้นและ สลับซับซ้อนมากขึ้น ปัจจัยผลักดัน ดำเนินการ แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ 64

65 การแลกเปลี่ยน  การส่งผ่านข้อมูลผ่านอีเล็คโทรนิคไฟล์  การเสนอแนะหลักสูตรอบรมแก่บุคลากร  การค้นหาทางเลือกให้บุคลากรกับฝ่ายกองการ เจ้าหน้าที่ การค้นหาข้อมูล  การจัดวางข้อมูล  การจัดวางหลักสูตร ฝึกอบรม (Learning Module)  การกำหนด ผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้และการร่วมมือกัน  การเรียนรู้ผ่านทางหลักสูตร ฝึกอบรม (Learning Module)  การเรียนรู้จากการสนทนา แลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อน ร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญ การกำหนด  การกำหนดนโยบาย ขั้นตอน และ รูปแบบที่ เป็นที่ยอมรับ  การสร้างองค์ความรู้ การแบ่งปันความรู้ เรียนรู้ เรียนรู้ / ร่วมมือ ค้นหาข้อมูล แลกเปลี่ยน สร้าง เนื้อหา การรวมกลุ่มกัน Knowledge Management Model การจัดการความรู้ (Knowledge Management) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศภายในองค์การ 65

66 66

67 67

68 . การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 68

69 พันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยม... 1. รู้เป้าหมาย- เข้าใจองค์กร สรุปแนวทางการจัดทำแผน จัดทำแผนฯ 2. วิเคราะห์ วิเคราะห์ผลสำรวจ ค้นหาปัญหา ค้นหาสาเหตุ หาแนวแก้ไข องค์ประกอบของการวางแผนและการจัดตารางเวลาที่ดี - ระบุเป้าหมาย - ระบุขั้นตอน - กำหนดตารางเวลา - กำหนดจุดที่จะทำการตรวจสอบหรือติดตามความคืบหน้า และความสำเร็จของงาน - การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ - มอบหมายหน้าที่ 3. จัดทำแผน 4. ถ่ายทอด ปฏิบัติ ทบทวน ติดตามผล และปรับปรุงต่อเนื่อง 69

70 ลักษณะสำคัญองค์กร ปี 2554 : กรมควบคุมโรค ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ใน การผลักดันสู่วิสัยทัศน์ มีเทคโนโลยีตอบสนองต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค พร้อมตอบโต้เมื่อมี โรคอุบัติใหม่ และภาวะฉุกเฉินหรือภัย ต่างๆ การบริหารจัดการให้บุคลากรมีแนวทาง ปฏิบัติงานตามกรอบวัมนธรรมและค่านิยม พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง เป็นมือ อาชีพ มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จำเป็น อย่างต่อเนื่อง พันธกิจ ส่งเสริมกระบวนการประสานร่วมมือกับเครือข่าย ภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฏหมายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ และการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้ เครือข่ายและประชาชน ผลักดัน ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการ ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ เตรียมพร้อมจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์ พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบกลไกเครือข่ายการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตัวอย่าง : กลุ่มผู้รับบริการ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย : 2.1 ผู้ป่วยซับซ้อน และรุนแรง 2.2 กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตัวอย่าง : กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ประชาชน วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้อง ประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความ เป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 เป้าประสงค์ หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบข่าว กรองและศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข หน่วยงานและเครือข่ายมีระบบการเผ้า ระวังปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ป้องกันลดปัญหาที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่านิยม “I SMART” Integrity การยึดมั่นความถูกต้องชอบ ธรรมและจริยธรรม Service Mind การบริการที่ดี Mastery การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์ Relationship การมีน้ำใจ เป็นพี่น้อง Teamwork การทำงานเป็นทีม วัฒนธรรม การเคารพผู้อาวุโสและยึดมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อมูลข้าราชการในกรมรวบคุมโรค (โดยประมาณ) ณ ปี 2554 อายุตัวเฉลี่ย 46 ปี อายุราชการเฉลี่ย 21 ปี 1. เข้าใจองค์กร 70

71 ตย.แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง แก้ไข เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมในแผนงาน หัวข้อที่ Gap สูงปัญหาสาเหตุเกิดจากแนวทางแก้ไข 1.การทำงานไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น 2.ผู้บริหารมีความยุติธรรม 3.หน่วยงานไม่มีการล่วง ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 4.มีความสุขกับการทำงานที่ รับผิดชอบปัจจุบัน 5.อื่นๆ (ที่สำคัญ) 2. วิเคราะห์ 71

72 แผนการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการวัตถุประสงค์กิจกรรมระยะเวลางบประมาณผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง โครงการเสริมสร้าง และพัฒนา วัฒนธรรม องค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ โครงการเสริมสร้าง และพัฒนา วัฒนธรรม องค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ 1.ปรับกระบวนทัศน์ ของบุคลากรในสำนักฯ เกี่ยวกับค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 2.สร้างการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับ ในการกำหนด วัฒนธรรม และกิจกรรม ร่วมกัน 3.ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.พัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรมและจริยธรรม 5.สร้างจิตสำนึกการเป็น ข้าราชการที่ดี 1.ทำแบบสอบถามการสร้าง /ปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองค์กร 2.ประเมินตามแบบสำรวจการสร้าง/ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เสนอ ผู้บริหารฯ 3.สื่อสาร ถ่ายทอดแนวทางการ ดำเนินงาน แก่บุคลากรทุกระดับ 4.ประกาศนโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กร 5.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้บุคลากรรับรู้และนำไปปฏิบัติ 6.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 7.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม ประเพณีที่ดีงาม 8.ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการ ทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 9.จัดกิจกรรมเผยแพร่ธรรมะ เช่น ผ่าน ทางเสียงตามสายทุกวันพระ เป็นต้น 10. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ตัวอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักฯ 11. สรุปผลการดำเนินงาน กพ.-มีค.55 มีค.55 มีค.55 มีค.55 เมย.55 เมย., มิย.55 ตามวันสำคัญ ทาง พระพุทธศาสนา เมย.- กย.55 เมย.- กย.55 เมย.- กย.55 สค.-กย.55 สำนักโรคไม่ ติดต่อ สำนักโรคไม่ ติดต่อ กลุ่มพัฒนา องค์กร กลุ่มพัฒนา องค์กร บุคลากร สำนักฯ ทุกคน บุคลากร สำนักฯ ทุก คน ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ ก่อนประชุม 3. จัดทำแผน 72

73 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แนวทางการดำเนินงาน 1. ศึกษาวิเคราะห์ ค่านิยมขององค์กรว่าได้นำมาทำอะไรบ้างให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร และมี หลักฐานอะไรแสดงให้เห็นว่าคนในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง “ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม”หลังจากกำหนดมีการกำหนดค่านิยม องค์กร 2. กำหนดภาพวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมคนในองค์กรให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ว่า เราอยากเห็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับ Core Value แต่ละเรื่องเป็นอย่างไร โอกาสที่จะนำไปปฏิบัติจริงก็มีมากขึ้น 3. กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนคนสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ 4. ดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนด 5. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน (ผลการเปลี่ยนแปลง) 6. สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางการพัฒนายกระดับวัฒนธรรมองค์กรในปีต่อไป ข้อมูลจาก สำนักโรคไม่ติดต่อ ก่อนประชุม 73

74 สร้างรากฐานอย่างมั่นคง ระดมความคิดเห็น (Workshop) ในฐานะที่ท่านเป็นกลไกสำคัญ หรือกลไกสนับสนุน ในการ พัฒนาองค์การของท่านให้ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม ของกรมควบคุมโรค 1 ท่านมีข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการ ทำงานในเรื่องใดบ้าง อย่างไร เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน ตัวท่าน เอง ผู้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และผู้ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ 2 ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางดำเนินการ การแก้ไขข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคดังกล่าว และ ความต้องการให้หน่วยงานท่านสนับสนุน เพื่อให้ การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ หน่วยงานต่อไป ท่านคิดว่าข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคต่างๆ มี สาเหตุเกิดจากอะไร 3 จัดทำแผนพัฒนาองค์การ และ นำเสนอประมาณกลุ่มละ 5 นาที 5 74 4 จัดลำดับความสำคัญของโครงการ

75 75 ตัวอย่าง Template workshop แผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3 2 1 หมาย เหตุ งบประมาณ ผู้เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์งาน / ดัชนีความก้าวหน้า ปี 25…. ระยะเวลา ( เดือน ) กิจกรรม / ขั้นตอน / โครงการ หน่วยงานยุทธศาสตร์/พันธกิจ ชื่อโครงการผู้รับผิดชอบหลักวันที่ทบทวน รายละเอียดโดยย่อวันที่จัดทำผู้อนุมัติ เริ่มดำเนินการแก้ไขครั้งที่วันที่อนุมัติ ประเด็นโอกาสในการ ปรับปรุง ดัชนีชี้วัดหลัก (KPI) ของ แผนงาน: หมายเหตุ : 1 2 รวมงบประมาณแผน จริง

76 ข้อตกลงในการทำ workshop  การมีส่วนร่วมของทุกคน  ใช้วิธีช่วยกันคิดและทำ  ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ร่วมการสัมมนาแบบสร้างสรรค์  เคารพในมุมมองที่แตกต่าง 76

77 Q & A www.opdc.go.th 02 356 9999 ต่อ 9942, 8985, 8916, 8806

78 LOGO


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และการจัดทำแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 29-30 พ.ค. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google